Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Marec 2022

25. marca 2022

Externá komunikácia

Výročná správa ECB za rok 2021

Dňa 23. marca 2022 Rada guvernérov schválila Výročnú správu ECB za rok 2021. Výročná správa bude predložená Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci a na internetovej stránke ECB bude zverejnená 28. apríla 2022 v 22 úradných jazykoch Európskej únie.

Menová politika

Aktualizácia dotazníka v prieskume bankových úverov v eurozóne

Dňa 17. februára 2022 Rada guvernérov schválila zavedenie upraveného štandardného dotazníka používaného v prieskume bankových eurových úverov v eurozóne, ktorý bude k dispozícii v osobitnej sekcii internetovej stránky ECB v apríli 2022. Cieľom úprav je získať podrobnejší prehľad o faktoroch zmien úverových štandardov a podmienok úverov podnikom a domácnostiam.

Dodržiavanie zákazu menového financovania a zvýhodneného prístupu zo strany centrálnych bánk

Dňa 23. marca 2022 Rada guvernérov v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorá ECB poveruje úlohou monitorovať dodržiavanie zákazov stanovených v článkoch 123 a 124 zmluvy a v súvisiacich nariadeniach zo strany centrálnych bánk, schválila správu o ich dodržiavaní za rok 2021. Bližšie informácie budú uvedené v osobitnej časti Výročnej správy ECB za rok 2021, ktorá bude zverejnená 28. apríla 2022 na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Úprava kolaterálového rámca Eurosystému v nadväznosti na smernicu o krytých dlhopisoch

Dňa 17. februára 2022 Rada guvernérov schválila úpravy kolaterálového rámca Eurosystému s cieľom zabezpečiť jeho súlad s novozavedeným súborom právnych predpisov o krytých dlhopisoch (smernica (EÚ) 2019/2162, ktorej vnútroštátne transpozičné opatrenia sa budú uplatňovať najneskôr od 8. júla 2022, a nariadenie (EÚ) 2019/2160, ktoré nadobudne účinnosť 8. júla 2022), podľa ktorého i) kryté dlhopisy regulované v Európskom hospodárskom priestore (EHP) vydané po 8. júli 2022, ktoré nie sú v súlade s vnútroštátnymi opatreniami vykonávajúcimi smernicu o krytých dlhopisoch (covered bonds directive – CBD), nebudú akceptovateľné ako kolaterál v operáciách Eurosystému ani na nákup v rámci programu nákupu krytých dlhopisov CBPP3; ii) kryté dlhopisy regulované v EHP vydané po 8. júli 2022 v jurisdikciách, v ktorých vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa vykonáva CBD, ešte nenadobudli účinnosť, nebudú akceptovateľné ako kolaterál v operáciách Eurosystému až do nadobudnutia účinnosti vnútroštátnych vykonávacích právnych predpisov; iii) akceptovateľnosť nástrojov typu multicédulas a krytých dlhopisov regulovaných v krajinách G10 mimo EHP ako kolaterálu v operáciách Eurosystému zostáva nezmenená; iv) kryté dlhopisy združené v rámci skupiny sa akceptujú ako kolaterál v operáciách Eurosystému, hoci sú vylúčené z vlastného použitia ako kolaterálu, a teda aj z nákupu v rámci CBPP3, pod podmienkou dôkladného monitorovania zo strany Eurosystému (ktoré môže viesť k prípadnému prehodnoteniu ich akceptovateľnosti); a v) existujúce požiadavky na kryté dlhopisy regulované v EHP kryté cennými papiermi krytými aktívami sa budú uplatňovať len na kryté dlhopisy vydané pred 8. júlom 2022. Uvedené zmeny budú v príslušnom čase zakomponované do usmernení Eurosystému pre vykonávanie menovej politiky.

Revízia úročenia nemenovopolitických vkladov na úrovni Eurosystému

Dňa 17. februára 2022 Rada guvernérov schválila zosúladenie úročenia vkladov štátnej správy podľa: i) usmernenia ECB/2019/7 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk; ii) usmernenia ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2); iii) rozhodnutia ECB/2010/4 o správe združených dvojstranných pôžičiek v prospech Helénskej republiky a o zmene a doplnení rozhodnutia ECB/2007/7; a iv) dvojstranných dohôd medzi ECB a ESM/EFSF; a prijala príslušné právne akty, najmä: i) usmernenie ECB/2022/4, ktorým sa mení usmernenie o TARGET2 a ii) rozhodnutie ECB/2022/5 o úročení prebytočných rezerv a niektorých vkladov.

Zmena rozhodnutia ECB/2010/17 týkajúca sa ustanovení o úročení

Dňa 17. marca 2022 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2022/11, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/17 o správe operácií prijímania a poskytovania úveru uskutočňovaných Úniou v rámci európskeho finančného stabilizačného mechanizmu. Zmena rozhodnutia ECB/2010/17 bola potrebná v záujme právnej istoty s cieľom odstrániť zastarané ustanovenia o úročení a priamo odkazovať na v súčasnosti platné pravidlá úročenia stanovené v článku 2 ods. 1 rozhodnutia ECB/2019/31 zmeneného rozhodnutím ECB/2022/5.

Makroprudenciálna politika a finančná stabilita

Odpoveď ECB na výzvu Európskej komisie na predloženie odporúčaní k revízii makroprudenciálneho rámca EÚ

Dňa 23. marca 2022 Rada guvernérov schválila odpoveď ECB na výzvu Európskej komisie na predloženie odporúčaní k revízii makroprudenciálneho rámca EÚ. ECB bola jedným z adresátov výzvy v pozícii určeného orgánu. Európska komisia je povinná uskutočniť revíziu makroprudenciálnych ustanovení nariadenia o kapitálových požiadavkách a smernice o kapitálových požiadavkách do júna 2022 a v prípade potreby predložiť legislatívny návrh Európskemu parlamentu a Rade do decembra 2022. Odpoveď ECB obsahuje viacero navrhovaných opatrení na posilnenie makroprudenciálneho rámca, ktoré sa týkajú štyroch základných oblastí: a) celková koncepcia a fungovanie rámca rezerv, b) chýbajúce a zastarané nástroje, c) otázky týkajúce sa vnútorného trhu a d) globálne riziká. Odpoveď bude predložená Európskej komisii a sprístupnená na internetovej stránke ECB do konca marca 2022.

Infraštruktúra trhu a platobný styk

Usmernenie ECB o novej generácii Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET)

Dňa 24. februára 2022 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2022/8 o novej generácii Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET) a o zrušení usmernenia ECB/2012/27. Systém TARGET sa zavádza ako výsledok projektu konsolidácie systémov TARGET2 a TARGET2-Securities, ktorý Rada guvernérov schválila v decembri 2017. Konsolidovaná platforma umožní zníženie kombinovaných prevádzkových nákladov a zlepší riadenie likvidity v rámci jednotlivých služieb. Systém TARGET nahradí TARGET2 od 21. novembra 2022.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB ku krytým dlhopisom v Bulharsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/6 dňa 22. februára 2022 na žiadosť bulharského ministra financií.

Stanovisko ECB k zriadeniu a prevádzke centrálneho registra účtov na Slovensku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/7 dňa 1. marca 2022 na žiadosť ministra vnútra Slovenskej republiky.

Stanovisko ECB k makroprudenciálnym opatreniam vo Fínsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/8 dňa 4. marca 2022 na žiadosť fínskeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k obmedzeniam platieb v hotovosti v Španielsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/9, vypracované z vlastnej iniciatívy ECB, dňa 15. marca 2022.

Stanovisko ECB k zmenám štatútu Banca d’Italia

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/10 dňa 18. marca 2022 na žiadosť Banca d’Italia,.

Stanovisko ECB k návrhu na zmenu nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavky na kreditné riziko, riziko úpravy ocenenia pohľadávky, operačné riziko, trhové riziko a spodnú hranicu pre výstupné hodnoty

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/11 dňa 23. marca 2022 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu.

Riadenie

Odporúčanie ECB o externom audítorovi Bank of Greece

Dňa 17. februára 2022 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2022/3 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank of Greece.

Predĺženie členstva v Etickom výbore a Výbore pre audit ECB

Dňa 18. februára 2022 Rada guvernérov rozhodla o predĺžení členstva Patricka Honohana v Etickom výbore a Výbore pre audit ECB do 31. decembra 2022.

Štatistika

Ročná aktualizácia zoznamu subjektov vykazujúcich skupinové štatistické údaje o držbe cenných papierov

Dňa 18. marca 2022 Rada guvernérov schválila aktualizovaný zoznam subjektov vykazujúcich skupinové štatistické údaje o držbe cenných papierov. Od roku 2016 sa zoznam aktualizuje aspoň raz ročne na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií stanovených v článku 2 ods. 4 nariadenia ECB/2012/24. Subjekty, ktorých sa zmeny týkajú, podľa článku 2 ods. 8 nariadenia ECB/2012/24 upovedomí príslušná národná centrálna banka.

Bankový dohľad ECB

Rozhodnutie ECB o postupe pri vylúčení predpokladu, že zamestnanci majú významný vplyv na rizikový profil úverovej inštitúcie podliehajúcej dohľadu

Dňa 18. februára 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad prijať rozhodnutie ECB/2022/6, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2015/38 o postupe pri vylúčení predpokladu, že zamestnanci majú významný vplyv na rizikový profil úverovej inštitúcie podliehajúcej dohľadu.

Výročná správa ECB o činnosti dohľadu za rok 2021

Dňa 1. marca 2022 Rada guvernérov prijala Výročnú správu ECB o činnosti dohľadu za rok 2021 a schválila jej zverejnenie a predloženie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej komisii, Euroskupine a národným parlamentom zúčastnených členských štátov. Správa bude zverejnená na internetovej stránke bankového dohľadu ECB 31. marca 2022, t. j. v deň, keď ju predseda Rady pre dohľad predloží Európskemu parlamentu.

Rozhodnutie ECB o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2021

Dňa 1. marca 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad prijať rozhodnutie ECB/2022/7 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2021. Rozhodnutie bude k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB do konca marca 2022 po zverejnení výročnej správy ECB o činnosti dohľadu za rok 2021.

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa oznamovania sekuritizačných transakcií

Dňa 2. marca 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť všeobecné zásady ECB týkajúce sa oznamovania sekuritizačných transakcií. Tieto nezáväzné zásady stanovujú postupy oznamovania odporúčané významným inštitúciám v pozícii originátorov alebo sponzorov sekuritizačnej transakcie s cieľom poskytnúť ECB informácie potrebné na dohľad nad dodržiavaním článkov 6 až 8 nariadenia o sekuritizácii. Všeobecné zásady sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Správa ECB o stave transparentného zverejňovania profilov klimatických a environmentálnych rizík bánk

Dňa 7. marca 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť v poradí druhú správu o stave zverejňovania klimatických a environmentálnych rizík významných inštitúcií. Správa tiež hodnotí, do akej miery sú zverejňované informácie bánk riadne podložené, a poskytuje predbežný prehľad ich pripravenosti na pripravované požiadavky. Správa a súvisiaca tlačová správa sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

***

Vzhľadom na veľkonočné sviatky bude ďalšie vydanie tohto dokumentu zverejnené v utorok 19. apríla 2022 o 15.00 hod.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá