Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Финансов отчет на ЕЦБ за 2021 г.

17 февруари 2022 г.

  • Печалбата на ЕЦБ е 0,2 млрд. евро (спрямо 1,6 млрд. евро през 2020 г.) след прехвърляне на 0,6 млрд. евро към провизиите за финансови рискове
  • Печалбата е разпределена на националните централни банки от еврозоната
  • Нетният доход от лихви по ценните книжа, държани за целите на паричната политика, възлиза на 1,0 млрд. евро (спрямо 1,3 млрд. евро през 2020 г.)
  • Балансовото число на ЕЦБ нараства до 680 млрд. евро (спрямо 569 млрд. евро през 2020 г.)

Одитираният финансов отчет на Европейската централна банка (ЕЦБ) за 2021 г. показва печалба за годината в размер на 192 млн. евро (спрямо 1643 млн. евро през 2020 г.). Спадът от 1452 млн. евро в сравнение с предходната година се дължи основно на по-ниския доход от чуждестранни резервни активи и от ценните книжа, държани за целите на паричната политика, както и на прехвърляне към провизиите за финансови рискове. Управителният съвет реши да прехвърли 610 млн. евро към провизиите за финансови рискове поради по-високи рискови експозиции, които произтичат основно от продължилите покупки на ценни книжа за целите на паричната политика.

През 2021 г. нетният доход от лихви е с общ размер 1566 млн. евро (спрямо 2017 млн. евро през 2020 г.). Нетният доход от лихви по чуждестранните резервни активи намаля до 197 млн. евро (спрямо 474 млн. евро през 2020 г.) поради по-ниските приходи от лихви по портфейла в щатски долари. Нетният доход от лихви по ценните книжа, държани за целите на паричната политика, намаля до 1006 млн. евро (спрямо 1337 млн. евро през 2020 г.), основно поради отрицателния приход от лихви по програмата закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP).

Обезценките са в размер на 133 млн. евро (спрямо 26 млн. евро през 2020 г.) и произтичат основно от нереализирани ценови загуби по ценни книжа, държани в портфейла в щатски долари и портфейла от собствени средства.

Провеждат се тестове за обезценка на ценните книжа, държани от ЕЦБ в портфейлите по паричната политика, които се оценяват по амортизирана стойност (подлежаща на обезценка). Въз основа на резултатите от тези тестове не са отчетени загуби от обезценка по тези портфейли.

Общият размер на разходите за персонала нарасна до 674 млн. евро (спрямо 646 млн. евро през 2020 г.) в резултат на по-високи разходи по изплащането на доходи след приключване на трудовите правоотношения, произтичащи от годишната актюерска оценка, и на по-големия среден брой служители. Показателят Други административни разходи отбеляза увеличение до 564 млн. евро (спрямо 553 млн. евро през 2020 г.), главно поради нарастване на разходите, свързани с поддръжка на имоти.

Приходите от надзорни такси, които произтичат от такси, предназначени да възстановят направените от ЕЦБ разходи в изпълнение на надзорните ѝ задачи, възлизат на 578 млн. евро (спрямо 535 млн. евро през 2020 г.). Увеличението през 2021 г. е обусловено от по-нататъшното развитие на ИТ системите, обслужващи банковия надзор, и от по-високи разходи за персонала.

Печалбата на ЕЦБ се разпределя между националните централни банки от еврозоната (НЦБ). Управителният съвет взе решение да извърши на 31 януари 2022 г. междинно разпределение на печалбата на стойност 150 млн. евро. На вчерашното си заседание Управителният съвет взе решение да разпредели остатъка от печалбата в размер на 42 млн. евро на 18 февруари 2022 г.

Балансовото число на ЕЦБ се увеличи със 111 млрд. евро до 680 млрд. евро (спрямо 569 млрд. евро през 2020 г.). Увеличението се дължи основно на ценните книжа, закупени по PEPP и по програмата за закупуване на активи (APP).

В края на 2021 г. размерът на консолидирания баланс на Евросистемата, който обхваща активите и пасивите на НЦБ от еврозоната и на ЕЦБ спрямо трети страни, е 8566 млрд. евро (спрямо 6978 млрд. евро през 2020 г.). Нарастването спрямо предходната година се дължи главно на ценните книжа, придобити по PEPP и APP, и на увеличението на операциите на Евросистемата по рефинансиране в резултат от третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика, нараснаха с 1019 млрд. евро до 4713 млрд. евро (спрямо 3694 млрд. евро през 2020 г.). Наличностите по APP се увеличиха с 214 млрд. евро до 3123 млрд. евро, а по PEPP – с 827 млрд. евро до 1581 млрд. евро.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Уилям Лелифелт на тел.: +496913447316.

Забележки:

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите