Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

януари – февруари 2022 г.

18 февруари 2022 г.

Пазарни операции

Предоставяне на кредити в рамките на деня на допустими контрагенти от Евросистемата с ограничен достъп до операции по паричната политика

На 27 януари 2022 г. Управителният съвет одобри хармонизиран подход за достъп до кредит в рамките на деня в TARGET2 и за автоматично предоставяне на обезпечение в TARGET2‑Securities от допустими контрагенти от Евросистемата, чийто достъп до операции по паричната политика е ограничен по пруденциални причини или след изпадане в неплатежоспособност. Освен това Управителният съвет реши да разреши допустими контрагенти от Евросистемата с ограничен достъп да могат да ползват пределното кредитно улеснение в случай на неуредени в края на деня салда по кредити в рамките на деня над приложимите ограничения и с прилагане на наказателна лихва. Повече подробности за тези промени ще бъдат представени в средата на 2022 г. в предстоящата актуализация от 2021–2022 г. на насоките относно прилагането на паричната политика.

Пазарна инфраструктура и плащания

Публикуване на задълбочен план за действие за изпълнение на препоръките след инцидентите, засегнали услугите в TARGET през 2020 г.

На 16 декември 2021 г. Управителният съвет одобри публикуването на задълбочен план за действие за изпълнение на препоръките от независимия преглед, възложен от Управителния съвет през ноември 2020 г. след пет сериозни инцидента, които засегнаха TARGET2 и TARGET2-Securities през 2020 г. Мерки по редица препоръки вече са съгласувани или приложени през 2021 г., а повечето от останалите ще бъдат приложени до края на 2022 г. Участниците на пазара ще бъдат информирани за прилагането на мерките. Планът за действие и съответното прессъобщение са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Редовна класификация на платежните системи в еврозоната

На 17 декември 2021 г. Управителният съвет одобри резултата от редовната класификация на платежните системи въз основа на данни от 2018 г. и 2019 г. Целта на годишния преглед е да се установят платежни системи в еврозоната, които биха били класифицирани като системно важни платежни системи (СВПС) и биха били подчинени на Регламента за СВПС, както и такива, които биха били класифицирани като несистемни платежни системи за големи плащания и несистемни платежни системи за плащания на дребно. Резултатът от класификацията ще бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ през първото тримесечие на 2022 г.

Редовна актуализация на документацията за модела на кореспондентски отношения между централните банки (МКОЦБ)

На 17 декември 2021 г. Управителният съвет одобри актуализирания Наръчник с процедури на МКОЦБ и актуализираните Процедури на МКОЦБ за контрагенти от Евросистемата и разреши публикуването им. Документацията за МКОЦБ периодично се преразглежда и актуализира. При сегашния преглед бяха внесени фактологични промени за конкретни държави и редица актуализации в описанието на третирането на паричните санкции по режима за дисциплина в сетълмента съгласно Регламента за централните депозитари на ценни книжа. Актуализираната документация ще бъде публикувана скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Консултативен доклад относно емитирането и разпространението на дългови ценни книжа в Европейския съюз

На 17 декември 2021 г. Управителният съвет прие за сведение консултативния доклад относно емитирането и разпространението на дългови ценни книжа в Европейския съюз, изготвен от Контактната група за пазарите на емитиране на дълг, и одобри публикуването му. Контактната група беше сформирана от Управителния съвет през април 2020 г. като временен форум, чиято задача е да идентифицира проблеми, възпрепятстващи по-нататъшно засилване на ефективността и интеграцията при емитирането на дългови ценни книжа и първоначалното им разпространение. Нейната работа, включваща всички основни заинтересовани страни във веригата на стойността на емитирането на дълг в Европа, се координира от ЕЦБ. В доклада се посочват потенциалните рискове, разходи и неефективни елементи в сегашното състояние и се изследват потенциални начини за хармонизиране и подобряване на ефективността при емитирането и първоначалното разпространение на дългови ценни книжа в Европа. Докладът и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно предоставянето на опция за електронно плащане на потребителите в Белгия

На 22 декември 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/38 по искане на управителя на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Становище относно участието на Италия в програми на Международния валутен фонд: Тръст за намаляване на бедността и стимулиране на растежа и облекчаване на дълга за Судан

На 28 декември 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/39 по искане на Министерството на икономиката и финансите на Италия.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент за определяне на хармонизирани правила относно изкуствения интелект

На 29 декември 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/40 по искане на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно присъединяването на Ирландия към Новите кредитни споразумения с Международния валутен фонд

На 5 януари 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/1 по искане на министъра на финансите на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно създаването от Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland на база данни със сейфове и банкови и платежни сметки

На 7 януари 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/2 по искане на министъра на финансите на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно предложение за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници по отношение на преструктурирането

На 13 януари 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/3 по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

На 16 февруари 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/4, изготвено по собствена инициатива на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно предложение за директива и регламент за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма

На 16 февруари 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/5 по искане на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

Административно управление

Подновяване на мандата на членове на Съвета за пазарна инфраструктура

На 22 декември 2021 г. Управителният съвет реши да поднови мандата на сегашните членове на Съвета за пазарна инфраструктура за една година, т.е. до 31 май 2023 г. Съветът за пазарна инфраструктура извършва текущото ръководство на TARGET2-Securities (T2S) и другите услуги по TARGET. Освен това той поддържа връзка със заинтересованите лица на пазара посредством управленската структура на T2S.

Нов член на Съвета за пазарна инфраструктура

На 20 януари 2022 г. Управителният съвет назначи г-н Салваторе Луиджи Алонзо, ръководител на Дирекцията за платежни системи в Banca d’Italia, за член на Съвета за пазарна инфраструктура като представител на Banca d’Italia, за срок до 31 май 2023 г., така че мандатът му да съвпадне с този на всички останали членове на Съвета. Г-н Алонзо заменя на тази длъжност г-н Джандоменико Скарпели, който се пенсионира.

Годишен отчет на ЕЦБ за 2021 г.

На 16 февруари 2022 г. Управителният съвет одобри одитирания финансов отчет на ЕЦБ за финансовата 2021 година. Годишният отчет беше публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 17 февруари 2022 г. заедно с прессъобщение.

По-голяма прозрачност за становищата на Комитета по етика на ЕЦБ

На 16 февруари 2022 г. Управителният съвет реши да разшири обхвата на активното публикуване на становища на Комитета по етика на ЕЦБ относно предвидени частни дейности на сегашни и бъдещи високопоставени длъжностни лица в ЕЦБ, предоставени от януари 2022 г. нататък. Чрез тази допълнителна мярка за прозрачност Управителният съвет подчертава ангажимента си за етично поведение и добро управление.

Статистика

Изменение на Насоките относно статистиката на балансовите позиции и статистиката на лихвените проценти на парично-финансовите институции

На 6 януари 2022 г. Управителният съвет прие Насоки (ЕС) 2022/67 (ЕЦБ/2022/1) за изменение на Насоки (ЕС) 2021/830 (ЕЦБ/2021/11) относно статистиката на балансовите позиции и статистиката на лихвените проценти на парично-финансовите институции. Промените са внесени за яснота и са от техническо естество. Те влязоха в сила на 1 февруари 2022 г.

Годишен доклад за 2020 г. относно защитата на поверителността на индивидуалната статистическа информация, събирана от ЕЦБ с помощта на НЦБ

На 10 февруари 2022 г. Управителният съвет одобри годишния доклад относно защитата на поверителността на индивидуалната статистическа информация, събирана от ЕЦБ с помощта на НЦБ, и разреши публикуването на негово резюме. В доклада се извършва оценка на прилагането на общи правила и минимални стандарти, определени от ЕЦБ с цел да се предотврати незаконно оповестяване и неразрешено използване на поверителна статистическа информация. Заключението в него е, че Европейската система на централните банки продължава да осигурява адекватна защита на поверителната статистическа информация съгласно необходимите мерки, и че през 2020 г. не са регистрирани инциденти. Резюмето ще бъде публикувано скоро на уебсайта на ЕЦБ.

Банкноти и монети

Изменение на Насоките относно създаването на системата на Евросистемата за обществени поръчки и производство на банкноти

На 17 декември 2021 г. Управителният съвет прие Насоки (ЕС) 2021/2322 (ЕЦБ/2021/56) за изменение на Насоки (ЕС) 2015/280 (ЕЦБ/2014/44) относно създаването на системата на Евросистемата за обществени поръчки и производство на банкноти. Целта на измененията е да бъдат уточнени допълнително вътрешните правила, които осигуряват пълно разграничаване между държавните печатници и сметките на публични органи (принцип за несвързаните лица), както и да се разяснят вариантите за хоризонтално сътрудничество, от които могат да се ползват затварящи своите печатници НЦБ.

Банков надзор в ЕЦБ

Спазване на Насоките на ЕБО относно превишаване на максималните размери на големите експозиции

На 17 декември 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че за значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ спазва Насоките на ЕБО за определяне на критериите за оценяване на извънредните случаи, в които институциите превишават максималните размери на големите експозиции по член 395, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и срока и мерките за възобновяване на спазването по член 396, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2021/09). Насоките имат за цел да подпомагат компетентните органи, когато те оценяват превишаване на ограниченията за големи експозиции, определени в Регламента за капиталовите изисквания (РКИ), и да осигурят тяхното разумно и хармонизирано прилагане, запазвайки същевременно простота на подхода.

Спазване на Съвместните насоки на ЕОЦКП и ЕБО относно оценката на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции

На 29 декември 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ спазва Съвместните насоки на ЕОЦКП и ЕБО относно оценката на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции, съгласно Директива 2013/36/ЕС и Директива 2014/65/ЕС (ESMA35-36-2319 - EBA/GL/2021/06). Предназначението на Насоките е допълнително да се подобрят и хармонизират оценките за пригодност във финансовите сектори в ЕС, за да се осигурят солидни правила за институционално управление във финансовите институции.

Решение на ЕЦБ относно предоставянето на надзорна информация

На 19 януари 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да одобри Решение (ЕС) 2022/134 (ЕЦБ/2022/2) за определяне на общите правила за предоставянето на надзорна информация от Европейската централна банка на някои органи с цел изпълнение на задачите, възложени ѝ с Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета.

Спазване на преработените Насоки на ЕБО относно стрес тестовете на схемите за гарантиране на депозитите

На 31 януари 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ спазва преработените Насоки на ЕБО относно стрес тестовете на схемите за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС, отменящи и заменящи Насоки EBA/GL/2016/04 (EBA/GL/2021/10). Преработените Насоки засилват допълнително текущата рамка за стрес тестове на схеми за гарантиране на депозити, както и сътрудничеството между тези схеми и различни органи.

Съответствие с Насоките на ЕБО относно показателите, свързани с плана за възстановяване

На 2 февруари 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ спазва Насоките на ЕБО относно показателите, свързани с плана за възстановяване (EBA/GL/2021/11).. Новите Насоки заменят предишните Насоки на ЕБО за минималния списък с качествени и количествени показатели, свързани с плана за възстановяване (EBA/GL/2015/02), и въвеждат допълнителни указания по някои елементи на рамката за показателите, свързани с плана за възстановяване.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите