Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Finančné výkazy ECB za rok 2021

17. februára 2022

  • Po prevode 0,6 mld. € do rezervy na krytie finančných rizík dosiahol zisk ECB 0,2 mld. € (1,6 mld. € v roku 2020).
  • Zisk bol rozdelený medzi národné centrálne banky krajín eurozóny.
  • Čisté úrokové výnosy z cenných papierov držaných na účely menovej politiky dosiahli 1,0 mld. € (1,3 mld. € v roku 2020).
  • Hodnota súvahy ECB vzrástla na 680 mld. € (569 mld. € v roku 2020).

Podľa overených finančných výkazov Európska centrálna banka (ECB) za rok 2021 dosiahla zisk vo výške 192 mil. € (1 643 mil. € v roku 2020). Pokles o 1 452 mil. € v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol spôsobený najmä nižšími výnosmi z devízových rezerv a z cenných papierov držaných na účely menovej politiky, ako aj prevodom prostriedkov do rezervy na krytie finančných rizík. Rada guvernérov sa do rezervy na krytie finančných rizík rozhodla previesť 610 mil. € z dôvodu vyššej rizikovej expozície spôsobenej predovšetkým pokračujúcim nákupom cenných papierov na účely menovej politiky.

Celkové čisté úrokové výnosy v roku 2021 dosiahli 1 566 mil. € (2 017 mil. € v roku 2020). Čisté úrokové výnosy z devízových rezerv sa vzhľadom na nižšie úrokové výnosy z portfólia v amerických dolároch znížili na 197 mil. € (474 mil. € v roku 2020). Čisté úrokové výnosy z cenných papierov držaných na účely menovej politiky klesli na 1 006 mil. € (1 337 mil. € v roku 2020), a to najmä v dôsledku záporných úrokových výnosov z núdzového pandemického programu nákupu aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP).

Zníženie hodnoty aktív v rozsahu 133 mil. € (26 mil. € v roku 2020) bolo spôsobené najmä nerealizovanými cenovými stratami z cenných papierov vedených v dolárovom portfóliu a v portfóliu vlastných zdrojov.

Cenné papiere v menovopolitických portfóliách ECB, oceňované v amortizovanej obstarávacej cene so zohľadnením zníženia hodnoty, podliehajú testom zníženia hodnoty. Na základe výsledkov týchto testov za tieto portfóliá neboli vykázané žiadne straty zo zníženia hodnoty.

Celkové personálne náklady vzrástli na 674 mil. € (646 mil. € v roku 2020) vzhľadom na vyššie náklady na dávky po skončení pracovného pomeru na základe každoročného poistno-matematického precenenia, ako aj vyšší priemerný počet zamestnancov. Ostatné administratívne náklady sa predovšetkým v dôsledku nárastu nákladov na údržbu budov zvýšili na 564 mil. € (553 mil. € v roku 2020).

Príjem z poplatkov za dohľad účtovaných na pokrytie nákladov ECB na výkon úloh v oblasti dohľadu predstavoval 578 mil. € (535 mil. € v roku 2020). K nárastu v roku 2021 došlo v dôsledku pokračujúceho vývoja IT systémov bankového dohľadu a vyšších personálnych nákladov.

Zisk ECB sa rozdeľuje medzi národné centrálne banky krajín eurozóny. Rada guvernérov rozhodla o predbežnom rozdelení zisku vo výške 150 mil. € dňa 31. januára 2022. Na svojom včerajšom zasadaní Rada guvernérov rozhodla o rozdelení zostatku zisku vo výške 42 mil. € dňa 18. februára 2022.

Celková hodnota súvahy ECB stúpla o 111 mld. € na 680 mld. € (569 mld. € v roku 2020). Jej nárast bol spôsobený najmä nákupom cenných papierov v rámci programu PEPP a programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP).

Ku koncu roka 2021 hodnota konsolidovanej súvahy Eurosystému, ktorá pozostáva z aktív a pasív národných centrálnych bánk krajín eurozóny a ECB voči tretím stranám, predstavovala 8 566 mld. € (6 978 mld. € v roku 2020). Jej nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol spôsobený najmä nákupom cenných papierov v rámci programov PEPP a APP a zvýšeným objemom refinančných operácií Eurosystému v dôsledku tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky vzrástol o 1 019 mld. € na 4 713 mld. € (3 694 mld. € v roku 2020). Objem aktív nadobudnutých v rámci programu APP stúpol o 214 mld. € na 3 123 mld. € a objem aktív nadobudnutých v rámci programu PEPP sa zvýšil o 827 mld. € na 1 581 mld. €.

Kontaktná osoba pre médiá: William Lelieveldt, tel.: +496913447316.

Poznámky:

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá