Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

leden–únor 2022

18. února 2022

Tržní operace

Přístup k vnitrodennímu úvěru pro způsobilé protistrany Eurosystému s omezeným přístupem k měnověpolitickým operacím

Rada guvernérů schválila 27. ledna 2022 harmonizovaný postup týkající se přístupu k vnitrodennímu úvěru v systému TARGET2 a autokolateralizaci v sytémuTARGET2-Securities pro způsobilé protistrany Eurosystému, jejichž přístup k měnověpolitickým operacím je omezen z důvodu obezřetnosti nebo po případu selhání. Dále Rada guvernérů přijala rozhodnutí umožnit způsobilým protistranám Eurosystému, jejichž přístup je omezen, využívat mezní zápůjční facilitu v případě nesplacených zůstatků vnitrodenního úvěru na konci obchodního dne přesahujících příslušné limity, pod podmínkou úroku z prodlení. Další informace o těchto změnách budou k dispozici zhruba v polovině roku 2022 v rámci nadcházející aktualizace pro období 2021/2022 týkající se všeobecných zásad o provádění měnové politiky.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Zveřejnění komplexního akčního plánu s cílem řešit doporučení v návaznosti na incidenty, které se v roce 2020 dotkly služeb systému TARGET

Rada guvernérů schválila 16. prosince 2021 zveřejnění komplexního akčního plánu s cílem řešit doporučení nezávislého přezkumu z pověření Rady guvernérů v listopadu 2020 v návaznosti na pět významných incidentů, které se v roce 2020 dotkly služeb systémů TARGET2 a TARGET2-Securities. Opatření zabývající se několika doporučeními již byla schválena nebo provedena během roku 2021 a většina zbývajících bude provedena do konce roku 2022. Účastníci trhu budou o zavedení opatření průběžně informováni. Uvedený akční plán a související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Pravidelná klasifikace platebních systémů v eurozóně

Rada guvernérů schválila 17. prosince 2021 výsledek pravidelné klasifikace platebních systémů na základě údajů z let 2018 a 2019. Účelem ročního přezkumu je identifikovat platebními systémy v eurozóně, které by byly klasifikovány jako systémově významné platebními systémy (SIPS) a měly by podléhat nařízení o SIPS, i ty, které by byly klasifikovány jako nesystémové platební systémy pro velké platby nebo nesystémové platební systémy pro malé platby. Výsledek přezkumu bude zveřejněn na internetových stránkách ECB v prvním čtvrtletí roku 2022.

Pravidelná aktualizace dokumentace modelu korespondentské centrální banky (MKCB)

Rada guvernérů schválila 17. prosince 2021 aktualizovanou příručku postupů MKCB a aktualizované postupy MKCB pro protistrany Eurosystému a schválila jejich zveřejnění. Dokumentace MKCB podléhá pravidelnému přezkumu a aktualizaci. Stávající přezkum zavedl faktické změny podle jednotlivých zemí a řadu aktualizací popisujících postup při peněžních pokutách podle režimu disciplíny při vypořádání podle nařízení o centrálních depozitářích cenných papírů. Aktualizovaná dokumentace bude v brzké době k dispozici na internetových stránkách ECB.

Poradní zpráva o emisi a distribuci dluhových cenných papírů v Evropské unii

Rada guvernérů vzala 17. prosince 2021 na vědomí poradní zprávu o emisi a distribuci dluhových cenných papírů v Evropské unii vypracovanou kontaktní skupinou pro trh emitentů dluhových cenných papírů (DIMCG) a schválila její zveřejnění. Skupinu DIMCG zřídila Rada guvernérů v dubnu 2020 jako dočasné fórum s cílem identifikovat oblasti, které bránily dalšímu zlepšení efektivnosti a integrace v oblasti emise dluhu a počáteční distribuce. Její činnost, do niž se zapojily všechny zainteresované strany evropského hodnotového řetězce emise dluhových cenných papírů, koordinovala ECB. Zpráva identifikuje potenciální rizika, náklady a neefektivní části stávající struktury a zabývá se možnostmi harmonizace a zlepšování efektivnosti v oblasti emise dluhu a počáteční distribuce v Evropě. Uvedená zpráva a související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k poskytnutí možnosti elektronických plateb spotřebitelům v Belgii

Rada guvernérů přijala 22. prosince 2021 stanovisko CON/2021/38 na žádost guvernéra Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique.

Stanovisko ECB k účasti Itálie na programech Mezinárodního měnového fondu: snižování chudoby a růst a odpuštění dluhu Súdánu

Rada guvernérů přijala 28. prosince 2021 stanovisko CON/2021/39 na žádost italského ministerstva hospodářství a financí.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci

Rada guvernérů přijala 29. prosince 2021 stanovisko CON/2021/40 na žádost Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB k dodržování nové dohody o zápůjčce s Mezinárodním měnovým fondem ze strany Irska

Rada guvernérů přijala 5. ledna 2022 stanovisko CON/2022/1 na žádost irského ministra financí.

Stanovisko ECB ke zřízení databáze bezpečnostních schránek a bankovních a platebních účtů centrální bankou Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Rada guvernérů přijala 7. ledna 2022 stanovisko CON/2022/2 na žádost irského ministra financí.

Stanovisko ECB k návrhu na změnu nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky v souvislosti s řešením krize

Rada guvernérů přijala 13. ledna 2022 stanovisko CON/2022/3 na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu

Rada guvernérů přijala 16. února 2022 stanovisko CON/2022/4 připravené z vlastního podnětu ECB.

Stanovisko ECB k návrhu směrnice a nařízení o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu

Rada guvernérů přijala 16. února 2022 stanovisko CON/2022/5 na žádost Evropského parlamentu a Rady Evropské unie.

Správa a řízení

Obnovení funkčního období členů Rady pro tržní infrastrukturu

Rada guvernérů rozhodla 22. prosince 2021 obnovit funkční období stávajících členů Rady pro tržní infrastrukturu (MIB) o jeden rok, tj. do 31. května 2023. MIB řídí každodenní chod systému TARGET2-Securities (T2S) a dalších služeb systému TARGET. MIB je rovněž ve spojení s účastníky trhu prostřednictvím řídicí struktury T2S.

Nový člen Rady pro tržní infrastrukturu

Rada guvernérů jmenovala 20. ledna 2022 Salvatora Luigiho Alonza, vedoucího ředitelství platebních systémů v Banca d’Italia, členem Rady pro tržní infrastrukturu zastupujícím Banca d’Italia, a to s účinností do 31. května 2023, tedy do konce funkčního období všech ostatních členů MIB. Salvatore Luigi Alonzo nahrazuje Giandomenica Scarpelliho, jenž odešel do důchodu.

Roční účetní závěrka ECB za rok 2021

Rada guvernérů schválila 16. února 2022 auditované účetní výkazy ECB za účetní rok 2021. Roční účetní závěrka a příslušná tisková zpráva byly zveřejněny na internetových stránkách ECB 17. února 2022.

Posílená transparentnost stanovisek Etického výboru ECB

Rada guvernérů přijala 16. února 2022 rozhodnutí rozšířit rozsah aktivního zveřejňování stanovisek vydaných Etickým výborem ECB o očekávaných soukromých činnostech stávajících a budoucích vysoce postavených úředníků ECB, a to od ledna 2022. Tímto dodatečným opatřením v oblasti transparentnosti zdůrazňuje Rada guvernérů svůj závazek související s řádnou správou a řízením.

Statistika

Změny obecných zásad o statistice rozvahových položek a statistice úrokových sazeb měnových finančních institucí

Rada guvernérů přijala 6. ledna 2022 obecné zásady (EU) 2022/67 (ECB/2022/1), kterými se mění obecné zásady (EU) 2021/830 (ECB/2021/11) o statistice rozvahových položek a statistice úrokových sazeb měnových finančních institucí. Změny byly zavedeny z důvodu přehlednosti a jsou technického rázu. V platnost vstoupily 1. února 2022.

Výroční zpráva za rok 2020 o ochraně důvěrnosti individuálních statistických informací shromažďovaných ECB za pomoci národních centrálních bank

Rada guvernérů schválila 10. února 2022 výroční zprávu o ochraně důvěrnosti jednotlivých statistických informací shromažďovaných ECB za pomoci národních centrálních bank a zveřejnění jejího souhrnu. Zpráva hodnotí provádění jednotných pravidel a minimálních standardů definovaných ECB s cílem zabránit nezákonnému zveřejňování a nedovolenému používání důvěrných statistických informací (CSI). Zpráva konstatuje, že Evropský systém centrálních bank nadále zajišťuje bezpečnou ochranu CSI v souladu s nezbytnými opatřeními a že během roku 2020 nedošlo k žádným incidentům. Souhrn bude v brzké době k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovky a mince

Změny obecných zásad o zřízení systému výroby a zadávání zakázek Eurosystému

Rada guvernérů přijala 17. prosince 2021 obecné zásady (EU) 2021/2322 (ECB/2021/56), kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) o zřízení systému výroby a zadávání zakázek Eurosystému. Cílem těchto změn je dále vymezit vnitřní uspořádání, a zajistit tak úplné oddělení státní tiskárny od účetnictví jejího orgánu veřejné správy („zásada tržního odstupu“) a vyjasnit možnosti horizontální spolupráce dostupné národním centrálním bankám, které uzavřou své tiskárny.

Bankovní dohled ECB

Dodržování obecných pokynů EBA k překročení limitů velkých expozic

Rada guvernérů nevznesla 17. prosince 2021 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že v případě významných institucí, které podléhají přímému dohledu ECB, se ECB řídí obecnými pokyny EBA ke stanovení kritérií pro posuzování výjimečných případů, kdy instituce přesáhne limity velkých expozic uvedené v čl. 395 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, a časového rámce a opatření k obnovení souladu podle čl. 396 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 (EBA/GL/2021/09). Cílem obecných pokynů je podpořit příslušné orgány v jejich hodnocení porušení limitů velkých expozic stanovených v nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) a zajistit, že je uplatňováno obezřetným a harmonizovaným způsobem při zachování jednoduchého přístupu.

Dodržování společných obecných pokynů orgánů ESMA a EBA k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích

Rada guvernérů nevznesla 29. prosince 2021 námitky vůči návrhu Rady dohledu oznámit orgánu EBA, že v případě významných institucí, které podléhají přímému dohledu ECB, se ECB řídí společnými obecnými pokyny ESMA a EBA k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích podle směrnice 2013/36/EU a směrnice 2014/65/EU (ESMA35-36-2319 - EBA/GL/2021/06). Cílem obecných pokynů je dále zlepšit a harmonizovat posuzování vhodnosti v rámci finančních sektorů EU a zajistit tak podmínky řádné správy a řízení ve finančních institucích.

Rozhodnutí ECB o předávání informací v oblasti dohledu

Rada guvernérů nevznesla 19. ledna 2022 námitky vůči návrhu Rady dohledu schválit rozhodnutí (EU) 2022/134 (ECB/2022/2), kterým se stanoví jednotná pravidla pro předávání informací v oblasti dohledu Evropskou centrální bankou orgánům a subjektům pro účely plnění úkolů, které jsou jí svěřeny nařízením Rady (EU) č. 1024/2013.

Dodržování revidovaných obecných pokynů EBA k zátěžovým testům systémů pojištění vkladů

Rada guvernérů nevznesla 31. ledna 2022 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že v případě významných institucí, které podléhají přímému dohledu ECB, se ECB řídí revidovanými obecnými pokyny EBA k zátěžovým testům systémů pojištění vkladů (DGS) podle směrnice 2014/49/EU, kterými se ruší a nahrazují obecné pokyny EBA/GL/2016/04 (EBA/GL/2021/10). Revidované obecné pokyny dále posilují stávající rámec zátěžových testů DGS a spolupráci mezi DGS a různými orgány.

Dodržování obecných pokynů EBA k ukazatelům ozdravného plánu

Rada guvernérů nevznesla 2. února 2022 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že v případě významných institucí, které podléhají přímému dohledu ECB, se ECB řídí obecnými pokyny EBA k ukazatelům ozdravného plánu (EBA/GL/2021/11). Nové obecné pokyny nahrazují předchozí obecné pokyny EBA k minimálnímu seznamu kvalitativních a kvantitativních ukazatelů ozdravného plánu (EBA/GL/2015/02) a zavádějí dodatečné pokyny k určitým částem rámce ukazatelů ozdravného plánu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média