Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2022

18 Φεβρουαρίου 2022

Δραστηριότητες αγορών

Παροχή ενδοημερήσιας πίστωσης σε επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος με περιορισμένη πρόσβαση σε πράξεις νομισματικής πολιτικής

Στις 27 Ιανουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την πρόσβαση στην ενδοημερήσια πίστωση του TARGET2 και στην αυτόματη παροχή εξασφαλίσεων μέσω του TARGET2-Securities για επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος των οποίων η πρόσβαση σε πράξεις νομισματικής πολιτικής έχει περιοριστεί για προληπτικούς λόγους ή κατόπιν επέλευσης γεγονότος αθέτησης υποχρέωσης. Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επιτρέψει σε επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος των οποίων η πρόσβαση έχει περιοριστεί να προσφεύγουν στη διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης σε περίπτωση ανεξόφλητων ενδοημερήσιων πιστωτικών υπολοίπων στο τέλος της ημέρας που υπερβαίνουν τα ισχύοντα όρια, με την επιφύλαξη επιτοκίου ποινής. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτές τις τροποποιήσεις θα διατεθούν περίπου στα μέσα του 2022 στο πλαίσιο της επικείμενης επικαιροποίησης (2021/22) των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Δημοσίευση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση συστάσεων έπειτα από συμβάντα που επηρέασαν τις υπηρεσίες του TARGET το 2020

Στις 16 Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των συστάσεων ανεξάρτητης αξιολόγησης που διενεργήθηκε κατ' εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2020, έπειτα από τα πέντε σημαντικά συμβάντα που επηρέασαν το TARGET2 και το TARGET2-Securities το 2020. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση διάφορων συστάσεων έχουν ήδη συμφωνηθεί ή εφαρμοστεί εντός του 2021, ενώ τα περισσότερα από αυτά που απομένουν θα εφαρμοστούν μέχρι το τέλος του 2022. Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα ενημερωθούν σχετικά με την εφαρμογή τους. Το σχέδιο δράσης και το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τακτική άσκηση για την ταξινόμηση συστημάτων πληρωμών της ζώνης του ευρώ

Στις 17 Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το αποτέλεσμα της τακτικής άσκησης για την ταξινόμηση συστημάτων πληρωμών, με βάση τα δεδομένα των ετών 2018 και 2019. Σκοπός αυτής της ετήσιας επανεξέτασης είναι να διαπιστωθεί ποια συστήματα πληρωμών στη ζώνη του ευρώ ταξινομούνται ως συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών (systemically important payment systems - SIPS) και θα πρέπει επομένως να υπόκεινται στον κανονισμό SIPS, καθώς και ποια συστήματα πληρωμών ταξινομούνται ως μη συστημικά συστήματα πληρωμών μεγάλης αξίας και ως μη συστημικά συστήματα πληρωμών μικρής αξίας. Το αποτέλεσμα της εν λόγω άσκησης θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ το α΄ τρίμηνο του 2022.

Τακτική επικαιροποίηση των εγγράφων τεκμηρίωσης για το Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (CCBM)

Στις 17 Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το επικαιροποιήμενο εγχειρίδιο διαδικασιών για το Σύστημα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (Correspondent Central Banking Model - CCBM) και τις επικαιροποιημένες διαδικασίες του CCBM για τους αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος και ενέκρινε τη δημοσίευσή τους. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης για το CCBM επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται περιοδικά. Η παρούσα επανεξέταση εισήγαγε αλλαγές επί της ουσίας για συγκεκριμένες χώρες και μια σειρά επικαιροποιήσεων που περιγράφουν τη διαχείριση χρηματικών ποινών σύμφωνα με το καθεστώς συμμόρφωσης προς τη διαδικασία διακανονισμού που προβλέπει ο κανονισμός σχετικά με τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων. Τα επικαιροποιημένα έγγραφα τεκμηρίωσης θα είναι σύντομα διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλευτική έκθεση σχετικά με την έκδοση χρεογράφων και τη διανομή τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 17 Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώστη της συμβουλευτικής έκθεσης σχετικά με την έκδοση χρεογράφων και τη διανομή τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καταρτίστηκε από την ομάδα επαφών για την αγορά έκδοσης χρεογράφων (Debt Issuance Market Contact Group - DIMCG), και ενέκρινε τη δημοσίευσή της. Η ομάδα DIMCG θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2020 ως ένα προσωρινό φόρουμ για τον εντοπισμό των ζητημάτων που απέτρεπαν να βελτιωθεί περαιτέρω η αποδοτικότητα και η ενοποίηση της έκδοσης χρεογράφων και της αρχικής διανομής τους. Το έργο της ομάδας αυτής, στο οποίο συνεισέφεραν όλοι οι σημαντικοί φορείς της ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας της έκδοσης χρεογράφων, συντόνισε η ΕΚΤ. Η έκθεση εντοπίζει τους ενδεχόμενους κινδύνους, το κόστος και τις ανεπάρκειες του υφιστάμενου πλαισίου και εξερευνά πιθανούς τρόπους για να εναρμονιστεί και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της έκδοσης χρεογράφων και της αρχικής διανομής τους εντός της Ευρώπης. Η έκθεση και το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την παροχή δυνατότητας ηλεκτρονικής πληρωμής σε καταναλωτές στο Βέλγιο

Στις 22 Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/38, κατόπιν αιτήματος του Διοικητή της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη συμμετοχή της Ιταλίας στα προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου: Ταμείο για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη (Poverty Reduction and Growth Trust) και ελάφρυνση χρέους για το Σουδάν

Στις 28 Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/39, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη

Στις 29 Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/40, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη συμμόρφωση της Ιρλανδίας με τις νέες συμφωνίες δανειοδότησης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Στις 5 Ιανουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/1, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη δημιουργία βάσης δεδομένων για θυρίδες ασφαλείας, τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς πληρωμών από την Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Στις 7 Ιανουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/2, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων όσον αφορά την εξυγίανση

Στις 13 Ιανουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/3, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 16 Φεβρουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/4, κατόπιν πρωτοβουλίας της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση οδηγίας και κανονισμού για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Στις 16 Φεβρουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/5, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εταιρική διακυβέρνηση

Ανανέωση της θητείας των μελών του Συμβουλίου Υποδομών Αγοράς

Στις 22 Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ανανεώσει τη θητεία των εν ενεργεία μελών του Συμβουλίου Υποδομών Αγοράς για ένα έτος, δηλαδή μέχρι τις 31 Μαΐου 2023. Το Συμβούλιο Υποδομών Αγοράς διαχειρίζεται τις καθημερινές εργασίες του TARGET2-Securities (T2S) και τις άλλες υπηρεσίες του TARGET. Επίσης, συνεργάζεται με φορείς της αγοράς μέσω των δομών διακυβέρνησης του T2S.

Νέο μέλος του Συμβουλίου Υποδομών Αγοράς

Στις 20 Ιανουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Salvatore Luigi Alonzo, επικεφαλής της Διεύθυνσης Συστημάτων Πληρωμών της Banca d’Italia, ως το μέλος του Συμβουλίου Υποδομών Αγοράς που εκπροσωπεί την Banca d’Italia. Ο διορισμός του θα ισχύει μέχρι τις 31 Μαΐου 2023, ώστε η θητεία του να συμπίπτει με τις θητείες των άλλων μελών του Συμβουλίου. Ο κ. Alonzo αντικαθιστά τον κ. Giandomenico Scarpelli, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε.

Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ για το 2021

Στις 16 Φεβρουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος 2021. Οι ετήσιοι λογαριασμοί, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου, δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 17 Φεβρουαρίου 2022.

Ενισχυμένη διαφάνεια για τις γνώμες της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΚΤ

Στις 16 Φεβρουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει το πεδίο εφαρμογής της προορατικής δημοσίευσης των γνωμών που εκδίδει η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΚΤ αναφορικά με τις προβλεπόμενες ιδιωτικές δραστηριότητες των εν ενεργεία και των μελλοντικών ανώτατων λειτουργών της ΕΚΤ, οι οποίες παρέχονται από τον Ιανουάριο του 2022. Με αυτό το πρόσθετο μέτρο διαφάνειας, το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για ορθή συμπεριφορά και χρηστή διακυβέρνηση.

Στατιστικά στοιχεία

Τροποποιήσεις στην κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία λογιστικής κατάστασης και επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 6 Ιανουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2022/67 (ΕΚΤ/2022/1) που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (EE) 2021/830 (ΕΚΤ/2021/11) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία λογιστικής κατάστασης και επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σκοπός των τροποποιήσεων, οι οποίες έχουν τεχνικό χαρακτήρα, είναι η παροχή σαφήνειας. Οι τροποποιήσεις τέθηκαν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Ετήσια Έκθεση 2020 σχετικά με την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των επιμέρους στατιστικών πληροφοριών που συλλέγονται από την ΕΚΤ, με τη συνδρομή των ΕθνΚΤ

Στις 10 Φεβρουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση σχετικά με την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των επιμέρους στατιστικών πληροφοριών που συλλέγει η ΕΚΤ, με τη συνδρομή των ΕθνΚΤ, καθώς και τη δημοσίευση της περίληψής της. Η έκθεση αξιολογεί την εφαρμογή των κοινών κανόνων και των ελάχιστων προτύπων που καθορίζονται από την ΕΚΤ προκειμένου να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση και η μη εγκεκριμένη χρήση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών εξακολουθεί να διασφαλίζει την ασφαλή προστασία των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφορίων σύμφωνα με τα απαραίτητα μέτρα και ότι δεν καταγράφηκαν συμβάντα στη διάρκεια του 2020. Η περίληψη της έκθεσης θα είναι σύντομα διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζογραμμάτια και κέρματα

Τροποποιήσεις στην κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Στις 17 Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2021/2322 (ΕΚΤ/2021/56) που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/280 (ΕΚΤ/2014/44) σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστούν περαιτέρω οι εσωτερικές ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν τον πλήρη διαχωρισμό των λογαριασμών ενός δημόσιου εκτυπωτικού εργοστασίου από εκείνους της οικείας δημόσιας αρχής (αρχή του πλήρους ανταγωνισμού) και να αποσαφηνιστούν οι εναλλακτικές επιλογές για οριζόντια συνεργασία που είναι διαθέσιμες σε ΕθνΚΤ που κλείνει το εκτυπωτικό της εργοστάσιο.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την υπέρβαση των ορίων μεγάλων ανοιγμάτων

Στις 17 Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντιρρήσεις σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιηθεί στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ για τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης των εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες τα ιδρύματα υπερβαίνουν τα όρια μεγάλων ανοιγμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 395 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τον χρόνο και τα μέτρα αποκατάστασης της συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 396 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EBA/GL/2021/09). Σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών είναι να στηρίξουν τις αρμόδιες αρχές στην αξιολόγηση που διενεργούν για τις υπερβάσεις των ορίων μεγάλων ανοιγμάτων όπως ορίζονται στον κανονισμό σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation - CRR) και να διασφαλίσουν ότι η αξιολόγηση εφαρμόζεται με συνετό και εναρμονισμένο τρόπο, ενώ ταυτόχρονα η προσέγγιση παραμένει απλή.

Συμμόρφωση με τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις

Στις 29 Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντιρρήσεις σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιηθεί στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, συμμορφώνεται με τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ και της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ και την οδηγία 2014/65/ΕΕ (ESMA35-36-2319 - EBA/GL/2021/06). Σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών είναι να βελτιωθούν περαιτέρω και να εναρμονιστούν οι αξιολογήσεις καταλληλότητας εντός των χρηματοπιστωτικών τομέων της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστούν ορθές ρυθμίσεις διακυβέρνησης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τη διαβίβαση εποπτικών πληροφοριών

Στις 19 Ιανουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντιρρήσεις σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να εκδοθεί η απόφαση (ΕΕ) [2022/134] (ΕΚΤ/2022/2) η οποία θεσπίζει κοινούς κανόνες διαβίβασης εποπτικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε αρχές και όργανα για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων που της αναθέτει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου.

Συμμόρφωση με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων

Στις 31 Ιανουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντιρρήσεις σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιηθεί στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, συμμορφώνεται με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων βάσει της οδηγίας 2014/49/ΕΕ που καταργούν και αντικαθιστούν τις κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/04 (EBA/GL/2021/10). Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές ενισχύουν περαιτέρω το υφιστάμενο πλαίσιο ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των εν λόγω συστημάτων και των διαφόρων αρχών.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τους δείκτες των σχεδίων ανάκαμψης

Στις 2 Φεβρουαρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντιρρήσεις σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιηθεί στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τους δείκτες των σχεδίων ανάκαμψης (EBA/GL/2021/11). Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές αντικαθιστούν τις προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης (EBA/GL/2015/02) και παρέχουν πρόσθετες κατευθύνσεις σχετικά με ορισμένα μέρη του πλαισίου που διέπει τους δείκτες των σχεδίων ανάκαμψης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου