Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2022. gada janvāris–februāris

2022. gada 18. februārī

Tirgus operācijas

Dienas kredīti atbilstošiem Eurosistēmas darījuma partneriem, kuriem ir ierobežota piekļuve monetārās politikas operācijām

Padome 2022. gada 27. janvārī apstiprināja saskaņotu pieeju attiecībā uz atbilstošu Eurosistēmas darījuma partneru, kuru piekļuve monetārās politikas operācijām ir ierobežota piesardzības apsvērumu dēļ vai saistību neizpildes gadījumā, piekļuvi TARGET2 dienas kredītiem un TARGET2 vērtspapīriem automatizētajam nodrošinājumam. Padome nolēma arī ļaut atbilstošiem Eurosistēmas darījuma partneriem, kuriem ir ierobežota piekļuve, izmantot aizdevumu iespēju uz nakti, ja tiem dienas beigās ir neatmaksātu dienas kredītu atlikums, kas pārsniedz piemērojamos limitus, nosakot soda procentus. Sīkāka informācija par šiem grozījumiem būs pieejama aptuveni 2022. gada vidū pamatnostādņu par monetārās politikas īstenošanu 2021./2022. gada aktualizētajā redakcijā.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Publicēts visaptverošs rīcības plāns ieteikumu īstenošanai attiecībā uz traucējumiem, kas 2020. gadā skāra TARGET servisu darbību

Padome 2021. gada 16. decembrī apstiprināja publicēšanai visaptverošu rīcības plānu Padomes uzdevumā 2020. gada novembrī veiktās neatkarīgās pārbaudes ietvaros sniegto ieteikumu īstenošanai attiecībā uz pieciem nopietniem traucējumiem, kas 2020. gadā skāra TARGET2 un TARGET2 vērtspapīriem. Pasākumi vairāku ieteikumu īstenošanai jau apstiprināti vai izpildīti 2021. gada laikā, bet pārējie ieteikumi pamatā tiks īstenoti līdz 2022. gada beigām. Tirgus dalībnieki tiks informēti par to izpildi. Rīcības plāns un attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Euro zonas maksājumu sistēmas regulārā klasificēšana

Padome 2021. gada 17. decembrī apstiprināja maksājumu sistēmas regulārās klasificēšanas, kas tika veikta, pamatojoties uz 2018. un 2019. gada datiem, rezultātus. Ikgadējā pārskatīšana tiek veikta, lai euro zonā identificētu maksājumu sistēmas, kuras klasificējamas kā sistēmiski nozīmīgas maksājumu sistēmas (SNMS) un attiecībā uz kurām piemērojama SNMS regula, kā arī maksājumu sistēmas, kuras klasificējamas kā nesistēmiskas liela apjoma maksājumu sistēmas un nesistēmiskas neliela apjoma maksājumu sistēmas. Klasificēšanas rezultāti tiks publicēti ECB interneta vietnē 2022. gada 1. ceturksnī.

Centrālo banku korespondentattiecību modeļa (CCBM) dokumentācijas regulārā aktualizēšana

Padome 2021. gada 17. decembrī apstiprināja aktualizēto "CCBM procedūru rokasgrāmatu" un aktualizētās "CCMB procedūras Eurosistēmas darījuma partneriem" un atļāva tās publicēt. CCBM dokumentāciju periodiski pārskata un aktualizē. Pašreizējā pārskatīšanā tika ieviestas pārmaiņas konkrētu valstu datos un veikta virkne precizējumu saistībā ar pieeju naudas sodiem saskaņā ar regulā par centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem noteikto norēķinu disciplīnas režīmu. Aktualizētā dokumentācija drīzumā būs pieejama ECB interneta vietnē.

Konsultatīvais ziņojums par parāda vērtspapīru emisiju un sadali Eiropas Savienībā

Padome 2021. gada 17. decembrī pieņēma zināšanai Parāda vērtspapīru emisijas tirgus kontaktgrupas (DIMCG) sagatavoto konsultatīvo ziņojumu par parāda vērtspapīru emisiju un sadali Eiropas Savienībā un atļāva to publicēt. Padome izveidoja DIMCG 2020. gada aprīlī kā pagaidu forumu, kura uzdevums bija identificēt problēmas, kas kavē turpmākus efektivitātes un integrācijas uzlabojumus saistībā ar parāda vērtspapīru emisiju un sākotnējo sadali. Tās darbu, kas aptvēra visas svarīgākās Eiropas parāda vērtspapīru emisijas vērtības ķēdē iesaistītās puses, koordinēja ECB. Ziņojumā identificēti ar pašreizējo vidi saistītie potenciālie riski, izmaksas un neefektivitātes aspekti un aplūkoti potenciālie veidi, kā harmonizēt un padarīt efektīvāku parāda vērtspapīru emisiju un sākotnējo sadali Eiropā. Ziņojums un attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par elektronisko maksājumu iespējas nodrošināšanu patērētājiem Beļģijā

Padome 2021. gada 22. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2021/38 pēc Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique prezidenta lūguma.

ECB atzinums par Itālijas dalību Starptautiskā Valūtas fonda programmās "Nabadzības mazināšana un izaugsmes trasts" un "Parāda atvieglošana Sudānai"

Padome 2021. gada 28. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2021/39 pēc Itālijas Ekonomikas un finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu regulai, ar ko nosaka saskaņotus noteikumus mākslīgā intelekta jomā

Padome 2021. gada 29. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2021/40 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par Aizņemšanās no Starptautiskā Valūtas fonda jaunā nolīguma ievērošanu Īrijā

Padome 2022. gada 5. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2022/1 pēc Īrijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland izveidoto datubāzi par bankas seifiem un banku un maksājumu kontiem

Padome 2022. gada 7. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2022/2 pēc Īrijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu grozīt Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējuma prudenciālajām prasībām

Padome 2022. gada 13. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2022/3 pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas iestādi

Padome 2022. gada 16. februārī pieņēma Atzinumu CON/2022/4 pēc savas iniciatīvas.

ECB atzinums par priekšlikumu direktīvai un regulai par to, kā nepieļaut finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai

Padome 2022. gada 16. februārī pieņēma Atzinumu CON/2022/5 pēc Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes lūguma.

Korporatīvā vadība

Pagarināts Tirgus infrastruktūras valdes locekļu pilnvaru termiņš

Padome 2021. gada 22. decembrī nolēma pagarināt Tirgus infrastruktūras valdes pašreizējo locekļu pilnvaru termiņu par vienu gadu, t.i., līdz 2023. gada 31. maijam. Tirgus infrastruktūras valde vada TARGET2 vērtspapīriem (T2V) un citu TARGET pakalpojumu ikdienas darbu. Tā arī sazinās ar tirgos iesaistītajām pusēm, izmantojot T2V pārvaldības struktūru.

Jauns Tirgus infrastruktūras valdes loceklis

Padome 2022. gada 20. janvārī iecēla Banca d’Italia Maksājumu sistēmu direktorāta vadītāju Salvatori Luidži Alonco (Salvatore Luigi Alonzo) par Tirgus infrastruktūras valdes locekli, kurš pārstāv Banca d’Italia. Pilnvaru termiņš beigsies 2023. gada 31. maijā vienlaikus ar visu pārējo Tirgus infrastruktūras valdes locekļu pilnvaru termiņa beigām. Salvatore Luidži Alonco aizstāj Džandomeniko Skarpelli (Giandomenico Scarpelli), kurš pensionējies.

ECB 2021. gada finanšu pārskati

Padome 2022. gada 16. februārī apstiprināja revidētos ECB finanšu pārskatus par 2021. finanšu gadu. Gada finanšu pārskati kopā ar paziņojumu presei tika publicēti ECB interneta vietnē 2022. gada 17. februārī.

Uzlabota ECB Ētikas komitejas atzinumu caurredzamība

Padome 2022. gada 16. februārī nolēma, sākot ar 2022. gada janvāri, paplašināt ECB proaktīvi publicēto Ētikas komitejas atzinumu, kas sniegti attiecībā uz pašreizējo un nākotnes ECB augstākā līmeņa amatpersonu plānotājām privātajām aktivitātēm, klāstu. Ar šo papildu caurredzamības pasākumu Padome uzsver savu apņemšanos nodrošināt ētisku rīcību un labu pārvaldību.

Statistika

Grozīta pamatnostādne par bilances posteņu statistiku un monetāro finanšu iestāžu procentu likmju statistiku

Padome 2022. gada 6. janvārī pieņēma Pamatnostādni (ES) 2022/67 (ECB/2022/1), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2021/830 (ECB/2021/11) par bilances posteņu statistiku un monetāro finanšu iestāžu procentu likmju statistiku. Grozījumi ir tehniska rakstura un tika veikti, lai uzlabotu skaidrību. Tie stājās spēkā 2022. gada 1. februārī.

2020. gada pārskats par Eiropas Centrālās bankas ar NCB palīdzību vāktās individuālās statistiskas informācijas konfidencialitātes aizsardzību

Padome 2022. gada 10. februārī apstiprināja gada pārskatu par individuālās statistikas informācijas, kuru vāc ECB ar NCB palīdzību, konfidencialitātes aizsardzību, un apstiprināja publicēšanai tā kopsavilkumu. Pārskatā novērtēta ECB definēto kopīgo noteikumu un obligāto standartu piemērošana, lai novērstu nelikumīgu konfidenciālas statistikas informācijas izpaušanu un neatļautu izmantošanu. Tajā secināts, ka Eiropas Centrālo banku sistēma turpina nodrošināt konfidenciālas statistikas informācijas aizsardzību saskaņā ar nepieciešamajiem pasākumiem, kā arī secināts, ka 2020. gadā netika konstatēti nekādi incidenti. Kopsavilkums drīzumā būs pieejams ECB interneta vietnē.

Banknotes un monētas

Grozīta pamatnostādne par Eurosistēmas ražošanas un iepirkumu sistēmas izveidošanu

Padome 2021. gada 17. decembrī pieņēma Pamatnostādni (ES) 2021/2322 (ECB/2021/56), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/280 (ECB/2014/44) par Eurosistēmas ražošanas un iepirkumu sistēmas izveidošanu. Grozījumu mērķis ir turpmāk izstrādāt iekšējo kārtību, lai nodrošinātu pilnīgu nošķirtību starp publiskajām spiestuvēm un tās valsts iestādes kontiem ("nesaistītu uzņēmumu darījuma princips") un precizētu horizontālās sadarbības iespējas, kas pieejamas tām NCB, kuras slēdz savas spiestuves.

ECB banku uzraudzība

Atbilstība pamatnostādnēm par lielo riska darījumu limitu pārkāpumiem

Padome 2021. gada 17. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB nodrošina atbilstību EBI Pamatnostādnēm, ar ko precizē kritērijus, lai novērtētu izņēmuma gadījumus, kad iestādes pārsniedz Regulas (ES) Nr. 575/2013 395. panta 1. punktā noteiktos lielo riska darījumu limitus, un laiku un pasākumus, lai atjaunotu atbilstību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 396. panta 3. punktu (EBA/GL/2021/09). Šo pamatnostādņu mērķis ir atbalstīt kompetentās iestādes, tām vērtējot Kapitāla prasību regulā (CRR) noteikto lielo riska darījumu limitu pārkāpumus, kā arī gādāt, lai tā tiktu piemērota piesardzīgi un saskaņoti, vienlaikus saglabājot vienkāršu pieeju.

Atbilstība EVTI un EBI kopējām pamatnostādnēm par vadības struktūras locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu

Padome 2021. gada 29. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB nodrošina atbilstību EVTI un EBI Kopējām pamatnostādnēm par vadības struktūras locekļu un personu, kuras pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu 2014/65/ES (ESMA35-36-2319 - EBA/GL/2021/06). Šo pamatnostādņu mērķis ir turpmāk uzlabot un saskaņot atbilstības novērtējumu ES finanšu sektorā, lai nodrošinātu finanšu iestāžu pilnvērtīgu pārvaldības kārtību.

ECB lēmums par uzraudzības informācijas nosūtīšanu

Padome 2022. gada 19. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt Lēmumu (ES) [2022/134] (ECB/2022/2), ar kuru paredz kopīgus noteikumus par to, kā Eiropas Centrālā banka nosūta uzraudzības informāciju iestādēm un struktūrām, lai veiktu tai ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 uzticētos uzdevumus.

Atbilstība pārskatītajām EBI pamatnostādnēm par noguldījumu garantiju sistēmu stresa testiem

Padome 2022. gada 31. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB nodrošina atbilstību pārskatītajām EBI Pamatnostādnēm par noguldījumu garantiju sistēmu stresa testiem saskaņā ar Direktīvu 2014/49/ES, ar ko atceļ un aizstāj Pamatnostādnes EBA/GL/2016/04 (EBA/GL/2021/10). Pārskatītās pamatnostādnes turpmāk nostiprina noguldījumu garantiju sistēmu stresa testēšanas pamatprincipus un noguldījumu garantiju sistēmu un dažādu iestāžu sadarbību.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par darbības atjaunošanas plāna rādītājiem

Padome 2022. gada 2. februārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB nodrošina atbilstību EBI pamatnostādnēm par darbības atjaunošanas plāna rādītājiem (EBA/GL/2021/11). Jaunās pamatnostādnes aizstāj līdzšinējās EBI pamatnostādnes par kvalitatīvo un kvantitatīvo atveseļošanas plāna rādītāju minimālo sarakstu (EBA/GL/2015/02), kā arī nosaka papildu norādes attiecībā uz noteiktām darbības atjaunošanas plāna rādītāju sistēmas daļām.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem