SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB's regnskab for 2021

17. februar 2022

  • ECB's overskud var på 0,2 mia. euro (1,6 mia. euro i 2020) efter overførsel af 0,6 mia. euro til hensættelsen til dækning af finansielle risici
  • Overskuddet blev fordelt til de nationale centralbanker i euroområdet
  • Nettorenteindtægter fra værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde var 1,0 mia. euro (1,3 mia. euro i 2020)
  • ECB's balance vokser til 680 mia. euro (569 mia. euro i 2020)

Den Europæiske Centralbanks (ECB's) reviderede regnskab for 2021 viser, at årets resultat var 192 mio. euro (1.643 mio. euro i 2020). Faldet på 1.452 mio. euro i forhold til året før skyldtes hovedsagelig lavere indtægter fra valutareserveaktiver og fra værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, samt en overførsel til hensættelsen til dækning af finansielle risici. Styrelsesrådet besluttede at overføre 610 mio. euro til hensættelsen til dækning af finansielle risici på grund af den øgede risikoeksponering, navnlig i forbindelse med de fortsatte opkøb af pengepolitiske værdipapirer.

I 2021 var nettorenteindtægterne på i alt 1.566 mio. euro (2.017 mio. euro i 2020). Nettorenteindtægterne fra valutareserveaktiver faldt til 197 mio. euro (474 mio. euro i 2020) som følge af lavere renteindtægter fra dollarporteføljen. Nettorenteindtægterne fra værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, faldt til 1.006 mio. euro (1.337 mio. euro i 2020), hovedsagelig som følge af negative renteindtægter fra opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP).

Nedskrivningerne beløb sig til 133 mio. euro (26 mio. euro i 2020), hvilket primært skyldtes urealiserede børskurstab på værdipapirer, som indgår i dollarporteføljen og egenporteføljen.

Der er udført værdiforringelsestest for værdipapirerne i ECB's pengepolitiske porteføljer, som er værdiansat til den amortiserede anskaffelsespris (med fradrag af værdiforringelse). På grundlag af disse test er der ikke registreret tab som følge af værdiforringelse for disse porteføljer.

De samlede personaleomkostninger steg til 674 mio. euro (646 mio. euro i 2020) som følge af højere omkostninger i forbindelse med ydelser efter fratrædelse på grund af den årlige aktuarmæssige værdiansættelse og det højere gennemsnitlige antal medarbejdere. Øvrige administrationsomkostninger steg til 564 mio. euro (553 mio. euro i 2020), primært som følge af en stigning i omkostninger til bygningsvedligeholdelse.

Indtægterne fra tilsynsgebyrer, der opkræves for at dække ECB's udgifter i forbindelse med tilsynsopgaverne, udgjorde 578 mio. euro (535 mio. euro i 2020). Stigningen i 2021 skyldtes den fortsatte udvikling af IT-systemer til banktilsynet og højere personaleomkostninger.

ECB's overskud fordeles til de nationale centralbanker i euroområdet. Styrelsesrådet besluttede at foretage en foreløbig overskudsfordeling på 150 mio. euro den 31. januar 2022. På gårsdagens møde besluttede Styrelsesrådet at fordele den resterende del af overskuddet, som udgør 42 mio. euro, den 18. februar 2022.

ECB's samlede balance steg med 111 mia. euro til 680 mia. euro (569 mia. euro i 2020). Stigningen skyldtes hovedsagelig værdipapirer opkøbt under PEPP og APP (programmet til opkøb af aktiver).

Ved udgangen af 2021 var Eurosystemets konsoliderede balance, der består af de nationale centralbanker i euroområdets og ECB's aktiver og passiver over for tredjeparter, på 8.566 mia. euro (6.978 mia. euro i 2020). Væksten i forhold til sidste år skyldtes hovedsagelig værdipapirer opkøbt under PEPP og APP og stigningen i Eurosystemets markedsoperationer som følge af den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-III).

Eurosystemets værdipapirbeholdninger, der holdes af pengepolitiske grunde, steg med 1.019 mia. euro til 4.713 mia. euro (3.694 mia. euro i 2020). APP-beholdningerne steg med 214 mia. euro til 3.123 mia. euro, og PEPP-beholdningerne steg med 827 mia. euro til 1.581 mia. euro.

Henvendelser fra medierne kan rettes til William Lelieveldt, tlf.: +496913447316.

Anm.:

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt