Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Ianuarie-februarie 2022

18 februarie 2022

Operațiuni de piață

Acordarea de credite pe parcursul zilei (intraday credit) contrapartidelor eligibile din Eurosistem cu acces limitat la operațiunile de politică monetară

La data de 27 ianuarie 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat o abordare armonizată în ceea ce privește accesul la creditele TARGET2 pe parcursul zilei și autocolateralizarea în TARGET2-Securities de către contrapartidele eligibile din Eurosistem al căror acces la operațiunile de politică monetară a fost limitat din motive de prudență sau ca urmare a unei situații de nerambursare. Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, să permită acestor contrapartide să recurgă la facilitatea de creditare marginală în cazul în care soldurile de credit pe parcursul zilei neachitate la sfârșitul zilei depășesc limitele aplicabile, sub rezerva unor dobânzi penalizatoare. Mai multe detalii cu privire la aceste modificări vor fi puse la dispoziție aproximativ la jumătatea anului 2022 cu ocazia viitoarei actualizări pentru 2021-2022 a orientărilor privind punerea în aplicare a politicii monetare.

Infrastructura pieței și plăți

Publicarea unui plan de acțiune cuprinzător pentru a da curs recomandărilor formulate în urma incidentelor care au afectat serviciile TARGET în 2020

La data de 16 decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea unui plan de acțiune cuprinzător pentru a da curs recomandărilor formulate în urma unei evaluări independente decise de Consiliul guvernatorilor în luna noiembrie 2020, după cele cinci incidente majore care au afectat TARGET2 și TARGET2-Securities în 2020. În cursul anului 2021, au fost deja convenite sau puse în aplicare măsuri pentru soluționarea mai multor recomandări, măsurile rămase urmând să fie, în cea mai mare parte, puse în aplicare până la sfârșitul anului 2022. Participanții pe piață vor fi informați cu privire la implementarea acestora. Planul de acțiune și comunicatul de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE.

Exercițiul periodic de clasificare a sistemelor de plăți din zona euro

La data de 17 decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a aprobat rezultatele exercițiului periodic de clasificare a sistemelor de plăți pe baza datelor disponibile din anii 2018 și 2019. Obiectivul evaluării anuale este de a identifica sistemele de plăți din zona euro care ar fi clasificate drept sisteme de plăți de importanță sistemică (systemically important payment systems – SIPS) și care ar face obiectul Regulamentului SIPS, precum și pe cele care ar fi clasificate ca sisteme de plăți de mare valoare fără importanță sistemică și sisteme de plăți de mică valoare fără importanță sistemică. Rezultatul exercițiului de clasificare va fi publicat pe website-ul BCE în trimestrul I 2022.

Actualizarea periodică a documentației referitoare la modelul băncilor centrale corespondente (Correspondent Central Banking Model – CCBM)

La data de 17 decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a aprobat manualul actualizat de procedură al CCBM (CCBM Manual of procedures) și procedurile actualizate ale CCBM pentru contrapartidele din Eurosistem (CCBM Procedures for Eurosystem counterparties) și a autorizat publicarea acestora. Documentația aferentă CCBM este revizuită și actualizată periodic. În cadrul revizuirii actuale au fost introduse modificări factuale specifice fiecărei țări, precum și o serie de actualizări care descriu tratamentul aplicat sancțiunilor pecuniare în cadrul regimului de disciplină în materie de decontare prevăzut de Regulamentul privind depozitarii centrali de titluri de valoare (Central Securities Depository Regulation). Documentele actualizate vor fi disponibile în curând pe website-ul BCE.

Raportul consultativ privind emisiunea și distribuția titlurilor de natura datoriei în Uniunea Europeană

La data de 17 decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a luat notă de raportul consultativ privind emisiunea și distribuția titlurilor de natura datoriei în Uniunea Europeană, elaborat de Grupul de contact pentru piețele emisiunilor de instrumente de natura datoriei (Debt Issuance Market Contact Group – DIMCG) și a aprobat publicarea acestuia. DIMCG a fost înființat de Consiliul guvernatorilor în aprilie 2020 ca un forum cu caracter temporar pentru a identifica problemele care împiedicau ameliorarea în continuare a eficienței și integrării în ceea ce privește emisiunea și distribuția inițială a titlurilor de natura datoriei. Activitatea grupului, care a inclus toate părțile interesate importante din lanțul valoric european al emisiunilor de titluri de natura datoriei, a fost coordonată de BCE. Raportul identifică riscurile, costurile și ineficiențele potențiale ale configurației actuale și analizează posibilele modalități de armonizare și creștere a eficienței în ceea ce privește emisiunea și distribuția inițială a titlurilor de natura datoriei în Europa. Raportul și comunicatul de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la furnizarea unei opțiuni de plată electronică pentru clienții din Belgia

La data de 22 decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/38, la solicitarea guvernatorului Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Avizul BCE cu privire la participarea Italiei la programele Fondului Monetar Internațional: „Poverty Reduction and Growth Trust” și lichidarea datoriei Sudanului

La data de 28 decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/39, la solicitarea Ministerului Economiei și Finanțelor din Italia.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială

La data de 29 decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/40, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la aderarea Irlandei la Noile acorduri de împrumut cu Fondul Monetar Internațional

La data de 5 ianuarie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/1, la solicitarea ministrului finanțelor din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la crearea de către Central Bank of Ireland a unei baze de date cu privire la casetele de valori și conturile bancare și de plată

La data de 7 ianuarie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/2, la solicitarea ministrului finanțelor din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la o propunere de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit în ceea ce privește rezoluția

La data de 13 ianuarie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/3, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului European.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului

La data de 16 februarie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/4, elaborat de BCE din proprie inițiativă.

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă și o propunere de regulament privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului

La data de 16 februarie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/5, la solicitarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene.

Guvernanță corporativă

Reînnoirea mandatului membrilor Comitetului pentru infrastructura pieței

La data de 22 decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a decis să reînnoiască cu un an, respectiv până la 31 mai 2023, mandatul membrilor actuali ai Comitetului pentru infrastructura pieței (Market Infrastructure Board – MIB). MIB răspunde de gestionarea zilnică a TARGET2-Securities (T2S) și a celorlalte servicii TARGET și colaborează, de asemenea, cu părțile interesate de pe piață prin intermediul structurii de guvernanță a T2S.

Un nou membru al Comitetului pentru infrastructura pieței

La data de 20 ianuarie 2022, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Salvatore Luigi Alonzo, șeful Direcției sisteme de plăți din cadrul Banca d’Italia, în funcția de membru al Comitetului pentru infrastructura pieței (MIB), reprezentând Banca d’Italia, până la 31 mai 2023, astfel încât mandatul acestuia să coincidă cu cele ale tuturor celorlalți membri ai MIB. Dl Alonzo îl înlocuiește pe dl Giandomenico Scarpelli, care s-a pensionat.

Conturile anuale 2021 ale BCE

La data de 16 februarie 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat situațiile financiare auditate ale BCE pentru exercițiul financiar 2021. Conturile anuale, însoțite de un comunicat de presă, au fost publicate pe website-ul BCE la data de 17 februarie 2022.

Transparență sporită a avizelor emise de Comitetul de etică al BCE

La data de 16 februarie 2022, Consiliul guvernatorilor a decis extinderea sferei de aplicare a publicării proactive a avizelor emise de Comitetul de etică al BCE cu privire la activitățile private preconizate ale actualilor si viitorilor înalți funcționari ai BCE, aduse la cunoștință începând cu luna ianuarie 2022. Prin intermediul acestei măsuri suplimentare de asigurare a transparenței, Consiliul guvernatorilor își subliniază angajamentul în favoarea bunei conduite și a bunei guvernanțe.

Statistică

Modificări aduse Orientării privind statisticile referitoare la posturile din bilanț și ratele dobânzilor instituțiilor financiare monetare

La data de 6 ianuarie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea (UE) 2022/67 (BCE/2022/1) de modificare a Orientării (UE) 2021/830 (BCE/2021/11) privind statisticile referitoare la posturile din bilanț și ratele dobânzilor instituțiilor financiare monetare. Modificările au fost introduse pentru a oferi claritate și sunt de natură tehnică. Acestea au intrat în vigoare la 1 februarie 2022.

Raportul anual 2020 privind protecția confidențialității informațiilor statistice individuale colectate de BCE, asistată de BCN

La data de 10 februarie 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat raportul anual privind protecția confidențialității informațiilor statistice individuale colectate de BCE, asistată de BCN, și a autorizat publicarea sintezei raportului. Acesta evaluează implementarea normelor comune și a standardelor minime definite de BCE în vederea prevenirii divulgării ilegale și a utilizării neautorizate a informațiilor statistice confidențiale. Raportul conchide că Sistemul European al Băncilor Centrale continuă să asigure protecția și securitatea acestor informații în concordanță cu măsurile necesare și că nu au fost înregistrate incidente în cursul anului 2020. Sinteza va fi disponibilă în curând pe website-ul BCE.

Bancnote și monede

Modificări aduse Orientării privind instituirea Sistemului pentru achiziții și producție din Eurosistem

La data de 17 decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea (UE) 2021/2322 (BCE/2021/56) de modificare a Orientării (UE) 2015/280 (BCE/2014/44) privind instituirea Sistemului pentru achiziții și producție din Eurosistem. Modificările vizează detalierea mecanismelor interne care să asigure separarea deplină între conturile unei imprimerii publice și cele ale autorității publice care îi corespunde (principiul concurenței depline) și clarificarea opțiunilor de participare la o cooperare orizontală disponibile pentru o BCN care își închide imprimeria.

Supravegherea bancară a BCE

Respectarea Ghidului ABE privind depășirea limitelor expunerilor mari

La data de 17 decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE se conformează Ghidului ABE privind stabilirea criteriilor de evaluare a cazurilor excepționale în care instituțiile depășesc limitele expunerilor mari prevăzute la articolul 395 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și timpul necesar și măsurile pentru redresarea în vederea respectării cerințelor în temeiul articolului 396 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (EBA/GL/2021/09). Scopul ghidului este de a sprijini autoritățile competente în evaluarea depășirilor limitelor expunerilor mari stabilite în Regulamentul privind cerințele de capital (Capital Requirements Regulation – CRR), precum și de a asigura aplicarea acesteia de o manieră prudentă și armonizată, menținând totodată o abordare simplă.

Respectarea Ghidului comun al ESMA și ABE privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie

La data de 29 decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile de credit semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE se conformează Ghidului comun al ESMA și ABE privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în conformitate cu Directiva 2013/36/UE și Directiva 2014/65/UE (ESMA35-36-2319 - EBA/GL/2021/06). Ghidul vizează ameliorarea și armonizarea în continuare a evaluărilor adecvării în cadrul sectoarelor financiare din UE pentru a asigura mecanisme solide de guvernanță la nivelul instituțiilor financiare.

Decizia BCE privind transmiterea informațiilor în materie de supraveghere

La data de 19 ianuarie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a aproba Decizia (UE) 2022/134 (BCE/2022/2) de stabilire a normelor comune privind transmiterea informațiilor în materie de supraveghere de către Banca Centrală Europeană către autorități și organisme în scopul îndeplinirii atribuțiilor care i-au fost conferite prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului.

Conformitatea cu Ghidul revizuit al ABE privind simulările de criză ale schemelor de garantare a depozitelor

La data de 31 ianuarie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE se conformează Ghidului ABE privind simulările de criză ale schemelor de garantare a depozitelor în temeiul Directivei 2014/49/UE (EBA/GL/2021/10), care abrogă și înlocuiește Ghidul EBA/GL/2016/04. Ghidul revizuit consolidează în continuare cadrul actual privind simulările de criză ale schemelor de garantare a depozitelor, precum și cooperarea dintre aceste scheme și diferite autorități.

Respectarea Ghidului ABE privind indicatorii planului de redresare

La data de 2 februarie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE se conformează Ghidului ABE privind indicatorii planului de redresare (EBA/GL/2021/11). Noul ghid înlocuiește Ghidul ABE privind lista minimă de indicatori calitativi și cantitativi ai planului de redresare (EBA/GL/2015/02) și introduce orientări suplimentare referitoare la anumite componente ale cadrului privind indicatorii planului de redresare.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media