Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Jaarrekening van de ECB over 2021

17 februari 2022

  • ECB boekt winst van € 0,2 miljard (2020: € 1,6 miljard) na toevoeging van € 0,6 miljard aan voorziening voor financiële risico's
  • Winst uitgekeerd aan nationale centrale banken van het eurogebied
  • Nettorentebaten uit voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten bedragen € 1,0 miljard (2020: € 1,3 miljard)
  • Balanstotaal ECB stijgt tot € 680 miljard (2020: € 569 miljard)

Volgens de gecontroleerde jaarrekening van de Europese Centrale Bank (ECB) over 2021 is de jaarwinst uitgekomen op € 192 miljoen (2020: € 1.643 miljoen). De daling van € 1.452 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar was vooral toe te schrijven aan lagere baten uit de externe reserves en voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten en aan de toevoeging aan de voorziening voor financiële risico's. De Raad van Bestuur heeft besloten om EUR 610 miljoen toe te voegen aan de voorziening voor financiële risico's, voornamelijk in verband met de grotere risicopositie door de voortgezette aankoop van effecten voor het monetair beleid.

De totale nettorentebaten bedroegen in 2021 € 1.566 miljoen (2020: € 2.017 miljoen). De nettorentebaten uit de externe reserves daalden tot € 197 miljoen (2020: € 474 miljoen) door lagere rentebaten uit de Amerikaansedollarportefeuille. De nettorentebaten uit de voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten daalden naar € 1.006 miljoen (2020: € 1.337 miljoen), voornamelijk als gevolg van de negatieve rentebaten uit het noodaankoopprogramma in verband met de pandemie (pandemic emergency purchase programme - PEPP).

De afwaarderingen bedroegen in totaal € 133 miljoen (2020: € 26 miljoen), vooral als gevolg van negatieve ongerealiseerde koersresultaten op effecten in de Amerikaansedollar- en de eigenmiddelenportefeuille.

De ECB toetst of de effecten in haar monetairbeleidsportefeuilles een bijzondere waardevermindering hebben ondergaan; deze effecten worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen). De uitkomsten van de toetsingen gaven geen aanleiding tot opname van bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot deze portefeuilles.

De totale personeelskosten namen toe tot € 674 miljoen (2020: € 646 miljoen) als gevolg van de hogere kosten voor vergoedingen na uitdiensttreding (voortvloeiend uit de jaarlijkse actuariële waardering) en het gemiddeld hogere aantal personeelsleden. De overige beheerkosten stegen tot € 564 miljoen (2020: € 553 miljoen), voornamelijk door de hogere onderhoudskosten voor gebouwen.

De baten uit toezichtsvergoedingen, die in rekening worden gebracht ter dekking van de kosten die de ECB voor de uitvoering van haar toezichtstaken maakt, bedroegen € 578 miljoen (2020: € 535 miljoen). De stijging in 2021 hing samen met de verdere ontwikkeling van IT-systemen voor het bankentoezicht en hogere personeelskosten.

De winst van de ECB wordt onder de nationale centrale banken (NCB’s) van het eurogebied verdeeld. De Raad van Bestuur besloot tot een tussentijdse winstverdeling van € 150 miljoen op 31 januari 2022. Tijdens de gisteren gehouden vergadering van de Raad van Bestuur is besloten het restant van de winst, een bedrag van € 42 miljoen, op 18 februari 2022 uit te keren.

Het balanstotaal van de ECB steeg met € 111 miljard naar € 680 miljard (2020: € 569 miljard). De toename kwam vooral voor rekening van de effecten die in het kader van het PEPP en het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP) zijn aangekocht.

Eind 2021 bedroeg het totaal van de geconsolideerde balans van het Eurosysteem, die de activa en verplichtingen van de NCB’s van het eurogebied en de ECB ten opzichte van derden omvat, € 8.566 miljard (2020: € 6.978 miljard). De groei ten opzichte van het voorgaande jaar hield voornamelijk verband met de aankoop van PEPP- en APP-effecten en met de toename van de herfinancieringstransacties van het Eurosysteem als gevolg van de derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO-III).

De boekwaarde van de door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten steeg met € 1.019 miljard naar € 4.713 miljard (2020: € 3.694 miljard). De APP-portefeuille steeg met € 214 miljard naar € 3.123 miljard en de PEPP-portefeuille steeg met € 827 miljard naar € 1.581 miljard.

De media kunnen met hun vragen terecht bij William Lelieveldt, tel. +496913447316.

Toelichting:

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media