Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Mars 2022

25 mars 2022

Extern kommunikation

ECB:s årsrapport 2021

Den 23 mars 2022 antog ECB-rådet ECB:s årsrapport för 2021. Den kommer att överlämnas till Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor och offentliggöras på ECB:s webbplats på EU:s 22 officiella språk den 28 april 2022.

Penningpolitik

Uppdatering av frågeformulär för enkätundersökningen om bankernas utlåning i euroområdet

Den 17 februari 2022 godkände ECB-rådet ett nytt reviderat standardfrågeformulär för enkätundersökningen om bankernas utlåning i euroområdet. Frågeformuläret kommer att vara tillgängligt via en särskild avdelning på ECB:s webbplats i april 2022. Ändringarna syftar till att ge en mer detaljerad inblick i de underliggande faktorerna för förändring i kreditstandarder och kreditvillkor för lån till företag och hushåll.

Centralbankernas efterlevnad av förbud mot monetär finansiering och positiv särbehandling

Den 23 mars 2022 godkände ECB-rådet efterlevnadsrapporten för år 2021. Rapporten upprättas i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), i vilket ECB tilldelas uppgiften att övervaka hur centralbankerna i EU efterlever förbuden i artiklarna 123 och 124 i fördraget, samt relaterade förordningar. Ytterligare information om detta finns i ett avsnitt i ECB:s årsrapport 2021, som publiceras på ECB:s webbplats den 28 april 2022.

Marknadsoperationer

Anpassning av Eurosystemets ramverk för säkerheter mot bakgrund av direktivet om utgivning av säkerställda obligationer

Den 17 februari 2022 godkände ECB-rådet ändringar i Eurosystemets ramverk för säkerheter i syfte att säkerställa dess överensstämmelse med det nyligen introducerade lagstiftningspaketet om säkerställda obligationer (direktiv (EU) 2019/2162 för vilket nationella genomförandeåtgärder kommer att tillämpas åtminstone fr.o.m. den 8 juli 2022 samt förordning (EU) 2019/2160, som kommer att träda i kraft den 8 juli 2022), i enlighet med vilket i) säkerställda obligationer reglerade genom EES-lagstiftning emitterade efter den 8 juli 2022 som inte uppfyller de nationella åtgärder som genomför direktivet om utgivning av säkerställda obligationer inte kommer att vara godtagbara för användning som säkerheter i Eurosystemet eller för köp inom CBPP3, ii) säkerställda obligationer reglerade genom EES-lagstiftning emitterade efter den 8 juli 2022 i jurisdiktioner där den nationella lagstiftning som genomför direktivet om utgivning av säkerställda obligationer ännu inte har trätt i kraft inte heller kommer att vara godtagbara som säkerheter i Eurosystemet till dess att den nationella genomförandelagstiftningen träder i kraft, iii) godtagbarheten av multi cédulas och säkerställda obligationer reglerade genom lagstiftning i ett G10-land utanför EES är oförändrad, iv) gruppinterna pooler med säkerställda obligationer accepteras som säkerhet för Eurosystemet även om de undantas som säkerhet för egen användning och således från köp inom CBPP3, med förbehåll för en ingående granskning av Eurosystemet (som kan leda till en revidering av godtagbarheten) samt v) befintliga krav på säkerställda obligationer med bakomliggande tillgångar reglerade genom EES-lagstiftning kommer endast att tillämpas på säkerställda obligationer emitterade före den 8 juli 2022. Ändringarna kommer att återspeglas i Eurosystemets riktlinjer för genomförandet av penningpolitiken.

Revidering av förräntning av icke-penningpolitisk inlåning på Eurosystemsnivå

Den 17 februari 2022 godkände ECB-rådet anpassning mellan förräntningen på inlåning från staten i enlighet med: i) riktlinje ECB/2019/7 om de nationella centralbankernas inhemska förvaltningsåtgärder av tillgångar och skulder, ii) riktlinje ECB/2012/27 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target2), iii) beslut ECB/2010/4 om hanteringen av samordnade bilaterala lån till förmån för Republiken Grekland och ändring av beslut ECB/2007/7, iv) bilaterala avtal mellan ECB och ESM/EFSF, samt antagande av motsvarande rättsakter, framför allt följande: i) riktlinje ECB/2022/4 om ändring av riktlinjen om Target2, och ii) beslut ECB/2022/5 om förräntningen av innehav av överskottsreserver och viss inlåning.

Ändringar av beslut ECB/2010/17 om förräntningsbestämmelser

Den 17 mars 2022 antog ECB-rådet beslut ECB/2022/11 om ändring av beslut ECB/2010/17 om administrationen av EU:s upplåning och utlåning inom ramen för den europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen. Det var nödvändigt att ändra beslut ECB/2010/17 av rättssäkerhetsskäl för att ta bort föråldrade förräntningsbestämmelser och för att direkt hänvisa till gällande förräntningsregler i enlighet med artikel 2.1 i beslut ECB/2019/31 ändrad genom beslut ECB/2022/5.

Makrotillsyn och finansiell stabilitet

ECB:s svar på Europeiska kommissionens begäran om en granskning av EU:s ramverk för makrotillsyn

Den 23 mars 2022 godkände ECB-rådet ECB:s svar på EU-kommissionens begäran om råd avseende granskning av EU:s ramverk för makrotillsyn. ECB är, i sin roll som utsedd myndighet, en av adressaterna för denna begäran. Europeiska kommissionen måste utföra en komplett granskning av makrotillsynsbestämmelserna i kapitalkravsförordningen och kapitalkravsdirektivet senast i juni 2022 och vid behov överlämna ett lagstiftningsförslag till Europaparlamentet och rådet senast i december 2022. ECB:s svar innehåller flera policyförslag för att förstärka ramverket för makrotillsyn. Dessa förslag behandlar följande fyra generella områden: a) buffertramverkets övergripande utformning och funktion, b) instrument som saknas eller är föråldrade, c) överväganden avseende den inre marknaden och d) globala risker. Svaret kommer att överlämnas till EU-kommissionen och finnas tillgängligt på ECB:s webbplats i slutet av mars 2022.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

ECB:s riktlinje om en ny version av det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET)

Den 24 februari 2022 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2022/8 om en ny version av det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET) och om upphävande av riktlinje ECB/2012/27. Target införs som resultat av konsolideringsprojektet Target2 och Target2-Securities som godkändes av ECB-rådet i december 2017. Den konsoliderade plattformen kommer att möjliggöra en minskning av sammanlagda driftskostnader och förbättra likviditetshanteringen inom de olika tjänsterna. Target kommer att ersätta Target2 fr.o.m. den 21 november 2022.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om säkerställda obligationer i Bulgarien

Den 22 februari 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/6 på begäran av Bulgariens finansminister.

ECB:s yttrande om inrättandet och driften av det centrala registret över bankkonton i Slovakien

Den 1 mars 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/7 på begäran av Republiken Slovakiens inrikesminister.

ECB:s yttrande om makrotillsynsåtgärder i Finland

Den 4 mars 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/8 på begäran av Finlands finansministerium.

ECB:s yttrande om begränsningar av kontantbetalningar i Spanien

Den 15 mars 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/9 som förberetts på ECB:s initiativ.

ECB:s yttrande om ändringar i centralbanksstadgan för Banca d'Italia

Den 18 mars antog ECB-rådet yttrande CON/2022/10 på begäran av Banca d’Italia.

ECB:s yttrande om ett förslag till ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller krav avseende kreditrisk, kreditvärdighetsjusteringsrisk, operativ risk, marknadsrisk och kapitalgolv

Den 23 mars 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/11 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

Organisationsstyrning

ECB:s rekommendation om externa revisorer för Bank of Greece

Den 17 februari 2022 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2022/3 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank of Greece.

Förlängning av förordnande i ECB:s etikkommitté och ECB:s revisionskommitté

Den 18 februari 2022 beslutade ECB-rådet att förlänga Patrick Honohans förordnande i ECB:s etikkommitté och revisionskommitté fram till den 31 december 2022.

Statistik

Årlig uppdatering av statistiska uppgifter från uppgiftslämnare av gruppdata om innehav av värdepapper

Den 18 mars 2022 godkände ECB-rådet den uppdaterade listan över statistiska uppgifter från uppgiftslämnare av gruppdata om innehav av värdepapper. Sedan 2016 har listan uppdaterats åtminstone en gång per år utifrån kvantitativa och kvalitativa kriterier fastställda i artikel 2.4 i förordning ECB/2012/24. Enheter som berörs av ändringarna kommer att underrättas av den berörda nationella centralbanken i enlighet med artikel 2.8 i förordning ECB/2012/24.

ECB:s banktillsyn

ECB:s beslut om ett förfarande för att undanta anställda från presumtionen att de har väsentlig inverkan på riskprofilen för ett kreditinstitut som står under tillsyn.

Den 18 februari 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att anta beslut ECB/2022/6 om ändring av beslut ECB/2015/38 om ett förfarande för att undanta anställda från presumtionen att de har väsentlig inverkan på riskprofilen för ett kreditinstitut som står under tillsyn.

ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten 2021

Den 1 mars 2022 antog ECB-rådet ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten 2021 och godkände att den publiceras och överlämnas till Europaparlamentet, EU-rådet, EU-kommissionen, Eurogruppen och de nationella parlamenten i de deltagande medlemsstaterna. Rapporten kommer att publiceras på ECB:s webbplats för banktillsyn den 31 mars 2022, samma datum som den presenteras inför Europaparlamentet av tillsynsnämndens ordförande.

ECB:s beslut om det totala belopp som kommer att tas ut för tillsynsuppgifter 2021

Den 1 mars 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att anta beslut ECB/2022/7 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2021. Beslutet kommer att göras tillgängligt på ECB:s webbplats för banktillsyn i slutet av mars 2022 när ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten 2021 publiceras.

ECB:s vägledning om anmälning av värdepapperiseringstransaktioner

Den 2 mars 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera ECB:s vägledning om anmälning av värdepapperiseringstransaktioner. I denna icke-bindande vägledning anges vilken anmälningspraxis som bör följas av betydande institut, vilka agerar som originator eller som medverkande i en värdepapperiseringstransaktion, så att ECB får den information som behövs för att övervaka efterlevnaden av artiklarna 6–8 i värdepapperiseringsförordningen. Vägledningen finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

ECB:s rapport om bankernas framsteg mot ett transparent offentliggörande av sina klimat- och miljörelaterade riskprofiler

Den 7 mars 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera en rapport om en andra ögonblicksbild av nivån av offentliggörande av klimat- och miljörelaterade risker bland betydande institut. I bedömningen beaktas också om bankernas offentliggöranden är välgrundade och om de tillhandahåller en preliminär indikation på om de är förberedda på kommande krav. Rapporten och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

***

Till följd av påskledigheten publiceras nästa Övriga beslut tisdagen den 19 april 2022 kl. 15.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media