Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

Računovodski izkazi ECB za leto 2021

17. februar 2022

  • Dobiček ECB znaša 0,2 milijarde EUR (2020: 1,6 milijarde EUR) po prenosu 0,6 milijarde EUR v rezervacijo za finančna tveganja.
  • Dobiček je bil razdeljen nacionalnim centralnim bankam v euroobmočju.
  • Neto obrestni prihodki od vrednostnih papirjev v imetju za namene denarne politike: 1,0 milijarde EUR (2020: 1,3 milijarde EUR).
  • Bilančna vsota ECB se je povečala na 680 milijard EUR (2020: 569 milijard EUR).

Revidirani računovodski izkazi Evropske centralne banke (ECB) za leto 2021 kažejo, da je dobiček tekočega leta znašal 192 milijonov EUR (2020: 1.643 milijonov EUR). Zmanjšanje za 1.452 milijonov EUR v primerjavi s prejšnjim letom je bilo predvsem posledica nižjih prihodkov od deviznih rezerv in od vrednostnih papirjev v imetju za namene denarne politike ter tudi posledica prenosa v rezervacijo za finančna tveganja. Svet ECB je sklenil, da zaradi večje izpostavljenosti tveganju, ki izhaja predvsem iz nadaljnjih nakupov vrednostnih papirjev za namene denarne politike, v rezervacijo za finančna tveganja prenese 610 milijonov EUR.

Neto obrestni prihodki so v letu 2021 skupaj znašali 1.566 milijonov EUR (2020: 2.017 milijonov EUR). Neto obrestni prihodki od deviznih rezerv so se zaradi nižjih obrestnih prihodkov od portfelja v ameriških dolarjih zmanjšali na 197 milijonov EUR (2020: 474 milijonov EUR). Neto obrestni prihodki od vrednostnih papirjev v imetju za namene denarne politike so se zmanjšali na 1.006 milijonov EUR (2020: 1.337 milijonov EUR), in sicer predvsem zaradi negativnih obrestnih prihodkov od izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP).

Delni odpisi so znašali 133 milijonov EUR (2020: 26 milijonov EUR) in so bili predvsem posledica nerealiziranih izgub iz cenovnih sprememb vrednostnih papirjev v dolarskem portfelju in portfelju lastnih sredstev.

Na vrednostnih papirjih v portfeljih za namene denarne politike, ki se vrednotijo po odplačni vrednosti (ob upoštevanju oslabitve), se izvedejo preizkusi oslabitve. Ti preizkusi niso pokazali izgub zaradi oslabitve pri teh portfeljih.

Skupni stroški dela so se povečali na 674 milijonov EUR (2020: 646 milijonov EUR) zaradi višjih stroškov, povezanih s pozaposlitvenimi zaslužki, ki izhajajo iz letnega aktuarskega vrednotenja in višjega povprečnega števila zaposlenih. Drugi administrativni stroški so se zvišali na 564 milijonov EUR (2020: 553 milijonov EUR) predvsem zaradi višjih izdatkov za vzdrževanje stavb.

Prihodki od nadomestil za nadzor, zaračunanih bankam za pokritje izdatkov, ki jih ima ECB pri izvajanju nadzorniških nalog, so znašali 578 milijonov EUR (2020: 535 milijonov EUR). K zvišanju v letu 2021 so prispevali nadaljnji razvoj IT sistemov, namenjenih bančnemu nadzoru, in višji stroški dela.

Dobiček ECB se razdeli nacionalnim centralnim bankam v euroobmočju. Svet ECB je sklenil, da z vmesno razdelitvijo na dan 31. januarja 2021 razdeli dobiček v višini 150 milijonov EUR. Na včerajšnji seji je Svet ECB sklenil, da preostanek dobička v višini 42 milijonov EUR razdeli 18. februarja 2022.

Velikost bilance stanja ECB se je povečala za 111 milijard EUR na 680 milijard EUR (2020: 569 milijard EUR). K povečanju so prispevali predvsem vrednostni papirji, kupljeni v okviru programa PEPP in programa nakupa vrednostnih papirjev (APP).

Velikost konsolidirane bilance stanja Eurosistema, ki obsega sredstva in obveznosti nacionalnih centralnih bank v euroobmočju in ECB v razmerju do tretjih oseb, je ob koncu leta 2021 znašala 8.566 milijard EUR (2020: 6.978 milijard EUR). K povečanju v primerjavi s predhodnim letom so prispevali predvsem vrednostni papirji, kupljeni v okviru programov PEPP in APP, ter zvišanje zneskov v Eurosistemovih operacijah refinanciranja zaradi tretje serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja.

Eurosistemova imetja vrednostnih papirjev za namene denarne politike so se povečala za 1.019 milijard EUR na 4.713 milijard EUR (2020: 3.694 milijard EUR). Imetja v okviru programa APP so se povečala za 214 milijard EUR na 3.123 milijard EUR, imetja v okviru programa PEPP pa za 827 milijard EUR na 1.581 milijard EUR.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je William Lelieveldt, tel. +496913447316.

Opombe:

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije