Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Januar–februar 2022

18. februar 2022

Tržne operacije

Ponudba posojila čez dan primernim nasprotnim strankam Eurosistema z omejenim dostopom do operacij denarne politike

Svet ECB je 27. januarja 2022 odobril harmoniziran pristop k temu, kako primerne nasprotne stranke Eurosistema, katerih dostop do operacij denarne politike je omejen iz previdnostnih razlogov ali po dogodku neplačila, dostopajo do posojila čez dan v sistemu TARGET2 in do avtomatskega izvajanja zavarovanja v sistemu TARGET2-Securities. Svet ECB je poleg tega sklenil, da primernim nasprotnim strankam Eurosistema, katerih dostop je omejen, omogoči uporabo odprte ponudbe mejnega posojila, če ob koncu dneva neplačano stanje posojila čez dan presega veljavno zgornjo mejo, pri čemer se uporabijo zamudne obresti. Nadaljnje podrobnosti o teh spremembah bodo na voljo sredi leta 2022 v prihajajoči prenovi smernic o izvajanju denarne politike, kjer se bodo upoštevale spremembe iz obdobja 2021/2022.

Tržna infrastruktura in plačila

Objava celovitega akcijskega načrta v zvezi s priporočili po incidentih, ki so leta 2020 prizadeli storitve v sistemu TARGET

Svet ECB je 16. decembra 2021 odobril objavo celovitega akcijskega načrta, s katerim se uresničujejo priporočila iz neodvisnega pregleda, ki ga je Svet ECB naročil novembra 2020, potem ko je leta 2020 pet večjih incidentov prizadelo sistema TARGET2 in TARGET2-Securities. Ukrepi, s katerimi se uresničuje več priporočil, so že bili dogovorjeni in izvedeni med letom 2021, medtem ko bo večina preostalih ukrepov izvedena do konca leta 2022. O izvedbi ukrepov bodo obveščeni tudi tržni udeleženci. Akcijski načrt in sporočilo za javnost sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Redni proces klasifikacije plačilnih sistemov v euroobmočju

Svet ECB je 17. decembra 2021 odobril rezultate rednega procesa klasifikacije plačilnih sistemov na podlagi podatkov iz let 2018 in 2019. Namen letne klasifikacije je ugotoviti, katere plačilne sisteme v euroobmočju je mogoče razvrstiti med sistemsko pomembne plačilne sisteme (SPPS), za katere bi morala veljati uredba o SPPS, ter katere je mogoče razvrstiti med nesistemske plačilne sisteme velikih vrednosti in med nesistemske plačilne sisteme malih vrednosti. Rezultati procesa klasifikacije bodo objavljeni na spletnem mestu ECB v prvem četrtletju 2022.

Redna posodobitev dokumentov o korespondenčnem centralnobančnem modelu (CCBM)

Svet ECB je 17. decembra 2021 odobril posodobljeni Priročnik o postopkih CCBM in posodobljeni dokument Postopki CCBM za nasprotne stranke Eurosistema ter dovolil njuno objavo. Dokumentacija o CCBM se redno revidira in posodablja. S tokratno revizijo se uvajajo faktografske spremembe po posameznih državah ter vrsta sprememb, ki opisujejo nalaganje denarnih kazni v skladu z disciplinskim režimom iz uredbe o centralnih depotnih družbah. Posodobljena dokumentacija bo kmalu na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovalno poročilo o izdaji in prodaji dolžniških vrednostnih papirjev v Evropski uniji

Svet ECB se je 17. decembra 2021 seznanil s svetovalnim poročilom o izdaji in prodaji dolžniških vrednostnih papirjev v Evropski uniji, ki ga je pripravila kontaktna skupina za dolžniške trge (DIMCG), in odobril njegovo objavo. Skupino DIMCG je Svet ECB ustanovil aprila 2020 kot začasen forum z nalogo, da identificira ovire, ki so preprečevale nadaljnje izboljšanje učinkovitosti in integracije na področju izdaje in prve prodaje dolžniških vrednostnih papirjev. Delo, pri katerem so sodelovali vsi pomembni deležniki v evropski vrednostni verigi izdajanja dolžniških vrednostnih papirjev, je usklajevala ECB. Poročilo razkriva potencialna tveganja, stroške in neučinkovitosti sedanjega okolja ter ugotavlja, kako bi bilo mogoče harmonizirati in izboljšati učinkovitost izdaje in prve prodaje dolžniških vrednostnih papirjev v Evropi. Poročilo in sporočilo za javnost sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o zagotavljanju možnosti elektronskega plačevanja za potrošnike v Belgiji

Svet ECB je 22. decembra 2021 Mnenje CON/2021/38 sprejel na zahtevo guvernerja centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

Mnenje ECB o udeležbi Italije v programih Mednarodnega denarnega sklada: sklad za zmanjševanje revščine in rast ter odpis dolga Sudanu

Svet ECB je 28. decembra 2021 Mnenje CON/2021/39 sprejel na zahtevo italijanskega ministrstva za gospodarstvo in finance.

Mnenje ECB o predlogu uredbe o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci

Svet ECB je 29. decembra 2021 Mnenje CON/2021/40 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o ravnanju Irske v skladu z novim sporazumom o izposojanju z Mednarodnim denarnim skladom

Svet ECB je 5. januarja 2022 Mnenje CON/2022/1 sprejel na zahtevo irskega ministra za finance.

Mnenje ECB o vzpostavitvi baze podatkov o sefih ter bančnih in plačilnih računih s strani centralne banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

Svet ECB je 7. januarja 2022 Mnenje CON/2022/2 sprejel na zahtevo irskega ministra za finance.

Mnenje ECB o predlogu spremembe Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja v zvezi z reševanjem

Svet ECB je 13. januarja 2022 Mnenje CON/2022/3 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Svet ECB je 16. februarja 2022 Mnenje CON/2022/4 sprejel na lastno pobudo ECB.

Mnenje ECB o predlogu direktive in uredbe o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma

Svet ECB je 16. februarja 2022 Mnenje CON/2022/5 sprejel na zahtevo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije.

Upravljanje in vodenje

Podaljšanje mandata članov Odbora za tržno infrastrukturo

Svet ECB je 22. decembra 2021 sklenil, da za eno leto podaljša mandat sedanjih članov Odbora za tržno infrastrukturo, in sicer do 31. maja 2023. Odbor upravlja vsakodnevno obratovanje sistema TARGET2-Securities (T2S) in druge storitve v sistemu TARGET. Prek strukture upravljanja sistema T2S se povezuje tudi s tržnimi deležniki.

Nov član Odbora za tržno infrastrukturo

Svet ECB je 20. januarja 2022 imenoval Salvatoreja Luigija Alonza, vodjo direktorata za plačilne sisteme v centralni banki Banca d’Italia, za člana Odbora za tržno infrastrukturo, ki predstavlja Banca d’Italia. Imenovanje velja do 31. maja 2023, tako da bo sovpadlo z mandati ostalih članov odbora. Alonzo je zamenjal Giandomenica Scarpellija, ki se je upokojil.

Zaključni račun ECB za leto 2021

Svet ECB je 16. februarja 2022 potrdil revidirane računovodske izkaze ECB za poslovno leto 2021. Zaključni račun je bil skupaj s sporočilom za javnost 17. februarja 2022 objavljen na spletnem mestu ECB.

Večja transparentnost mnenj Odbora ECB za poklicno etiko

Svet ECB je 16. februarja 2022 sklenil, da razširi obseg proaktivnega objavljanja mnenj, ki jih izdaja Odbor ECB za poklicno etiko, tako da so zajete tudi predvidene zasebne dejavnosti sedanjih in bodočih visokih uradnikov ECB, prijavljene od januarja 2022 dalje. S povečanjem transparentnosti Svet ECB poudarja svojo zavezanost dobremu ravnanju in dobremu upravljanju.

Statistika

Spremembe smernice o statistiki postavk bilance stanja in statistiki obrestnih mer denarnih finančnih institucij

Svet ECB je 6. januarja 2022 sprejel Smernico (EU) 2022/67 (ECB/2022/1) o spremembi Smernice (EU) 2021/830 (ECB/2021/11) o statistiki postavk bilance stanja in statistiki obrestnih mer denarnih finančnih institucij. Spremembe, ki so tehnične narave, so bile uvedene zato, da se poveča jasnost smernice. Veljati so začele 1. februarja 2022.

Letno poročilo 2020 o varovanju zaupnosti posameznih statističnih informacij, ki jih ob podpori nacionalnih centralnih bank zbira ECB

Svet ECB je 10. februarja 2022 odobril letno poročilo o varovanju zaupnosti posameznih statističnih informacij, ki jih ob podpori nacionalnih centralnih bank zbira ECB, ter odobril objavo povzetka. Poročilo ocenjuje izvajanje skupnih pravil in minimalnih standardov, ki jih je opredelila ECB, da bi se preprečilo nezakonito razkritje in nepooblaščena uporaba zaupnih statističnih informacij. Poročilo ugotavlja, da Evropski sistem centralnih bank še naprej zagotavlja, da so zaupne statistične informacije varno zaščitene v skladu s potrebnimi ukrepi, ter da med letom 2020 ni bilo nobenih incidentov. Povzetek bo kmalu na voljo na spletnem mestu ECB.

Bankovci in kovanci

Spremembe smernice o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in naročila eurobankovcev

Svet ECB je 17. decembra 2021 sprejel Smernico (EU) 2021/2322 (ECB/2021/56) o spremembi Smernice (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) o vzpostavitvi sistema Eurosistema za proizvodnjo in naročanje eurobankovcev. Cilj sprememb je dodatno opredeliti notranjo ureditev, ki zagotavlja, da so računovodski izkazi javne tiskarne in njenega javnega organa popolnoma ločeni (»tržno načelo«), in pojasnjuje možnosti horizontalnega sodelovanja, ki so na voljo nacionalni centralni banki, ki zapre svojo tiskarno.

Bančni nadzor

Skladnost s smernicami EBA o kršitvah omejitev velike izpostavljenosti

Svet ECB 17. decembra 2021 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti organ EBA, da ECB v primeru pomembnih institucij pod njenim neposrednim nadzorom upošteva Smernice EBA o opredelitvi meril za ocenjevanje izjemnih primerov, kadar institucije presežejo omejitve velike izpostavljenosti iz člena 395(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ter o rokih in ukrepih za ponovno vzpostavitev skladnosti na podlagi člena 396(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2021/09). Cilj smernic je podpirati pristojne organe pri ocenjevanju kršitev omejitev velike izpostavljenosti, ki jih določa uredba o kapitalskih zahtevah (CRR), ter zagotoviti, da ocenjevanje poteka skrbno in harmonizirano ob ohranjanju preprostega pristopa.

Skladnost s skupnimi smernicami ESMA in EBA o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij

Svet ECB 29. decembra 2021 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti organ EBA, da ECB v primeru pomembnih institucij pod njenim neposrednim nadzorom upošteva skupne Smernice ESMA in EBA o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo 2014/65/EU (ESMA35-36-2319 - EBA/GL/2021/06). Cilj smernic je nadalje izboljšati in harmonizirati ocenjevanje kadrovske primernosti znotraj finančnega sektorja v EU, s čimer bo zagotovljena učinkovita ureditev upravljanja v finančnih institucijah.

Sklep ECB o prenosu nadzorniških informacij

Svet ECB 19. januarja 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri Sklep (EU) 2022/134 (ECB/2022/2) o določitvi skupnih pravil, po katerih Evropska centralna banka pri opravljanju nalog, prenesenih nanjo z Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013, prenese organom nadzorniške informacije.

Skladnost s smernicami EBA o stresnih testih sistemov jamstva za vloge

Svet ECB 31. januarja 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti organ EBA, da ECB v primeru pomembnih institucij pod njenim neposrednim nadzorom upošteva revidirane Smernice o stresnih testih sistemov jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU (revidirane), s katerimi se razveljavljajo in nadomeščajo Smernice EBA/GL/2016/04 (EBA/GL/2021/10). Revidirane smernice dodatno krepijo sedanji okvir za stresno testiranje sistemov jamstva za vloge ter utrjujejo sodelovanje med temi sistemi in različnimi organi.

Skladnost s smernicami EBA o kazalnikih načrta sanacije

Svet ECB 2. februarja 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o tem, da ECB v primeru pomembnih institucij pod njenim neposrednim nadzorom upošteva Smernice EBA o kazalnikih načrta sanacije (EBA/GL/2021/11). Nove smernice nadomeščajo prejšnje Smernice EBA o minimalnem seznamu kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov načrta sanacije (EBA/GL/2015/02) ter uvajajo dodatne napotke o nekaterih delih okvira kazalnikov v zvezi z načrti sanacije.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije