Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2022 m. kovo mėn.

2022 m. kovo 25 d.

Išorės komunikacija

ECB 2021 metų ataskaita

2022 m. kovo 23 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB 2021 metų ataskaitą. 2022 m. balandžio 28 d. ji bus pristatyta Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui ir paskelbta ECB interneto svetainėje 22 oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Pinigų politika

Atnaujinta euro zonos bankų apklausa dėl skolinimo sąlygų

2022 m. vasario 17 d. Valdančioji taryba patvirtino atnaujintą standartinę euro zonos bankų apklausos dėl skolinimo sąlygų versiją, kuri 2022 m. balandžio mėn. bus paskelbta tai temai skirtoje ECB interneto svetainės skiltyje. Apklausa buvo atnaujinta siekiant pateikti išsamesnės informacijos apie pamatinius kredito standartų ir paskolų teikimo įmonėms ir namų ūkiams sąlygų pasikeitimo veiksnius.

Piniginio finansavimo ir privilegijos naudotis finansų įstaigomis draudimai, kurių turi laikytis centriniai bankai

2022 m. kovo 23 d., vadovaudamasi Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), pagal kurią ECB patikėta stebėti, kaip ES centriniai bankai laikosi draudimų, numatytų SESV 123 ir 124 straipsniuose bei susijusiuose reglamentuose, Valdančioji taryba patvirtino 2021 metų atitikties ataskaitą. Daugiau informacijos apie tai pateikta šiam klausimui skirtame ECB 2021 metų ataskaitos skyriuje. Pastaroji bus paskelbta ECB interneto svetainėje 2022 m. balandžio 28 d.

Rinkos operacijos

Eurosistemos įkaito sistemos pritaikymas atsižvelgiant į Padengtųjų obligacijų direktyvą

2022 m. vasario 17 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos įkaito sistemos pakeitimus, atliktus tam, kad ji atitiktų naujai priimto teisės aktų dėl padengtųjų obligacijų (Direktyvos (ES) 2019/2162, kurios perkėlimo į nacionalinę teisę priemonės bus taikomos vėliausiai nuo 2022 m. liepos 8 d., ir Reglamento (ES) 2019/2160, įsigaliosiančio 2022 m. liepos 8 d.) nuostatas. Pagal šiuos pakeitimus: i) Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse po 2022 m. liepos 8 d. išleistos padengtosios obligacijos, neatitinkančios nacionalinių priemonių, kuriomis įgyvendinama Padengtųjų obligacijų direktyva, nebus laikomos Eurosistemai tinkamu įkaitu ir negalės būti įsigyjamos pagal POPP3; ii) padengtosios obligacijos, išleistos po 2022 m. liepos 8 d. EEE šalyse, kuriose dar neįsigaliojo Padengtųjų obligacijų direktyvą į nacionalinę teisę perkeliantys teisės aktai, taip pat nebus laikomos Eurosistemai tinkamu įkaitu iki tol, kol neįsigalios minėtą direktyvą perkeliantys nacionaliniai teisės aktai; iii) multicédulas ir ne EEE G10 šalyse išleistų padengtųjų obligacijų tinkamumas Eurosistemos įkaitu nesikeičia; iv) grupės viduje sutelktos padengtosios obligacijos Eurosistemoje priimamos įkaitu, tačiau jos nebus nuosavo naudojimo įkaitas ir negalės būti įsigyjamos pagal POPP3, Eurosistema jų naudojimą atidžiai stebės (dėl to gali prireikti atitinkamai keisti jų tinkamumo nuostatas); v) dabartiniai reikalavimai, taikomi EEE šalyse išleistoms TUVP užtikrintoms padengtosioms obligacijoms, bus taikomi tik iki 2022 m. liepos 8 d. išleistoms padengtosioms obligacijoms. Padaryti pakeitimai bus įtraukti į Eurosistemos pinigų politikos įgyvendinimo gaires.

Atlyginimo už indėlius, nesusijusius su pinigų politika, peržiūra Eurosistemos lygmeniu

2022 m. vasario 17 d. Valdančioji taryba patvirtino atlyginimo už vyriausybės indėlius, reguliuojamo pagal: i) Gaires ECB/2019/7 dėl nacionalinių centrinių bankų vidaus turto ir įsipareigojimų valdymo operacijų (DALM gairės); ii) Gaires ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2); iii) Sprendimą ECB/2010/4 dėl suvienytų dvišalių paskolų Graikijos Respublikai valdymo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7, bei iv) dvišalius ECB ir ESM/EFSF susitarimus suderinimą ir priėmė atitinkamus teisės aktus, o konkrečiai: i) Gaires ECB/2022/4, kuriomis iš dalies keičiamos TARGET2 gairės, ir ii) Sprendimą ECB/2022/5 dėl atlyginimo už laikomą atsargų perteklių ir tam tikrus indėlius.

Sprendimo ECB/2010/17 daliniai pakeitimai, susiję su atlyginimo nuostatomis

2022 m. kovo 17 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2022/11, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/17 dėl Sąjungos skolinimosi ir skolinimo operacijų, atliktų pagal Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę, administravimo. Sprendimą ECB/2010/17 reikėjo iš dalies keisti siekiant teisinio tikrumo ir panaikinti pasenusias atlyginimo nuostatas, taip pat įtraukti tiesioginę nuorodą į šiuo metu taikomas atlyginimo taisykles, išdėstytas Sprendimo ECB/2019/31, kurį iš dalies keičia Sprendimas ECB/2022/5, 2 straipsnio 1 dalyje.

Makroprudencinė politika ir finansinis stabilumas

ECB atsakymas į Europos Komisijos kvietimą teikti rekomendacijas dėl ES makroprudencinės sistemos peržiūros

2022 m. kovo 23 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB atsakymą į Europos Komisijos kvietimą teikti rekomendacijas dėl ES makroprudencinės sistemos peržiūros. Kvietimas teikti rekomendacijas yra skirtas ir ECB, kaip vienai iš paskirtųjų institucijų. Europos Komisija privalo iki 2022 m. birželio mėn. pabaigti Kapitalo reikalavimų reglamento ir Kapitalo reikalavimų direktyvos makroprudencinių nuostatų peržiūrą ir, prireikus, iki 2022 m. gruodžio mėn. pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. ECB atsakymas apima kelis politikos pasiūlymus dėl makroprudencinės sistemos pagerinimo šiose keturiose bendrose srityje: a) bendra rezervų sistemos sandara ir veikimas; b) trūkstamos arba pasenusios priemonės; c) vidaus rinkos aspektai ir d) pasaulinės rizikos. Atsakymas bus pateiktas Europos Komisijai ir paskelbtas ECB interneto svetainėje iki 2022 m. kovo pabaigos.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

ECB gairės dėl naujos kartos Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET)

2022 m. vasario 24 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2022/8 dėl naujos kartos Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET), kuriomis panaikinamos Gairės ECB/2012/27. TARGET įdiegta įgyvendinus TARGET2 ir TARGET2-Securities konsolidavimo projektą, kuriam Valdančioji taryba pritarė 2017 m. gruodžio mėn. Konsolidavus platformą, sumažės bendros veiklos sąnaudos ir pagerės įvairių paslaugų likvidumo valdymas. TARGET pakeis TARGET2 nuo 2022 m. lapkričio 21 d.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl padengtųjų obligacijų Bulgarijoje

2022 m. vasario 22 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/6 Bulgarijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl centrinio sąskaitų registro steigimo ir veikimo Slovakijoje

2022 m. kovo 1 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/7 Slovakijos Respublikos vidaus reikalų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl makroprudencinių priemonių Suomijoje

2022 m. kovo 4 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/8 Suomijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais apribojimų Ispanijoje

2022 m. kovo 15 d. Valdančioji taryba ECB iniciatyva priėmė Nuomonę CON/2022/9.

ECB nuomonė dėl Banca d'Italia statuto dalinių pakeitimų

2022 m. kovo 18 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/10 Banca d’Italia prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo iš dalies pakeisti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatas, susijusias su kredito rizikos, kredito vertinimo koregavimo rizikos, operacinės rizikos, rinkos rizikos ir rezultatų apatinės ribos reikalavimais

2022 m. kovo 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/11 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymu.

ECB valdymas

ECB rekomendacija dėl Bank of Greece išorės auditoriaus

2022 m. vasario 17 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2022/3 Europos Sąjungos Tarybai dėl Bank of Greece išorės auditoriaus.

ECB Etikos ir Audito komitetų nario kadencijos pratęsimas

2022 m. vasario 18 d. Valdančioji taryba nusprendė pratęsti Patricko Honohano narystę ECB Etikos ir Audito komitetuose iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Statistika

Metinis grupės duomenų atskaitingųjų agentų sąrašo atnaujinimas, susijęs su statistine informacija apie turimus vertybinius popierius

2022 m. kovo 18 d. Valdančioji taryba patvirtino atnaujintą grupės duomenų atskaitingųjų agentų sąrašą, kiek tai susiję su statistine informacija apie turimus vertybinius popierius. Nuo 2016 m. sąrašas atnaujinamas bent kartą per metus, atsižvelgiant į kiekybinius ir kokybinius kriterijus, nustatytus Reglamento ECB/2012/24 2 straipsnio 4 dalyje. Pagal Reglamento ECB/2012/24 2 straipsnio 8 dalį subjektus, kuriems sąrašo pakeitimai turės įtakos, apie tai informuos atitinkami nacionaliniai centriniai bankai.

ECB bankų priežiūra

ECB sprendimas dėl reikšmingo poveikio prižiūrimos kredito įstaigos rizikos pobūdžiui prezumpcijos netaikymo darbuotojams procedūros

Iki 2022 m. vasario 18 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui priimti Sprendimą ECB/2022/6, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2015/38 dėl reikšmingo poveikio prižiūrimos kredito įstaigos rizikos pobūdžiui prezumpcijos netaikymo darbuotojams procedūros.

ECB priežiūros veiklos 2021 metų ataskaita

2022 m. kovo 1 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB priežiūros veiklos 2021 metų ataskaitą ir leido ją paskelbti ir pateikti Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Komisijai, Euro grupei ir dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams parlamentams. Ataskaita bus paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje 2022 m. kovo 31 d. Tą pačią dieną Priežiūros valdybos pirmininkas ją pristatys ir Europos Parlamente.

ECB sprendimas dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2021 m.

Iki 2022 m. kovo 1 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui priimti Sprendimą ECB/2022/7 dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2021 m. Sprendimas bus paskelbtas ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje 2022 m. kovo pabaigoje, po to, kai bus paskelbta ECB priežiūros veiklos 2021 metų ataskaita.

ECB vadovas dėl pranešimo apie pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius

Iki 2022 m. kovo 2 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti ECB vadovą dėl pranešimo apie pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius. Vadove, kuris nėra privaloma priemonė, nustatyta informavimo tvarka, kurios rekomenduojama laikytis svarbioms įstaigoms, veikiančioms kaip pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio iniciatorė ar rėmėja, tam, kad ECB gautų informaciją, reikalingą vykdant atitikties Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento 6 ir 8 straipsniams priežiūrą. Vadovas paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

ECB ataskaita apie bankų pažangą siekiant skaidraus informacijos apie klimato ir aplinkos rizikos, su kuria jie susiduria, pobūdį atskleidimo

Iki 2022 m. kovo 7 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti ataskaitą, kurioje pateikiamas antras svarbių įstaigų informacijos apie patiriamą klimato ir aplinkos riziką atskleidimo lygio įvertinimas. Atliekant įvertinimą atsižvelgta ir į tai, kiek gerai bankų atskleidžiama informacija yra pagrįsta, ir preliminariai įvertinamas bankų pasirengimo būsimų reikalavimų vykdymui lygis. Ataskaita ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

***

Dėl Velykų atostogų kitas šio dokumento leidimas bus paskelbtas 2022 m. balandžio 19 d., antradienį, 15.00 val.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai