Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Märts 2022

25. märts 2022

Avalikud suhted

EKP aastaaruanne 2021

23. märtsil 2022 võttis EKP nõukogu vastu EKP 2021. aasta aruande, mis esitatakse Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonile ning avaldatakse EKP veebilehel Euroopa Liidu 22 ametlikus keeles 28. aprillil 2022.

Rahapoliitika

Euroala pankade laenutegevuse uuringu küsimustiku ajakohastamine

17. veebruaril 2022 kiitis EKP nõukogu heaks läbivaadatud standardküsimustiku kasutuselevõtu euroala pankade laenutegevuse uuringus. Küsimustik tehakse kättesaadavaks EKP veebilehe asjaomases rubriigis 2022. aasta aprillis. Ajakohastamise eesmärk on saada üksikasjalikumat teavet ettevõtetele ja kodumajapidamistele antavate laenude standardite ja tingimuste muutumise alustegurite kohta.

Keskpangarahastamise keelust ja eesõiguste andmise keelust kinnipidamine

23. märtsil 2022 kiitis EKP nõukogu heaks vastavusaruande 2021. aasta kohta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga, mille kohaselt EKP-le on antud ülesanne jälgida ELi keskpankade kinnipidamist lepingu artiklites 123 ja 124 ning seonduvates määrustes sätestatud keeldudest. Täpsemat teavet saab EKP 2021. aasta aruandest, mis avaldatakse EKP veebilehel 28. aprillil 2022.

Turuoperatsioonid

Eurosüsteemi tagatisvarade raamistiku kohandamine seoses pandikirjade direktiiviga

17. veebruaril 2022 kiitis EKP nõukogu heaks kohandused eurosüsteemi tagatisvarade raamistikus, et tagada selle kooskõla hiljuti vastu võetud õigusaktide paketiga pandikirjade kohta (direktiiv (EL) 2019/2162, mille suhtes kehtivad hiljemalt alates 8. juulist 2022 riiklikud ülevõtmismeetmed, ja määrus (EL) 2019/2160, mis jõustub 8. juulil 2022). Kohandustega sätestatakse, et i) eurosüsteemi tagatisvarana kasutamiseks või kaetud võlakirjade kolmanda ostukava alusel tehtavateks ostudeks ei ole kõlblikud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikide seaduses sätestatud pandikirjad, mis on emiteeritud pärast 8. juulit 2022 ja mis ei vasta pandikirjade direktiivi üle võtvatele riiklikele meetmetele; ii) EMP riikide seaduses sätestatud pandikirjad, mis on emiteeritud pärast 8. juulit 2022 riikides, kus pandikirjade direktiivi üle võtvad riigisisesed õigusaktid ei ole veel jõustunud, ei ole samuti kõlblikud kasutamiseks eurosüsteemi tagatisvarana; iii) Hispaania pandikirjade (multicédulas) ja EMP-väliste G10 riikide seaduses sätestatud pandikirjade kõlblikkus eurosüsteemi tagatisvarana püsib muutumatu; iv) grupisiseselt kogumisse arvatud pandikirju ei saa kasutada omakasutuses oleva tagatisena ja seega ka kaetud võlakirjade kolmanda ostukava alusel tehtavateks ostudeks, kuid need on kõlblikud kasutamiseks eurosüsteemi tagatisvarana ning eurosüsteem teeb nende üle hoolikat järelevalvet (nende kõlblikkus võidakse vajaduse korral läbi vaadata); v) kehtivaid nõudeid kohaldatakse ainult nende EMP riikide seaduses sätestatud pandikirjade (mis on tagatud varaga tagatud väärtpaberitega) puhul, mis on emiteeritud enne 8. juulit 2022. Asjaomaseid kohandusi kajastatakse edaspidi eurosüsteemi rahapoliitika rakendamise suunistes.

Rahapoliitikaga mitteseotud hoiuste tasustamise läbivaatamine eurosüsteemi tasandil

17. veebruaril 2022 kiitis EKP nõukogu heaks valitsussektori hoiuste tasustamise kooskõlastamise järgmiste õigusaktide lõikes: i) suunis EKP/2019/7 varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt; ii) suunis EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta; iii) otsus EKP/2010/4 Kreeka Vabariigile antavate ühendatud kahepoolsete krediitide haldamise ja otsuse EKP/2007/7 muutmise kohta; iv) EKP ja Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi / Euroopa stabiilsusmehhanismi kahepoolsed kokkulepped. Peale selle võttis EKP nõukogu vastu seonduvad õigusaktid, eelkõige: i) suunise EKP/2022/4, millega muudetakse suunist TARGET2 kohta; ja ii) otsuse EKP/2022/5 ülemääraste reservide ja teatavate hoiuste tasustamise kohta.

Otsuse EKP/2010/17 muutmine seoses tasustamiseeskirjadega

17. märtsil 2022 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2022/11, millega muudetakse otsust EKP/2010/17 Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi alusel tehtavate liidu laenusaamise ja laenuandmise toimingute haldamise kohta. Otsust EKP/2010/17 muudeti õiguskindluse huvides, et välja jätta aegunud tasustamiseeskirjad ja otseselt viidata praegu kehtivatele tasustamiseeskirjadele, mis on sätestatud otsuse EKP/2019/31 (muudetud otsusega EKP/2022/5) artikli 2 lõikes 1.

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja finantsstabiilsus

EKP vastus Euroopa Komisjoni nõuandetaotlusele seoses ELi makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitikaraamistiku läbivaatamisega

23. märtsil 2022 kiitis EKP nõukogu heaks EKP vastuse Euroopa Komisjoni nõuandetaotlusele seoses ELi makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitikaraamistiku läbivaatamisega. Määratud asutusena on EKP nõuandetaotluse üks adressaate. Euroopa Komisjon peab kapitalinõuete määruse ja kapitalinõuete direktiivi usaldatavusjärelevalve sätted läbi vaatama 2022. aasta juuniks ja esitama vajaduse korral 2022. aasta detsembriks Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku ettepaneku. EKP vastus hõlmab mitut tegevuspõhimõtetega seotud ettepanekut makrotasandi usaldatavusjärelevalve raamistiku tõhustamiseks neljas laiemas valdkonnas: a) puhvrite raamistiku üldine struktuur ja toimimine, b) puuduvad või aegunud instrumendid, c) siseturuga seotud kaalutlused ning d) üleilmsed riskid. Vastus esitatakse Euroopa Komisjonile ja avaldatakse EKP veebilehel 2022. aasta märtsi lõpuks.

Turuinfrastruktuur ja maksed

EKP suunis uue põlvkonna üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduse kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta

24. veebruaril 2022 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2022/8 uue põlvkonna üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET) kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2012/27. TARGET võetakse kasutusele TARGET2/T2S konsolideerimisprojekti tulemusel, mille EKP nõukogu kiitis heaks 2017. aasta detsembris. Konsolideeritud platvorm võimaldab vähendada kombineeritud tegevuskulusid ja parandada likviidsuse juhtimist eri teenuste lõikes. TARGET hakkab asendama TARGET2 alates 21. novembrist 2022.

Õigusaktid

EKP arvamus pandikirjade kohta Bulgaarias

22. veebruaril 2022 võttis EKP nõukogu Bulgaaria rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2022/6.

EKP arvamus kontode keskregistri loomise ja toimimise kohta Slovakkias

1. märtsil 2022 võttis EKP nõukogu Slovaki Vabariigi siseministri taotlusel vastu arvamuse CON/2022/7.

EKP arvamus makrotasandi usaldatavusmeetmete kohta Soomes

4. märtsil 2022 võttis EKP nõukogu Soome rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2022/8.

EKP arvamus sularahamaksete piirangute kohta Hispaanias

15. märtsil võttis EKP nõukogu vastu EKP omal algatusel koostatud arvamuse CON/2022/9.

EKP arvamus Banca d'Italia seaduse muutmise kohta

18. märtsil 2022 võttis EKP nõukogu Itaalia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2022/10.

EKP arvamus ettepaneku kohta muuta määrust (EL) nr 575/2013 krediidiriski, krediidiväärtuse korrigeerimise riski, operatsiooniriski, tururiski ja väljundi alampiiri osas

23. märtsil 2022 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2022/11.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Kreeka keskpanga välisaudiitorite kohta

17. veebruaril 2022 võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Liidu Nõukogule suunatud soovituse EKP/2022/3 Kreeka keskpanga välisaudiitorite kohta.

EKP eetikakomitee ja auditikomitee liikme ametiaja pikendamine

18. veebruaril 2022 otsustas EKP nõukogu pikendada Patrick Honohani liikmesust EKP eetikakomitees ja auditikomitees kuni 31. detsembrini 2022.

Statistika

Väärtpaberiosaluste statistikat käsitlevate pangandusgrupi andmete esitajate nimekirja ajakohastamine

18. märtsil 2022 kiitis EKP nõukogu heaks väärtpaberiosaluste statistikat käsitlevate pangandusgrupi andmete esitajate ajakohastatud nimekirja. Alates 2016. aastast on nimekirja ajakohastatud vähemalt kord aastas määruse EKP/2012/24 artikli 2 lõikes 4 sätestatud kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete kriteeriumite alusel. Üksusi, keda muudatused mõjutavad, teavitab asjaomane riigi keskpank määruse EKP/2012/24 artikli 2 lõike 8 kohaselt.

EKP pangandusjärelevalve

EKP otsus menetluse kohta, mis välistab töötajate olulise mõju eeldamise järelevalve alla kuuluva krediidiüksuse riskiprofiilile

18. veebruaril 2022 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule võtta vastu otsus EKP/2022/6, millega muudetakse otsust EKP/2015/38 menetluse kohta, mis välistab töötajate olulise mõju eeldamise järelevalve alla kuuluva krediidiasutuse riskiprofiilile.

EKP järelevalveülesannete täitmist käsitlev 2021. aasta aruanne

1. märtsil 2022 võttis EKP nõukogu vastu EKP järelevalveülesannete täitmist käsitleva 2021. aasta aruande ning andis loa see avaldada ja esitada tutvumiseks Euroopa Parlamendile, ELi nõukogule, Euroopa Komisjonile, eurorühmale ja osalevate liikmesriikide parlamentidele. Aruanne avaldatakse EKP pangandusjärelevalve veebilehel 31. märtsil 2022 ning samal päeval tutvustab järelevalvenõukogu esimees seda Euroopa Parlamendile.

EKP otsus iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma kohta 2021. aastal

1. märtsil 2022 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule võtta vastu otsus EKP/2022/7 iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma kohta 2021. aastal. Otsus tehakse EKP pangandusjärelevalve veebilehel kättesaadavaks 2022. aasta märtsi lõpuks pärast EKP järelevalveülesannete täitmist käsitleva 2021. aasta aruande avaldamist.

EKP juhend väärtpaberistamise tehingutest teatamise kohta

2. märtsil 2022 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada EKP juhend väärtpaberistamise tehingutest teatamise kohta. Mittesiduva juhendi eesmärk on ette näha teavitamistavad, mida väärtpaberistamise tehingu algataja või sponsorina tegutsevatel olulistel krediidiasutustel soovitatakse järgida, kui nad esitavad EKP-le väärtpaberistamise määruse artiklites 6–8 sätestatud nõuete täitmise jälgimiseks vajalikku teavet. Juhend on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP aruanne pankade edusammude kohta kliima- ja keskkonnariski profiilide läbipaistval avalikustamisel

7. märtsil 2022 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada aruanne, milles antakse teine ülevaade oluliste krediidiasutuste kliima- ja keskkonnariskide avalikustamise tasemest. Hinnangus käsitletakse ka seda, mil määral on pankade avalikustatav teave hästi põhjendatud, ning antakse esialgne ülevaade nende valmisolekust edasiste nõuete täitmiseks. Aruanne ja seonduv pressiteade on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

***

Ülestõusmispühade tõttu avaldatakse muude otsuste järgmine ülevaade teisipäeval, 19. aprillil 2022 kell 15.00.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid