Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB:s årsredovisning för 2021

17 februari 2022

  • ECB:s vinst: 0,2 miljarder euro (2020: 1,6 miljarder euro) efter avsättning på 0,6 miljarder euro för finansiella risker
  • Vinst fördelad till nationella centralbanker i euroområdet
  • Nettoränteintäkter på värdepapper som innehas i penningpolitiska syften: 1,0 miljard euro (2020: 1,3 miljarder euro)
  • ECB:s balansräkningsomslutning ökade till 680 miljarder euro (2020: 569 miljarder euro)

Europeiska centralbankens (ECB) reviderade årsredovisning för 2021 visar att årets vinst var 192 miljoner euro (2020: 1 643 miljoner euro). Minskningen på 1 452 miljoner euro jämfört med föregående år berodde främst på lägre intäkter från valutareservtillgångar och värdepapper som innehas för penningpolitiska syften samt på en överföring till avsättningen för finansiella risker. ECB-rådet beslutade att överföra 610 miljoner euro till avsättningen för finansiella risker beroende på högre riskexponering till följd av de fortsatta köpen av penningpolitiska värdepapper.

Nettoränteintäkterna uppgick totalt till 1 566 miljoner euro 2021 (2020: 2 017 miljoner euro). Nettoränteintäkter på valutareservtillgångar minskade till 197 miljoner euro (2020: 474 miljoner euro) genom lägre ränteintäkter på US-dollarportföljen. Nettoränteintäkter på värdepapper som innehas för penningpolitiska syften minskade till 1 006 miljoner euro (2020: 1 337 miljoner), främst beroende på negativa ränteintäkter från PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin).

Nedskrivningar uppgick till 133 miljoner euro (2020: 26 miljoner euro), huvudsakligen som resultat av orealiserade prisförluster på värdepapper i US-dollar och portföljer för egna medel.

Värdeminskningstester görs på ECB:s värdepappersportföljer som innehas i penningpolitiska syften. Dessa portföljer värderas till upplupet anskaffningsvärde (med avdrag för värdeminskning). Inga förluster har bokförts för dessa portföljer baserat på resultaten av dessa tester.

Totala personalkostnader ökade till 674 miljoner euro (2020: 646 miljoner euro) som resultat av högre avgifter relaterade till förmåner efter avslutad tjänstgöring på grund av den årliga aktuariella värderingen och ett högre genomsnittligt antal anställda. Övriga administrativa kostnader ökade till 564 miljoner euro (2020: 553 miljoner euro), främst pga. en ökning av fastighetsunderhåll.

Intäkter från tillsynsavgifter, genom avgifter som tagits ut för att täcka de kostnader som ECB har haft för sina tillsynsuppgifter, uppgick till 578 miljoner euro (2020: 535 miljoner euro). Ökningen 2021 berodde på fortsatt utveckling av banktillsynsrelaterade IT-system och högre personalkostnader.

ECB:s vinst fördelas till de nationella centralbankerna i euroområdet. ECB-rådet beslutade att göra en interimistisk vinstfördelning på 150 miljoner euro den 31 januari 2022. Vid dagens sammanträde beslutade ECB-rådet att fördela återstoden av vinsten, 42 miljoner euro, den 18 februari 2022.

Storleken på ECB:s balansräkning ökade med 111 miljarder euro till 680 miljarder euro (2020: 569 miljarder euro). Ökningen berodde främst på värdepapper som förvärvats inom PEPP-programmet och APP-programmet (programmet för köp av tillgångar).

Storleken på Eurosystemets konsoliderade balansräkning, som omfattar tillgångar och skulder av euroområdets nationella centralbanker och ECB gentemot tredje parter, var 8 566 miljarder euro i slutet av 2021 (2020: 6 978 miljarder euro). Tillväxten jämfört med föregående år berodde huvudsakligen på värdepapper förvärvade i PEPP- och APP-programmen samt en ökning i Eurosystemets refinansieringstransaktioner som resultat av den tredje serien med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas för penningpolitiska syften ökade med 1 019 miljarder euro till 4 713 miljarder euro (2020: 3 694 miljarder euro). Innehaven inom APP-programmet ökade med 214 miljarder euro till 3 123 miljarder euro och köpen inom PEPP-programmet ökade med 827 miljarder euro till 1 581 miljarder euro.

Frågor från media kan riktas till William Lelieveldt, tfn +496913447316.

För information:

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media