Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Jaanuar–veebruar 2022

18. veebruar 2022

Turuoperatsioonid

Päevasisesed laenud eurosüsteemi kõlblikele vastaspooltele, kellel on piiratud juurdepääs rahapoliitika operatsioonidele

27. jaanuaril 2022 kiitis EKP nõukogu heaks ühtlustatud põhimõtted, millest lähtutakse TARGET2 päevasiseste laenude ja TARGET2-Securities automaatse tagatiste seadmise võimaldamisel eurosüsteemi kõlblikele vastaspooltele, kelle juurdepääs rahapoliitika operatsioonidele on usaldatavusnõuetega seotud kaalutlustel või kohustuste täitmata jätmise tõttu piiratud. Ühtlasi otsustas EKP nõukogu lubada eurosüsteemi kõlblikel vastaspooltel, kelle juurdepääs on piiratud, kasutada laenamise püsivõimalust päevasiseste laenude tasumata laenujäägi puhul, mis ületab kehtivaid piirmäärasid (kohaldades trahviintressi). Nende muudatuste üksikasjad tehakse kättesaadavaks 2022. aasta keskel, kui avaldatakse rahapoliitika rakendamise suuniste 2021.–2022. aasta ajakohastatud versioon.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Põhjalik tegevuskava 2020. aastal TARGETi teenuseid mõjutanud intsidentidest tulenevate soovituste järgimiseks

16. detsembril 2021 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse avaldada põhjalik tegevuskava, mis koostati EKP nõukogu poolt 2020. aasta novembris tellitud sõltumatu läbivaatamise tulemusel antud soovituste täitmiseks. Läbivaatamine käivitati pärast viit suurt intsidenti, mis mõjutasid 2020. aastal TARGET2 ja TARGET2-Securities toimimist. Mitmeid kõnealuseid soovitusi hõlmavates meetmetes on 2021. aasta jooksul juba kokku lepitud või neid on rakendatud ning valdav osa ülejäänud soovitusi täidetakse 2022. aasta lõpuks. Turuosalisi teavitatakse nende meetmete kasutuselevõtust. Tegevuskava ja seonduv pressiteade on avaldatud EKP veebilehel.

Euroala maksesüsteemide korraline klassifitseerimine

17. detsembril 2021 kiitis EKP nõukogu heaks 2018. ja 2019. aasta andmetel põhineva maksesüsteemide korralise klassifitseerimise tulemused. Selle iga-aastase läbivaatamise eesmärk on kindlaks teha euroala maksesüsteemid, mis liigitataks süsteemselt olulisteks maksesüsteemideks ja mille suhtes tuleks kohaldada süsteemselt oluliste maksesüsteemide määrust. Samuti tuleb välja selgitada mittesüsteemseteks suurmaksete arveldussüsteemideks ja mittesüsteemseteks jaemaksesüsteemideks liigitatavad maksesüsteemid. Läbivaatamise tulemused avaldatakse EKP veebilehel 2022. aasta esimeses kvartalis.

Keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku (CCBM) korraline ajakohastamine

17. detsembril 2021 kiitis EKP nõukogu heaks ajakohastatud väljaanded „CCBM Manual of procedures” ja „CCBM Procedures for Eurosystem counterparties”. Keskpankadevahelise piiriüleste tagatiste haldamise raamistiku dokumendid vaadatakse korrapäraselt läbi ja neid ajakohastatakse. Käesoleva läbivaatamise käigus tehti riigipõhiseid faktilisi muudatusi ja mitmeid uuendusi, milles kirjeldatakse rahaliste karistuste käsitlemist väärtpaberiarvelduse ja väärtpaberite keskdepositooriumide määruse kohase arveldusdistsipliini korra alusel. Ajakohastatud dokumendid avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Nõuandev aruanne võlakirjade emiteerimise ja jaotamise kohta Euroopa Liidus

17. detsembril 2021 tutvus EKP nõukogu võlakirjade emiteerimise turu kontaktrühma (DIMCG) koostatud nõuandva aruandega võlakirjade emiteerimise ja jaotamise kohta Euroopa Liidus ning andis loa see avaldada. EKP nõukogu lõi kontaktrühma 2020. aasta aprillis ajutise foorumina, et teha kindlaks probleemid, mis takistasid tõhususe ja lõimumise edasist parandamist võlakirjade emiteerimisel ja esmasel jaotamisel. Kontaktrühma tööd koordineeris EKP ning sinna olid kaasatud kõik Euroopa võlakirjade emiteerimise väärtusahela peamised sidusrühmad. Aruandes antakse ülevaade praeguse olukorraga seotud võimalikest riskidest, kuludest ja puudujääkidest ning uuritakse võimalusi võlakirjade emiteerimise ja esmase jaotamise ühtlustamiseks ja tõhustamiseks Euroopas. Aruanne koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus Belgias tarbijatele pakutava elektroonilise makse võimaluse kohta

22. detsembril 2021 võttis EKP nõukogu Belgia keskpanga presidendi taotlusel vastu arvamuse CON/2021/38.

EKP arvamus Itaalia osalemise kohta Rahvusvahelise Valuutafondi programmides: vaesuse vähendamine ja majanduskasvu edendamine ning Sudaani võlakoorma vähendamine

28. detsembril 2021 võttis EKP nõukogu Itaalia majandus- ja rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2021/39.

EKP arvamus ettepaneku kohta võtta vastu määrus, millega nähakse ette tehisintellekti käsitlevad ühtlustatud õigusnormid

29. detsembril 2021 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2021/40.

EKP arvamus Rahvusvahelise Valuutafondi uue laenuvõtmiskorralduse järgimise kohta Iirimaa poolt

5. jaanuaril 2022 võttis EKP nõukogu Iirimaa rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2022/1.

EKP arvamus Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Irelandi loodava hoiulaegaste ning panga- ja maksekontode andmebaasi kohta

7. jaanuaril 2022 võttis EKP nõukogu Iirimaa rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2022/2.

EKP arvamus ettepaneku kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta kriisilahenduse valdkonnas

13. jaanuaril 2022 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2022/3.

EKP arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise amet

16. veebruaril 2022 võttis EKP nõukogu vastu EKP omal algatusel koostatud arvamuse CON/2022/4.

EKP arvamus ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv ja määrus, mis käsitlevad finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist

16. veebruaril 2022 võttis EKP nõukogu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2022/5.

Üldjuhtimine

Turuinfrastruktuuri nõukogu liikmete ametiaja pikendamine

22. detsembril 2021 otsustas EKP nõukogu pikendada turuinfrastruktuuri nõukogu praeguste liikmete ametiaega ühe aasta võrra, st kuni 31. maini 2023. Turuinfrastruktuuri nõukogu juhib TARGET2-Securities (T2S) ja teiste TARGETi teenuste igapäevast toimimist. Samuti teeb ta T2Si juhtimisstruktuuri kaudu koostööd turu sidusrühmadega.

Turuinfrastruktuuri nõukogu uus liige

20. jaanuaril 2022 nimetas EKP nõukogu Itaalia keskpanga maksesüsteemide direktoraadi juhataja Salvatore Luigi Alonzo Itaalia keskpanka esindavaks turuinfrastruktuuri nõukogu liikmeks kuni 31. maini 2023. Selle ajani kehtivad ka turuinfrastruktuuri nõukogu kõigi teiste liikmete volitused. Salvatore Luigi Alonzo võtab ametikohustused üle pensionile jäänud Giandomenico Scarpellilt.

EKP raamatupidamise aastaaruanne 2021

16. veebruaril 2022 kiitis EKP nõukogu heaks EKP 2021. aasta auditeeritud finantsaruande. Raamatupidamise aastaaruanne koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 17. veebruaril 2022.

EKP eetikakomitee arvamuste suurem läbipaistvus

16. veebruaril 2022 otsustas EKP nõukogu, et alates 2022. aasta jaanuarist hakatakse EKP eetikakomitee arvamusi ennetavalt avaldama ka EKP praeguste ja tulevaste kõrgetasemeliste töötajate kavandatavate erategevuste kohta. Selle täiendava läbipaistvusmeetmega rõhutab EKP nõukogu oma pühendumust headele tegutsemis- ja juhtimistavadele.

Statistika

Muudatused suunises rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade statistika kohta

6. jaanuaril 2022 võttis EKP nõukogu vastu suunise (EL) 2022/67 (EKP/2022/1), millega muudetakse suunist (EL) 2021/830 (EKP/2021/11) rahaloomeasutuste bilansikirjete ja intressimäärade statistika kohta. Tehnilist laadi muudatuste eesmärk on pakkuda suuremat selgust. Muudatused jõustusid 1. veebruaril 2022.

2020. aasta aruanne EKP ja riikide keskpankade kogutavate statistiliste üksikandmete konfidentsiaalsuse kaitse kohta

10. veebruaril 2022 kiitis EKP nõukogu heaks 2020. aasta aruande EKP ja riikide keskpankade kogutavate statistiliste üksikandmete konfidentsiaalsuse kaitse kohta ning andis loa avaldada selle kokkuvõte. Aruandes hinnatakse EKP määratletud ühiste eeskirjade ja miinimumstandardite rakendamist, et vältida konfidentsiaalse statistilise teabe ebaseaduslikku avalikustamist ja loata kasutamist. Selles järeldatakse, et Euroopa Keskpankade Süsteem tagab jätkuvalt konfidentsiaalse statistilise teabe kaitse kooskõlas vajalike meetmetega ning 2020. aastal vahejuhtumeid ei esinenud. Aruande kokkuvõte avaldatakse peatselt EKP veebilehel.

Pangatähed ja mündid

Muudatused eurosüsteemi tootmis- ja hankesüsteemi asutamist käsitlevas suunises

17. detsembril 2021 võttis EKP nõukogu vastu suunise (EL) 2021/2322 (EKP/2021/56), millega muudetakse suunist (EL) 2015/280 (EKP/2014/44) eurosüsteemi tootmis- ja hankesüsteemi asutamise kohta. Muudatuste eesmärk on täpsustada sisekorraldust riigi trükikoja täieliku eraldatuse tagamiseks riigiasutuse raamatupidamisest („osapoolte sõltumatuse põhimõte”) ja selgitada, millised horisontaalse koostöö võimalused on riigi keskpangal, kes sulgeb oma trükikoja.

EKP pangandusjärelevalve

EBA suunised riskide kontsentreerumise piirmäära rikkumise kohta

17. detsembril 2021 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA) EKP kavatsusest järgida enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suuniseid, milles täpsustatakse nende erandjuhtude hindamise kriteeriumid, kui krediidiasutused või investeerimisühingud ületavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 395 lõike 1 kohaseid riskide kontsentreerumise piirmääri, ning nõuete järgimise taastamise tähtaeg ja meetmed vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 396 lõikele 3 (EBA/GL/2021/09). Suuniste eesmärk on toetada pädevaid asutusi kapitalinõuete määruses sätestatud riskide kontsentreerumise piirmäärade rikkumiste hindamisel ning tagada nõuete hoolikas ja ühtlustatud järgimine lihtsate meetodite abil.

ESMA ja EBA ühissuunised juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta

29. detsembril 2021 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet EKP kavatsusest järgida enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ja EBA ühissuuniseid juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivuse hindamise kohta kooskõlas direktiiviga 2013/36/EL ja direktiiviga 2014/65/EL (ESMA35-36-2319 - EBA/GL/2021/06). Suunistega parandatakse ja ühtlustatakse sobivuse hindamist ELi finantssektoris, et tagada krediidiasutustes tõhus juhtimiskord.

EKP otsus järelevalvealase teabe edastamise kohta

19. jaanuaril 2022 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga heaks kiita otsus (EL) 2022/134 (EKP/2022/2), millega kehtestatakse ühised eeskirjad Euroopa Keskpanga poolt järelevalvealase teabe edastamiseks asutustele ja organitele nõukogu määrusega (EL) nr 1024/2013 antud ülesannete täitmiseks.

EBA läbivaadatud suunised hoiuste tagamise skeemide stressitestide kohta

31. jaanuaril 2022 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet, et EKP järgib enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA läbivaadatud suuniseid direktiivi 2014/49/EL (millega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse suunised EBA/GL/2016/04) kohaste hoiuste tagamise skeemide stressitestide kohta (EBA/GL/2021/10). Läbivaadatud suunistega tugevdatakse veelgi hoiuste tagamise skeemide stressitestide praegust raamistikku ning koostööd hoiuste tagamise skeemide ja eri ametiasutuste vahel.

EBA suunised finantsseisundi taastamise kava näitajate kohta

2. veebruaril 2022 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet, et EKP järgib enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suuniseid finantsseisundi taastamise kava näitajate kohta (EBA/GL/2021/11). Uued suunised asendavad eelmisi EBA suuniseid finantsseisundi taastamise kava kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate miinimumloetelu kohta (EBA/GL/2015/02) ning annavad täiendavad suunised finantsseisundi taastamise kava näitajate raamistiku teatud osade kohta.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid