Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (osim odluka kojima se određuju kamatne stope)

ožujak 2022.

25. ožujka 2022.

Obavještavanje javnosti

Godišnje izvješće ESB‑a za 2021.

Upravno vijeće donijelo je 23. ožujka 2022. Godišnje izvješće ESB‑a za 2021., koje će biti predstavljeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta i objavljeno 28. travnja 2022. na mrežnim stranicama ESB‑a na 22 službena jezika Europske unije.

Monetarna politika

Posuvremenjivanje anketnog upitnika o kreditnoj aktivnosti banaka u europodručju

Upravno vijeće odobrilo je 17. veljače 2022. upotrebu izmijenjenog standardnog upitnika u anketi o kreditnoj aktivnosti banaka u europodručju. Upitnik će se moći pronaći u posebnom odjeljku na mrežnim stranicama ESB‑a u travnju 2022. Izmijenjen je kako bi se prikupile detaljnije informacije o temeljnim čimbenicima promjena standarda odobravanja kredita i kreditnih uvjeta za kredite poduzećima i kućanstvima.

Usklađenost središnjih banaka sa zabranom monetarnog financiranja i povlaštenog pristupa

U skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kojim se ESB‑u dodjeljuje zadaća praćenja usklađenosti središnjih banaka EU‑a sa zabranama iz članaka 123. i 124. UFEU‑a te povezanih uredbi, Upravno vijeće odobrilo je 23. ožujka 2022. izvješće o usklađenosti za 2021. Dodatne informacije o tome moći će se pronaći u posebnom odjeljku Godišnjeg izvješća ESB‑a za 2021. godinu, koje će biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB‑a 28. travnja 2022.

Tržišne operacije

Prilagodba okvira Eurosustava za kolateral u skladu s direktivom o pokrivenim obveznicama

Upravno vijeće odobrilo je 17. veljače 2022. prilagodbe okvira Eurosustava za kolateral kako bi bio usklađen s novim zakonodavnim paketom za pokrivene obveznice (Direktiva (EU) 2019/2162 za koju će se mjere za prijenos u nacionalno zakonodavstvo primjenjivati najkasnije od 8. srpnja 2022. i Uredba (EU) 2019/2160 koja će stupiti na snagu 8. srpnja 2022.) na sljedeći način: 1) pokrivene obveznice uređene pravom Europskog gospodarskog područja (EGP) izdane poslije 8. srpnja 2022. koje nisu u skladu s nacionalnim mjerama za provedbu direktive o pokrivenim obveznicama neće biti prihvatljive kao kolateral u operacijama Eurosustava i za kupnju u sklopu trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica, 2) pokrivene obveznice uređene pravom EGP‑a izdane poslije 8. srpnja 2022. u jurisdikcijama u kojima nacionalno pravo kojim se provodi direktiva o pokrivenim obveznicama još nije stupilo na snagu neće biti prihvatljive kao kolateral u operacijama Eurosustava sve dok se ne počne primjenjivati nacionalno provedbeno pravo, 3) ne mijenja se prihvatljivost instrumenata multicédulas i pokrivenih obveznica koje su uređene pravom države G10 koja nije u EGP‑u kao kolaterala u operacijama Eurosustava, 4) unutargrupne udružene pokrivene obveznice prihvaćaju se kao kolateral u operacijama Eurosustava, ali ne i za vlastitu upotrebu, zbog čega su isključene iz kupnji u sklopu trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica, pri čemu ih Eurosustav pomno prati (i po potrebi preispituje njihovu prihvatljivost) i 5) postojeći zahtjevi koji se odnose na pokrivene obveznice uređene pravom EGP‑a osigurane imovinom primjenjivat će se samo na pokrivene obveznice izdane prije 8. srpnja 2022. Smjernice o provedbi monetarne politike Eurosustava pravodobno će se izmijeniti u skladu s navedenim izmjenama.

Preispitivanje remuneracije depozita koji se ne odnose na operacije monetarne politike na razini Eurosustava

Upravno vijeće odobrilo je 17. veljače 2022. usklađivanje remuneracije državnih depozita u skladu sa: 1) Smjernicom ESB/2019/7 o domaćim operacijama upravljanja imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka, 2) Smjernicom ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2), 3) Odlukom ESB/2010/4 o upravljanju udruženim bilateralnim kreditima u korist Helenske Republike i o izmjeni Odluke ESB/2007/7 te 4) bilateralnim sporazumima između ESB‑a i Europskog stabilizacijskog mehanizma ili Europskog fonda za financijsku stabilnost, te je donijelo odgovarajuće pravne akte, u prvom redu: 1) Smjernicu ESB/2022/4 o izmjeni smjernice o sustavu TARGET2 i 2) Odluku ESB/2022/5 o remuneraciji držanja viška pričuva i određenih depozita.

Izmjena Odluke ESB/2010/17 koja se odnosi na odredbe o remuneraciji

Upravno vijeće donijelo je 17. ožujka 2022. Odluku ESB/2022/11 o izmjeni Odluke ESB/2010/17 o upravljanju poslovima zaduživanja i kreditiranja koje je Unija sklopila u sklopu europskog mehanizma za financijsku stabilnost. Odluku ESB/2010/17 trebalo je izmijeniti radi pravne sigurnosti kako bi se izbrisale zastarjele odredbe o remuneraciji i kako bi se izričito navela trenutačno primjenjiva pravila remuneracije sadržana u članku 2. stavku 1. Odluke ESB/2019/31, kako je izmijenjena Odlukom ESB/2022/5.

Makrobonitetna politika i financijska stabilnost

ESB‑ov odgovor na Poziv Europske komisije za davanje savjeta o preispitivanju makrobonitetnog okvira EU‑a

Upravno vijeće odobrilo je 23. ožujka 2022. ESB‑ov odgovor na Poziv Europske komisije za davanje savjeta o preispitivanju makrobonitetnog okvira EU‑a. Poziv je upućen ESB‑u kao jednom od imenovanih tijela. Europska komisija treba dovršiti preispitivanje makrobonitetnih odredbi u uredbi o kapitalnim zahtjevima i direktivi o kapitalnim zahtjevima do lipnja 2022. te, po potrebi, dostaviti zakonodavni prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću do prosinca 2022. ESB‑ov odgovor sadržava nekoliko prijedloga za poboljšanje makrobonitetnog okvira na sljedećim četirima širim područjima: a) općenito oblikovanje i funkcioniranje okvira za zaštitne slojeve, b) instrumenti koji nedostaju ili su zastarjeli, c) pitanja unutarnjeg tržišta i d) globalni rizici. Odgovor će se dostaviti Europskoj komisiji i objaviti na mrežnim stranicama ESB‑a do kraja ožujka 2022.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Smjernica ESB‑a o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu nove generacije (sustav TARGET)

Upravno vijeće donijelo je 24. veljače 2022. Smjernicu ESB/2022/8 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu nove generacije (sustav TARGET) i stavljanju izvan snage Smjernice ESB/2012/27. Sustav TARGET uvodi se kao rezultat projekta objedinjavanja sustava TARGET2 i platforme TARGET2‑Securities, koje je Upravo vijeće odobrilo u prosincu 2017. Objedinjenom platformom omogućit će se smanjenje ukupnih operativnih troškova i poboljšati upravljanje likvidnošću u različitim uslugama. Sustav TARGET zamijenit će sustav TARGET2 21. studenoga 2022.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o pokrivenim obveznicama u Bugarskoj

Upravno vijeće donijelo je 22. veljače 2022. Mišljenje CON/2022/6 na zahtjev bugarskog ministra financija.

Mišljenje ESB‑a o uspostavljanju i funkcioniranju središnjeg registra računa u Slovačkoj

Upravno vijeće donijelo je 1. ožujka 2022. Mišljenje CON/2022/7 na zahtjev ministra unutarnjih poslova Slovačke Republike.

Mišljenje ESB‑a o makrobonitetnim mjerama u Finskoj

Upravno vijeće donijelo je 4. ožujka 2022. Mišljenje CON/2022/8 na zahtjev finskog Ministarstva financija.

Mišljenje ESB‑a o ograničenjima gotovinskih plaćanja u Španjolskoj

Upravno vijeće donijelo je 15. ožujka 2022. Mišljenje CON/2022/9 na ESB‑ovu vlastitu inicijativu.

Mišljenje ESB‑a o izmjenama Zakona o središnjoj banci Banca d’Italia

Upravno vijeće donijelo je 18. ožujka 2022. Mišljenje CON/2022/10 na zahtjev središnje banke Banca d’Italia.

Mišljenje ESB‑a o Prijedlogu izmjene Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu zahtjeva za kreditni rizik, za rizik prilagodbe kreditnom vrednovanju, operativni rizik, tržišni rizik i najnižu ukupnu vrijednost rizika

Upravno vijeće donijelo je 23. ožujka 2022. Mišljenje CON/2022/11 na zahtjev Vijeća Europske Unije i Europskog parlamenta.

Upravljanje

Preporuka ESB‑a o vanjskim revizorima središnje banke Bank of Greece

Upravno vijeće donijelo je 17. veljače 2022. Preporuku ESB/2022/3 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Bank of Greece.

Produljenje članstva u Odboru ESB‑a za etiku i Odboru ESB‑a za reviziju

Upravno vijeće odlučilo je 18. veljače 2022. produljiti članstvo Patricka Honohana u Odboru ESB‑a za etiku i Odboru ESB‑a za reviziju do 31. prosinca 2022.

Statistika

Godišnje posuvremenjivanje popisa izvještajnih jedinica za podatke na razini grupe u vezi s podatcima o držanjima vrijednosnih papira

Upravno vijeće odobrilo je 18 ožujka 2022. posuvremenjeni popis izvještajnih jedinica za podatke na razini grupe u vezi sa statističkim podatcima o držanju vrijednosnih papira. Od 2016. taj se popis posuvremenjuje najmanje jednom godišnje na osnovi kvantitativnih i kvalitativnih kriterija iz članka 2. stavka 4. Uredbe ESB/2012/24. Nadležna nacionalna središnja banka obavijestit će subjekte na koje se te promjene odnose u skladu s člankom 2. stavkom 8. Uredbe ESB/2012/24.

Nadzor banaka ESB‑a

Odluka ESB‑a o postupku otklanjanja pretpostavke o značajnom utjecaju zaposlenika na profil rizičnosti nadzirane kreditne institucije

Upravno vijeće 18. veljače 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da donose Odluku ESB/2022/6 o izmjeni Odluke ESB/2015/38 o postupku otklanjanja pretpostavke o značajnom utjecaju zaposlenika na profil rizičnosti nadzirane kreditne institucije.

Godišnje izvješće ESB‑a o nadzornim aktivnostima u 2021.

Upravno vijeće donijelo je 1. ožujka 2022. Godišnje izvješće ESB‑a o nadzornim aktivnostima u 2021. i odobrilo njegovu objavu i dostavu Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj komisiji, Euroskupini i nacionalnim parlamentima država članica sudionica. Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka 31. ožujka 2022., na dan kada ga predsjednik Nadzornog odbora bude predstavljao Europskom parlamentu.

Odluka ESB‑a o ukupnom iznosu koji će se naplatiti za nadzorne zadaće za 2021.

Upravno vijeće 1. ožujka 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da donese Odluku ESB/2022/7 o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2021. Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka do kraja ožujka 2022., poslije objavljivanja Godišnjeg izvješća ESB‑a o nadzornim aktivnostima u 2021.

Vodič ESB‑a o obavješćivanju o sekuritizacijskim transakcijama

Upravno vijeće 2. ožujka 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi Vodič ESB‑a o obavješćivanju o sekuritizacijskim transakcijama. U tom se neobvezujućem vodiču opisuje praksa obavješćivanja koja se preporučuje značajnim institucijama koje su inicijatori ili sponzori sekuritizacijskih transakcija kako bi ESB‑u dostavile informacije koje su potrebne za nadzor usklađenosti sa zahtjevima iz članaka 6., 7. i 8. uredbe o sekuritizaciji. Vodič se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

ESB‑ovo izvješće o napretku banaka u objavljivanju svojih profila rizičnosti za klimatski rizik i rizik za okoliš

Upravno vijeće 7. ožujka 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi izvješće koje je drugi pregled razine objavljivanja informacija o klimatskim i okolišnim rizicima u značajnim institucijama. U toj se ocjeni razmatra i potkrijepljenost objavljenih informacija banaka i daje preliminarna ocjena njihove spremnosti za buduće zahtjeve. Izvješće i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

***

Zbog uskrsnih blagdana sljedeće Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (osim odluka kojima se određuju kamatne stope) objavit će se u 15.00 u utorak, 19. travnja 2022.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije