Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Účetní výkazy ECB za rok 2021

17. února 2022

  • Zisk ECB dosáhl 0,2 mld. EUR (1,6 mld. EUR v roce 2020) po převodu 0,6 mld. EUR do rezervy ke krytí finančních rizik.
  • Zisk byl rozdělen národním centrálním bankám zemí eurozóny.
  • Čistý úrokový výnos z cenných papírů držených pro účely měnové politiky dosáhl 1,0 mld. EUR (1,3 mld. EUR v roce 2020).
  • Objem rozvahy ECB vzrostl na 680 mld. EUR (569 mld. EUR v roce 2020).

Podle auditovaných účetních výkazů Evropské centrální banky (ECB) za rok 2021 dosáhl zisk za uvedený rok 192 mil. EUR (1 643 mil. EUR v roce 2020). Pokles o 1 452 mil. EUR v porovnání s předchozím rokem byl způsoben především nižšími výnosy z devizových rezerv a z cenných papírů držených pro účely měnové politiky a dále převodem do rezervy ke krytí finančních rizik. O převodu 610 mil. EUR do rezervy ke krytí finančních rizik Rada guvernérů rozhodla v reakci na vyšší expozici vůči riziku vyplývající především z pokračujících nákupů cenných papírů držených pro účely měnové politiky.

Čistý úrokový výnos dosáhl v roce 2021 úrovně 1 566 mil. EUR (2 017 mil. EUR v roce 2020). Čistý úrokový výnos z devizových rezerv klesl na 197 mil. EUR (474 mil. EUR v roce 2020), a to v důsledku nižšího úrokového výnosu z portfolia v amerických dolarech. Čistý úrokový výnos z cenných papírů držených pro účely měnové politiky se snížil na 1 006 mil. EUR (1 337 mil. EUR v roce 2020), a to především v důsledku záporného úrokového výnosu z nouzového pandemického programu nákupu aktiv (PEPP).

Snížení hodnoty dosáhlo 133 mil. EUR (26 mil. EUR v roce 2020), a to především v důsledku nerealizovaných ztrát vyplývajících ze změn cen cenných papírů držených v portfoliu v amerických dolarech a v portfoliu vlastních zdrojů.

Testy na snížení hodnoty se provádějí u cenných papírů, které ECB drží ve svých měnověpolitických portfoliích, oceňovaných zůstatkovou hodnotou, s uvážením snížení hodnoty. Na základě výsledků uvedených testů nebyly u těchto portfolií vykázány žádné ztráty ze snížení hodnoty.

Celkové osobní náklady vzrostly na 674 mil. EUR (646 mil. EUR v roce 2020) v důsledku vyšších nákladů souvisejících s požitky po skončení pracovního poměru, které vyplývají z pojistněmatematického ocenění a vyššího průměrného počtu zaměstnanců. Ostatní správní náklady vzrostly na 564 mil. EUR (553 mil. EUR v roce 2020), a to především v důsledku nárůstu nákladů na údržbu nemovitostí.

Výnosy z poplatků za dohled, pocházející z poplatků fakturovaných k pokrytí nákladů ECB vzniklých v souvislosti s jejími úkoly v oblasti dohledu, činily 578 mil. EUR (535 mil. EUR v roce 2020). Nárůst v roce 2021 byl způsoben pokračujícím vývojem IT systémů souvisejících s bankovním dohledem a vyššími osobními náklady.

Zisk ECB je rozdělen mezi národní centrální banky zemí eurozóny (NCB). Rada guvernérů rozhodla provést 31. ledna 2022 prozatímní rozdělení zisku ve výši 150 mil. EUR. Na včerejším zasedání rozhodla Rada guvernérů rozdělit 18. února 2022 zbytek zisku ve výši 42 mil. EUR.

Celkový objem rozvahy ECB vzrostl o 111 mld. EUR na 680 mld. EUR (569 mld. EUR v roce 2020). Tento nárůst byl způsoben především nákupy cenných papírů v rámci programu PEPP a programu nákupu aktiv (APP).

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému, která sestává z aktiv a pasiv národních centrálních bank zemí eurozóny a ECB vůči třetím stranám, dosáhla na konci roku 2021 objemu 8 566 mld. EUR (6 978 mld. EUR) v roce 2020). Nárůst oproti předchozímu roku byl způsoben především nákupy cenných papírů v rámci PEPP a APP a zvýšením objemu refinančních operací Eurosystému v důsledku třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO III).

Objem cenných papírů, které Eurosystém drží pro účely měnové politiky, vzrostl o 1 019 mld. EUR na 4 713 mld. EUR (3 694 mld. EUR v roce 2020). Objem aktiv držených v rámci APP se zvýšil o 214 mld. EUR na 3 123 mld. EUR a aktiva držená v rámci PEPP vzrostla o 827 mld. EUR na 1 581 mld. EUR.

Médiím poskytne informace William Lelieveldt, tel.: +496913447316.

Poznámky:

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média