Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Tammi-helmikuu 2022

18.2.2022

Markkinaoperaatiot

Päivänsisäisen luoton myöntäminen vastapuolille, joiden oikeutta osallistua operaatioihin on rajoitettu

EKP:n neuvosto hyväksyi 27.1.2022 yhteiset periaatteet päivänsisäisen luoton myöntämiseen TARGET2-järjestelmässä ja automaattisten vakuustoimintojen käyttöön TARGET2-Securities-alustalla, kun hyväksyttävän eurojärjestelmän vastapuolen osallistumista rahapoliittisiin operaatioihin on rajoitettu joko varovaisuussyistä tai maksukyvyttömyyden vuoksi. EKP:n neuvosto päätti lisäksi, että tällaiset vastapuolet voivat käyttää maksuvalmiusjärjestelmää, jos niille jää päivän päättyessä päivänsisäistä nettovelkaa, mutta niiden on maksettava sakkokorkoa. Muutokset julkaistaan osana rahapolitiikan toteuttamista koskevien suuntaviivojen päivitystä 2021–2022 eli vuoden 2022 puolivälissä.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Kattava toimintasuunnitelma TARGET-palvelujen häiriöiden ehkäisemiseksi

EKP:n neuvosto hyväksyi 16.12.2021 julkaistavaksi TARGET-palveluja koskevan kattavan toimintasuunnitelman, joka perustuu riippumattomien arvioijien esittämiin suosituksiin. EKP:n neuvosto käynnisti arvioinnin marraskuussa 2020 sen jälkeen, kun TARGET2-järjestelmässä ja TARGET2-Securities-alustalla oli esiintynyt viidesti merkittäviä häiriöitä vuonna 2020. Useita suosituksia ryhdyttiin noudattamaan jo vuonna 2021, ja loputkin parannukset toteutetaan suurimmaksi osaksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Uudistusten käyttöönotosta tiedotetaan markkinaosapuolille hyvissä ajoin. Toimintasuunnitelma ja sitä koskeva lehdistötiedote on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Euroalueen maksujärjestelmien säännöllinen uudelleenluokittelu

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.12.2021 maksujärjestelmien uudelleenluokittelun, joka perustuu tietoihin vuosilta 2018 ja 2019. Vuotuisessa arvioinnissa tarkastetaan, mitkä euroalueen maksujärjestelmistä on syytä luokitella järjestelmäriskin kannalta merkittäviksi. Muut maksujärjestelmät jaotellaan lisäksi sen mukaan, välittävätkö ne suuria vai pieniä maksuja. Merkittäviin järjestelmiin sovelletaan ns. SIPS-asetusta. Päivitetty luokitus julkaistaan EKP:n verkkosivuilla vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskevien asiakirjojen vuoden 2021 päivitys

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.12.2021 julkaistaviksi päivitykset kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskevaan menettelykäsikirjaan ja eurojärjestelmän vastapuolille laadittuun menettelykuvaukseen. Kirjeenvaihtajakeskuspankkimallia koskevia asiakirjoja tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti. Tällä kertaa päivitettiin maakohtaisia tietoja ja arvopaperikeskusasetuksessa säädetyn toimituskurin mukaisten seuraamusmaksujen käsittelyä. Päivitetyt asiakirjat julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Velkainstrumenttien liikkeeseenlaskua ja merkintää koskeva tutkimusraportti

EKP:n neuvosto tutustui 17.12.2021 velkainstrumenttien liikkeeseenlaskua ja merkintää Euroopan unionissa koskevaan tutkimusraporttiin ja hyväksyi sen julkaistavaksi. Raportin on laatinut huhtikuussa 2020 perustettu tilapäinen markkinoiden yhteysryhmä (Debt Issuance Market Contact Group, DIMCG), jonka tehtävänä oli selvittää, millaiset tekijät vaikeuttavat velkainstrumenttien liikkeeseenlaskun ja merkinnän tehostamista ja yhdenmukaistamista. Yhteysryhmän työtä koordinoi EKP, ja siinä ovat edustettuina alan tärkeimmät eurooppalaiset toimijat. Raportissa käydään läpi nykytilanteeseen liittyviä mahdollisia riskejä ja kustannuksia sekä tarkastellaan mahdollisuuksia yhdenmukaistaa ja tehostaa velkainstrumenttien liikkeeseenlaskua ja merkintää Euroopassa. Tutkimusraportti ja sitä koskeva lehdistötiedote on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto sähköisen maksuvaihtoehdon tarjoamisesta kuluttajille Belgiassa

EKP:n neuvosto antoi 22.12.2021 Belgian keskuspankin pääjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2021/38.

EKP:n lausunto Italian osallistumisesta tiettyihin Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmiin: köyhyyden vähentämisen ja kasvun rahasto ja Sudanin velkahelpotus

EKP:n neuvosto antoi 28.12.2021 Italian talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2021/39.

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetukseksi tekoälyä koskevista yhdenmukaistetuista säännöistä

EKP:n neuvosto antoi 29.12.2021 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2021/40.

EKP:n lausunto Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa tehdyn NAB-järjestelyn noudattamisesta Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 5.1.2022 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2022/1.

EKP:n lausunto Central Bank of Irelandin perustamasta tallelokeroita sekä pankki- ja maksutilejä koskevasta tietokannasta

EKP:n neuvosto antoi 7.1.2022 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2022/2.

EKP:n lausunto ehdotuksesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta kriisinratkaisun osalta

EKP:n neuvosto antoi 13.1.2022 Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2022/3.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomaisen perustamisesta

EKP:n neuvosto antoi 16.2.2022 omasta aloitteestaan lausunnon CON/2022/4.

EKP:n lausunto ehdotuksesta direktiiviksi ja asetukseksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen

EKP:n neuvosto antoi 16.2.2022 Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2022/5.

Hallinto ja valvonta

Markkinainfrastruktuurilautakunnan jäsenten toimikauden jatkaminen

EKP:n neuvosto päätti 22.12.2021 jatkaa markkinainfrastruktuurilautakunnan nykyisten jäsenten toimikautta vuodella eli 31.5.2023 saakka. Lautakunta hallinnoi TARGET2-Securities-alustan ja muiden TARGET-palvelujen toimintaa ja on yhteydessä markkinatoimijoihin T2S-alustan hallintorakenteen kautta.

Uusi jäsen markkinainfrastruktuurilautakuntaan

EKP:n neuvosto nimitti 20.1.2022 Italian keskuspankin maksujärjestelmäosaston johtajan Salvatore Luigi Alonzon Italian keskuspankin edustajaksi markkinainfrastruktuurilautakuntaan eläkkeelle jääneen Giandomenico Scarpellin tilalle. Alonzon toimikausi päättyy 31.5.2023 eli samaan aikaan kuin lautakunnan muidenkin jäsenten.

EKP:n tilinpäätös 2021

EKP:n neuvosto hyväksyi 16.2.2022 EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen tilikaudelta 2021. Tilinpäätös ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 17.2.2022.

EKP:n eettisen komitean lausuntojen julkaiseminen

EKP:n neuvosto päätti 16.2.2022, että tammikuusta 2022 lukien julkaistaan myös nykyisten ja tulevien ylimmän johdon jäsenten kaavailemia yksityisiä toimia koskevat EKP:n eettisen komitean lausunnot. Lisäämällä avoimuutta EKP:n neuvosto vahvistaa sitoutumistaan eettisiin toimintatapoihin ja hyvään hallintoon.

Tilastot

Muutoksia suuntaviivoihin rahalaitosten tase-eriä koskevista tilastoista ja korkotilastoista

EKP:n neuvosto antoi 6.1.2022 suuntaviivat (EU) 2022/67 (EKP/2022/1) rahalaitosten tase-eriä koskevista tilastoista ja korkotilastoista annettujen suuntaviivojen (EU) 2021/830 (EKP/2021/11) muuttamisesta. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä, ja niillä selkeytetään suuntaviivoja. Muutossuuntaviivat tulivat voimaan 1.2.2022.

Raportti EKP:n kansallisten keskuspankkien tuella hankkimien tilastotietojen suojaamisesta

EKP:n neuvosto hyväksyi 10.2.2022 vuoden 2020 raportin niiden yksittäisten tilastotietojen luottamuksellisuudesta, jotka EKP on hankkinut kansallisten keskuspankkien avustamana. Raportin tiivistelmä hyväksyttiin julkaistavaksi. Raportissa arvioidaan EKP:n määrittelemien yhteisten sääntöjen ja vähimmäisvaatimusten noudattamista, jotta luottamuksellisten tilastotietojen lainvastainen paljastaminen ja luvaton käyttö voidaan estää. Lopputulemana on, että suojaus on toteutettu Euroopan keskuspankkijärjestelmässä turvallisesti ja vaatimusten mukaisesti, eikä vuonna 2020 havaittu poikkeamia. Tiivistelmä julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Setelit ja kolikot

Muutoksia suuntaviivoihin eurojärjestelmän valmistus- ja hankintajärjestelmän perustamisesta

EKP:n neuvosto antoi 17.12.2021 suuntaviivat (EU) 2021/2322 (EKP/2021/56) eurojärjestelmän valmistus- ja hankintajärjestelmän perustamisesta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/280 (EKP/2014/44) muuttamisesta. Muutoksilla kehitetään toimivia sisäisiä järjestelyjä, joilla varmistetaan valtion setelipainon ja asianomaisen viranomaisen tilien täydellinen erottaminen toisistaan (markkinaehtoperiaate), ja selvennetään, miten oman setelipainonsa sulkeva kansallinen keskuspankki voi osallistua keskuspankkien yhteistyöhön.

EKP:n pankkivalvonta

Suurten asiakasriskien sallitun enimmäismäärän ylityksiä koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 17.12.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita EBA/GL/2021/09 niiden kriteerien määrittämiseksi, joilla arvioidaan poikkeukselliset tapaukset, joissa laitokset ylittävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 395 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suurten asiakasriskien sallitun enimmäismäärän, ja määräaika sekä toimenpiteet, joilla palataan noudattamaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 396 artiklan 3 kohdan säännöksiä. Ohjeilla pyritään auttamaan toimivaltaisia viranomaisia arvioimaan vakavaraisuusasetuksessa säädettyjen rajojen ylityksiä ja varmistamaan, että arviointiprosessi on selkeä ja se voidaan toteuttaa yhdenmukaisesti varovaisuusperiaatetta noudattaen.

Ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia koskevien ESMAn ja EPV:n yhteisten ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 29.12.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa EPV:lle, että EKP noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja EPV:n yhteisiä ohjeita ESMA35-36-2319 - EBA/GL/2021/06 ylimmän hallintoelimen jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuuden arviointia varten. Ohjeilla pyritään kehittämään ja yhdenmukaistamaan sopivuusarviointia EU:n finanssisektorilla rahoituslaitosten hyvän hallinnon varmistamiseksi.

ECB Decision on the transmission of supervisory information

EKP:n neuvosto jätti 19.1.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta antaa päätös (EU) 2022/134 (EKP/2022/2) yleisten sääntöjen vahvistamisesta valvontatietojen siirtämiseksi viranomaisille ja elimille niiden tehtävien hoitamista varten, jotka Euroopan keskuspankille on annettu neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2013.

Talletusten vakuusjärjestelmien stressitestejä koskevien tarkistettujen EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 31.1.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa EPV:lle, että EKP noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä direktiivin 2014/49/EU mukaisia talletusten vakuusjärjestelmien stressitestejä koskevia tarkistettuja EPV:n ohjeita (EBA/GL/2021/10). Niillä kumotaan ja korvataan ohjeet EBA/GL/2016/04. Muutoksilla parannetaan talletusten vakuusjärjestelmien stressitestausta sekä yhteistyötä järjestelmien ja viranomaisten välillä.

Elvytyssuunnitelman indikaattoreita koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 2.2.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa EPV:lle, että EKP noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita EBA/GL/2021/11 elvytyssuunnitelmaa koskevista indikaattoreista. Uusilla ohjeilla korvataan aiemmat EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmaa koskevien laadullisten ja määrällisten indikaattoreiden vähimmäisluettelosta (EBA/2015/02). Ne sisältävät myös osittain uutta ohjeistusta.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle