Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Január/február 2022

18. februára 2022

Operácie na trhu

Poskytovanie vnútrodenných úverov akceptovateľným protistranám Eurosystému s obmedzeným prístupom k operáciám menovej politiky

Dňa 27. januára 2022 Rada guvernérov schválila harmonizovaný postup týkajúci sa prístupu k vnútrodenným úverom v systéme TARGET2 a automatickej kolateralizácii v rámci systému TARGET2-Securities pre akceptovateľné protistrany Eurosystému, ktorým bol obmedzený prístup k operáciám menovej politiky z dôvodu obozretnosti alebo v dôsledku zlyhania. Rada guvernérov sa tiež rozhodla umožniť akceptovateľným protistranám Eurosystému s obmedzeným prístupom využívať jednodňové refinančné operácie v prípade, ak nesplatené zostatky vnútrodenných úverov na konci dňa prekračujú príslušné limity. V tomto prípade sa uplatňujú úroky z omeškania. Podrobnejšie informácie o týchto zmenách budú k dispozícii okolo polovice roka 2022 v rámci nadchádzajúcej aktualizovanej verzie usmernení o výkone menovej politiky na obdobie 2021/22.

Infraštruktúra trhu a platobný styk

Zverejnenie komplexného akčného plánu realizácie odporúčaní prijatých v nadväznosti na incidenty spojené so službami systému TARGET z roku 2020

Dňa 16. decembra 2021 Rada guvernérov schválila zverejnenie komplexného akčného plánu realizácie odporúčaní prijatých v rámci nezávislého hodnotenia, ktoré v novembri 2020 nariadila Rada guvernérov v nadväznosti na päť závažných incidentov, ku ktorým došlo v roku 2020 v súvislosti so systémami TARGET2 a TARGET2-Securities. V prípade viacerých odporúčaní už boli príslušné opatrenia prijaté, resp. zavedené v priebehu roka 2021; väčšina zostávajúcich opatrení bude zavedená do konca roka 2022. Účastníci trhu budú o zavádzaní opatrení informovaní. Akčný plán a súvisiaca tlačová správa sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Pravidelná klasifikácia platobných systémov v eurozóne

Dňa 17. decembra 2021 Rada guvernérov schválila výsledok pravidelnej klasifikácie platobných systémov na základe údajov z rokov 2018 a 2019. Účelom každoročného hodnotenia je identifikovať platobné systémy v eurozóne, ktoré je možné označiť ako platobné systémy systémového významu (systemically important payment systems – SIPS) a na ktoré by sa malo vzťahovať nariadenie SIPS, ako aj systémy, ktoré patria medzi platobné systémy pre veľké platby bez systémového významu a retailové platobné systémy bez systémového významu. Výsledok klasifikácie bude zverejnený na internetovej stránke ECB v prvom štvrťroku 2022.

Pravidelná aktualizácia dokumentácie modelu korešpondenčnej centrálnej banky (correspondent central banking model – CCBM)

Dňa 17. decembra 2021 Rada guvernérov schválila aktualizované znenie príručky postupov CCBM a aktualizované znenie postupov CCBM pre protistrany Eurosystému, ako aj ich zverejnenie. Dokumentácia CCBM sa pravidelne reviduje a aktualizuje. V rámci najnovšej revízie boli zavedené faktické zmeny týkajúce sa jednotlivých krajín a rôzne aktualizácie opisujúce postup pri peňažných pokutách v rámci režimu disciplíny pri vyrovnaní na základe nariadenia o centrálnych depozitároch cenných papierov. Aktualizovaná dokumentácia bude čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Konzultačná správa o emisii a distribúcii dlhových cenných papierov v Európskej únii

Dňa 17. decembra 2021 Rada guvernérov vzala na vedomie konzultačnú správu o emisii a distribúcii dlhových cenných papierov v Európskej únii, ktorú vypracovala kontaktná skupina pre trh emitentov dlhových cenných papierov, a schválila jej zverejnenie. Kontaktnú skupinu v apríli 2020 zriadila Rada guvernérov ako dočasné fórum s cieľom identifikovať problémy brániace ďalšiemu zlepšovaniu efektívnosti a integrácie, pokiaľ ide o emisiu a počiatočnú distribúciu dlhových cenných papierov. Prácu skupiny, na ktorej sa podieľali všetky významné zúčastnené strany európskeho hodnotového reťazca emisie dlhových cenných papierov, koordinovala ECB. Správa identifikuje potenciálne riziká, náklady a zdroje neefektívnosti súčasného prostredia a analyzuje možnosti harmonizácie a zvýšenia efektívnosti emisie a počiatočnej distribúcie dlhových cenných papierov v Európe. Správa a súvisiaca tlačová správa sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k poskytovaniu možnosti elektronickej platby spotrebiteľom v Belgicku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/38 dňa 22. decembra 2021 na žiadosť guvernéra Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Stanovisko ECB k účasti Talianska na programoch Medzinárodného menového fondu: Zmierňovanie chudoby a posilňovanie rastu a odpustenie dlhu Sudánu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/39 dňa 28. decembra 2021 na žiadosť talianskeho ministerstva hospodárstva a financií.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti umelej inteligencie

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/40 dňa 29. decembra 2021 na žiadosť Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k dodržiavaniu nových dohôd o požičiavaní s Medzinárodným menovým fondom zo strany Írska

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/1 dňa 5. januára 2022 na žiadosť írskeho ministra financií.

Stanovisko ECB k zriadeniu databázy bezpečnostných schránok a bankových a platobných účtov centrálnou bankou Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/2 dňa 7. januára 2022 na žiadosť írskeho ministra financií.

Stanovisko ECB k návrhu na zmenu nariadenia (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie v súvislosti s riešením krízových situácií

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/3 dňa 13. januára 2022 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/4 vypracované z vlastnej iniciatívy ECB dňa 16. februára 2022.

Stanovisko ECB k návrhu smernice a nariadenia o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/5 dňa 16. februára 2022 na žiadosť Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Riadenie

Predĺženie funkčného obdobia členov Rady pre trhovú infraštruktúru

Dňa 22. decembra 2021 sa Rada guvernérov rozhodla predĺžiť funkčné obdobie súčasných členov Rady pre trhovú infraštruktúru (Market Infrastructure Board – MIB) o jeden rok, t. j. do 31. mája 2023. MIB riadi bežnú prevádzku systému TARGET2-Securities (T2S) a ďalších služieb systému TARGET. Prostredníctvom riadiacej štruktúryT2S tiež udržiava kontakt s účastníkmi trhu.

Nový člen Rady pre trhovú infraštruktúru

Dňa 20. januára 2022 Rada guvernérov vymenovala Salvatoreho Luigiho Alonza, vedúceho odboru platobných systémov Banca d’Italia, za člena Rady pre trhovú infraštruktúru zastupujúceho Banca d’Italia, do 31. mája 2023, t. j. do dňa, keď sa skončí funkčné obdobie všetkých ostatných členov MIB. Salvatore Luigi Alonzo vo funkcii nahrádza Giandomenica Scarpelliho, ktorý odchádza do dôchodku.

Ročná účtovná závierka ECB za rok 2021

Dňa 16. februára 2022 Rada guvernérov schválila overené finančné výkazy ECB za finančný rok 2021. Ročná účtovná závierka bola spolu so súvisiacou tlačovou správou 17. februára 2022 zverejnená na internetovej stránke ECB.

Zvýšenie transparentnosti stanovísk Etického výboru ECB

Dňa 16. februára 2022 Rada guvernérov rozhodla o rozšírení rozsahu stanovísk Etického výboru, ktoré ECB z vlastnej iniciatívy zverejňuje, o stanoviská týkajúce sa predpokladaných súkromných aktivít súčasných a budúcich vysokopostavených úradníkov ECB vykázaných od januára 2022. Týmto opatrením na zvýšenie transparentnosti Rada guvernérov zdôrazňuje svoju snahu o správne konanie a náležité riadenie.

Štatistika

Zmeny usmernenia o štatistike bilančných položiek a úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií

Dňa 6. januára 2022 Rada guvernérov prijala usmernenie (EÚ) 2022/67 (ECB/2022/1), ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2021/830 (ECB/2021/11) o štatistike bilančných položiek a úrokových sadzieb peňažných finančných inštitúcií. Zmeny, ktoré nadobudli účinnosť 1. februára 2022, boli zavedené v záujme zlepšenia prehľadnosti a sú technickej povahy.

Výročná správa za rok 2020 o ochrane dôvernosti jednotlivých štatistických informácií, ktoré zbiera ECB v spolupráci s národnými centrálnymi bankami

Dňa 10. februára 2022 Rada guvernérov schválila výročnú správu o ochrane dôvernosti jednotlivých štatistických informácií, ktoré zbiera ECB v spolupráci s národnými centrálnymi bankami, a schválila zverejnenie súhrnu správy. Správa hodnotí uplatňovanie jednotných pravidiel a minimálnych štandardov definovaných ECB s cieľom zabrániť nezákonnému zverejňovaniu a neoprávnenému používaniu dôverných štatistických informácií. Podľa záverov správy Európsky systém centrálnych bánk naďalej na základe nevyhnutných opatrení zabezpečuje adekvátnu ochranu dôverných štatistických informácií, pričom počas roka 2020 neboli zaznamenané žiadne incidenty. Súhrn správy bude čoskoro k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankovky a mince

Zmeny usmernenia o zriadení systému výroby a verejného obstarávania Eurosystému

Dňa 17. decembra 2021 Rada guvernérov prijala usmernenie (EÚ) 2021/2322 (ECB/2021/56), ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/280 (ECB/2014/44) o zriadení systému výroby a obstarávania Eurosystému. Zmeny majú bližšie špecifikovať interné mechanizmy na zabezpečenie úplného oddelenia účtovníctva verejnej tlačiarne a príslušného verejného orgánu (zásady trhového odstupu) a objasniť možnosti horizontálnej spolupráce, ktoré má k dispozícii národná centrálna banka, ak zatvorí svoju tlačiareň.

Bankový dohľad ECB

Súlad s usmerneniami EBA týkajúcimi sa prípadov presiahnutia limitov veľkej majetkovej angažovanosti

Dňa 17. decembra 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), že ECB sa v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom bude riadiť usmerneniami EBA, ktorými sa stanovujú kritériá na posudzovanie výnimočných prípadov, ak inštitúcie presiahnu limity veľkej majetkovej angažovanosti z článku 395 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a čas a opatrenia na návrat k plneniu požiadaviek podľa článku 396 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (EBA/GL/2021/09). Usmernenia majú pomôcť príslušným orgánom pri hodnotení prípadov presiahnutia limitov veľkej majetkovej angažovanosti stanovených v nariadení o kapitálových požiadavkách a zabezpečiť obozretný a harmonizovaný výkon týchto hodnotení pri súčasnom zachovaní jednoduchého prístupu.

Súlad so spoločnými usmerneniami ESMA a EBA o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie

Dňa 29. decembra 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť EBA, že ECB sa v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom bude riadiť spoločnými usmerneniami ESMA a EBA o posúdení vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie na základe smernice 2013/36/EÚ a smernice 2014/65/EÚ (ESMA35-36-2319 – EBA/GL/2021/06). Cieľom usmernení je zlepšiť a zharmonizovať výkon týchto hodnotení v rámci finančného sektora EÚ v záujme zabezpečenia náležitých mechanizmov riadenia vo finančných inštitúciách.

Rozhodnutie ECB o zasielaní informácií z dohľadu

Dňa 19. januára 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad prijať rozhodnutie (EÚ) [2022/134] (ECB/2022/2), ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá zasielania informácií z dohľadu Európskou centrálnou bankou orgánom na účely vykonávania úloh, ktorými bola poverená nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013.

Súlad s revidovanými usmerneniami EBA o stresových testoch systémov ochrany vkladov

Dňa 31. januára 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky k návrhu Rady pre dohľad oznámiť EBA, že ECB sa v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom bude riadiť revidovanými usmerneniami EBA o stresových testoch systémov ochrany vkladov podľa smernice 2014/49/EÚ, ktorými sa rušia a nahrádzajú usmernenia EBA/GL/2016/04 (EBA/GL/2021/10). Revidované usmernenia posilňujú súčasný rámec stresového testovania systémov ochrany vkladov a spoluprácu medzi týmito systémami a rôznymi orgánmi.

Súlad s usmerneniami EBA k ukazovateľom plánu ozdravenia

Dňa 2. februára 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky k návrhu Rady pre dohľad oznámiť EBA, že ECB sa v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom bude riadiť usmerneniami EBA k ukazovateľom plánu ozdravenia (EBA/GL/2021/11). Nové usmernenia nahrádzajú predchádzajúce usmernenia EBA, pokiaľ ide o minimálny zoznam kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov plánu ozdravenia (EBA/GL/2015/02), a obsahujú nové pokyny k určitým aspektom rámca ukazovateľov plánu ozdravenia.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá