Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Sprawozdanie finansowe EBC za rok 2021

17 lutego 2022

  • Zysk EBC – po zasileniu rezerwy na ryzyka finansowe kwotą 0,6 mld euro – wyniósł 0,2 mld euro (2020: 1,6 mld euro)
  • Zysk zostaje rozdzielony między krajowe banki centralne ze strefy euro
  • Przychody odsetkowe netto z tytułu papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej wyniosły 1,0 mld euro (2020: 1,3 mld euro)
  • Suma bilansowa EBC wzrosła do 680 mld euro (2020: 569 mld euro)

Sprawozdanie finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) za rok 2021, zbadane przez biegłego rewidenta, pokazuje, że roczny zysk wyniósł 192 mln euro (2020: 1643 mln euro). Spadek o 1452 mln euro w porównaniu z poprzednim rokiem wynika głównie z niższych przychodów z tytułu dewizowych aktywów rezerwowych i papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej, a także z zasilenia rezerwy na ryzyka finansowe. Decyzją Rady Prezesów przeniesiono do tej rezerwy kwotę 610 mln euro, ze względu na zwiększenie się ryzyka, na jakie narażony jest EBC, głównie z powodu dalszych zakupów papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej.

W 2021 wynik z tytułu odsetek wyniósł 1566 mln euro (2020: 2017 mln euro). Przychody odsetkowe netto z tytułu dewizowych aktywów rezerwowych zmalały do 197 mln euro (2020: 474 mln euro) wskutek niższych przychodów odsetkowych z portfela dolarowego. Przychody netto z tytułu odsetek od papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej obniżyły się do 1006 mln euro (2020: 1337 mln euro), głównie z powodu ujemnego wyniku z tytułu odsetek od portfela nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP).

Odpisy aktualizujące wyniosły 133 mln euro (2020: 26 mln euro) i wynikały głównie z niezrealizowanych strat cenowych na papierach wartościowych z portfela dolarowego i portfela funduszy własnych.

Papiery wartościowe z portfeli prowadzonych przez EBC na potrzeby polityki pieniężnej, które są wyceniane według zamortyzowanego kosztu (z uwzględnieniem utraty wartości), poddaje się testom na utratę wartości. Wyniki tych testów nie wykazały konieczności utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości.

Łączne koszty osobowe wzrosły do 674 mln euro (2020: 646 mln euro) wskutek wyższych kosztów z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia w następstwie rocznej wyceny aktuarialnej oraz wyższego średniego zatrudnienia. Pozostałe koszty administracyjne zwiększyły się do 564 mln euro (2020: 553 mln euro), głównie z powodu wyższych wydatków na utrzymanie nieruchomości.

Przychody z tytułu opłat nadzorczych nakładanych w celu pokrycia ponoszonych przez EBC kosztów wykonywania zadań nadzorczych wyniosły 578 mln euro (2020: 535 mln euro). Ich wzrost w 2021 wynikał z dalszego rozwoju systemów informatycznych na potrzeby nadzoru bankowego oraz wyższych kosztów osobowych.

Zysk EBC jest dzielony między krajowe banki centralne ze strefy euro. Rada Prezesów podjęła decyzję, żeby 31 stycznia 2022 w ramach tymczasowego podziału zysku rozdzielić kwotę 150 mln euro. Na wczorajszym posiedzeniu Rada zdecydowała, że pozostała część zysku, w kwocie 42 mln euro, zostanie rozdzielona 18 lutego 2022.

Suma bilansowa EBC zwiększyła się o 111 mld euro, do 680 mld euro (2020: 569 mld euro). Przyczyniły się do tego przede wszystkim zakupy papierów wartościowych w ramach programu PEPP i programu skupu aktywów (APP).

Na koniec roku 2021 skonsolidowana suma bilansowa Eurosystemu, na którą składają się aktywa i zobowiązania krajowych banków centralnych ze strefy euro i EBC wobec osób trzecich, wyniosła 8566 mld euro (2020: 6978 mld euro). Jej wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem był następstwem zwłaszcza zakupów papierów wartościowych w ramach programów PEPP i APP oraz zwiększenia się skali operacji refinansujących Eurosystemu w wyniku trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III).

Zasoby papierów wartościowych utrzymywanych przez Eurosystem na potrzeby polityki pieniężnej zwiększyły się o 1019 mld euro, do 4713 mld euro (2020: 3694 mld euro). Portfel programu APP wzrósł o 214 mld euro, do 3123 mld euro, a portfel programu PEPP – o 827 mld euro, do 1581 mld euro.

Kontakt z mediami: William Lelieveldt, tel.: +496913447316.

Uwagi:

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami