Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Januari-februari 2022

18 februari 2022

Markttransacties

Verstrekking van intraday-krediet aan in aanmerking komende tegenpartijen van het Eurosysteem met beperkte toegang tot monetairbeleidstransacties

Op 27 januari 2022 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met een geharmoniseerde benadering voor toegang tot intraday-krediet in TARGET2 en automatische zekerheidsstelling in TARGET2-Securities door in aanmerking komende tegenpartijen van het Eurosysteem waarvan de toegang tot monetairbeleidstransacties op grond van voorzichtigheid of na een geval van wanbetaling werd beperkt. Voorts heeft de Raad van Bestuur besloten dat in aanmerking komende tegenpartijen van het Eurosysteem waarvan de toegang werd beperkt, een beroep kunnen doen op de marginale beleningsfaciliteit als hun openstaand intraday-kredietsaldo aan het einde van de dag hoger is dan de toepasselijke limieten, waarbij een boeterente wordt toegepast. Meer informatie over deze aanpassingen wordt medio 2022 beschikbaar gesteld, bij de aanstaande actualisering (2021/2022) van de richtsnoeren over de tenuitvoerlegging van het monetair beleid.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Publicatie van een veelomvattend actieplan om gevolg te geven aan aanbevelingen naar aanleiding van incidenten met TARGET-diensten in 2020

Op 16 december 2021 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met de publicatie van een veelomvattend actieplan om gevolg te geven aan de aanbevelingen uit een onafhankelijke evaluatie die de Raad van Bestuur in november 2020 heeft laten uitvoeren naar aanleiding van de vijf grote incidenten met TARGET2 en TARGET2-Securities in 2020. In de loop van 2021 zijn reeds maatregelen afgesproken of uitgevoerd om gevolg te geven aan verschillende aanbevelingen. De meeste resterende maatregelen worden uiterlijk eind 2022 ten uitvoer gelegd. De marktdeelnemers worden hiervan op de hoogte gehouden. Het actieplan en een persbericht daarover zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Periodieke classificatie van betalingssystemen in het eurogebied

Op 17 december 2021 heeft de Raad van Bestuur de uitkomsten van de periodieke classificatie voor betalingssystemen op basis van gegevens van 2018 en 2019 goedgekeurd. Het doel van de jaarlijkse evaluatie is om vast te stellen welke betalingssystemen in het eurogebied als systeemrelevante betalingssystemen (systemically important payment systems – SIPS) aan te merken zijn en onder de SIPS-verordening zouden moeten ressorteren, en welke betalingssystemen kunnen worden aangemerkt als niet-systeemrelevante betalingssystemen voor grote betalingen en niet-systeemrelevante retailbetalingssystemen. De uitkomsten van de classificatie worden in het eerste kwartaal van 2022 gepubliceerd op de website van de ECB.

Periodieke bijwerking van de documentatie over het correspondentenmodel voor centrale banken (correspondent central banking model – CCBM)

Op 17 december 2021 heeft de Raad van Bestuur het bijgewerkte handboek met CCBM-procedures en de bijgewerkte CCBM-procedures voor tegenpartijen van het Eurosysteem goedgekeurd en ingestemd met de publicatie ervan. De CCBM-documentatie wordt op geregelde tijdstippen geëvalueerd en bijgewerkt. De huidige evaluatie had betrekking op landspecifieke feitelijke veranderingen en een reeks updates met betrekking tot de behandeling van geldboetes krachtens de regeling inzake afwikkelingsdiscipline uit hoofde van de Verordening betreffende centrale effectenbewaarinstellingen. De bijgewerkte documentatie komt binnenkort beschikbaar op de website van de ECB.

Adviesrapport over uitgifte en distributie van schuldinstrumenten in de Europese Unie

Op 17 december 2021 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van het adviesrapport van de contactgroep voor de schulduitgiftemarkt (Debt Issuance Market Contact Group – DIMCG) over de uitgifte en distributie van schuldinstrumenten in de Europese Unie en de publicatie ervan goedgekeurd. De DIMCG is in april 2020 door de Raad van Bestuur opgericht als een tijdelijk forum om problemen te signaleren die verdere efficiëntie en integratie op het gebied van uitgifte en initiële distributie van schuldinstrumenten in de weg staan. De werkzaamheden van de DIMCG, waarbij alle belangrijke belanghebbenden uit de Europese transactieketen voor schulduitgifte waren betrokken, werden gecoördineerd door de ECB. In het rapport worden de potentiële risico’s, kosten en inefficiënties van het huidige landschap in kaart gebracht en worden mogelijkheden onderzocht voor harmonisering en verbetering van de efficiëntie van de uitgifte en initiële distributie van schuldinstrumenten in Europa. Het rapport en een persbericht daarover zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake de beschikbaarstelling van een elektronische betalingsmogelijkheid aan consumenten in België

Op 22 december 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/38 aangenomen, naar aanleiding van een verzoek van de gouverneur van de Nationale Bank van België.

Advies van de ECB inzake de deelname van Italië aan de programma’s van het Internationaal Monetair Fonds: armoedevermindering en groeivertrouwen en schuldverlichting voor Soedan

Op 28 december 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/39 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Italiaanse Ministerie van Economie en Financiën.

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een verordening tot vaststelling van geharmoniseerde regels betreffende artificiële intelligentie

Op 29 december 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/40 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie.

Advies van de ECB inzake de toetreding van Ierland tot de nieuwe leningsarrangementen met het Internationaal Monetair Fonds

Op 5 januari 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/1 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Ierse minister van Financiën.

Advies van de ECB inzake de oprichting door de Centrale Bank van Ierland van een databank met kluizen en bank- en betaalrekeningen

Op 7 januari 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/2 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Ierse minister van Financiën.

Advies van de ECB inzake een voorstel tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen met betrekking tot afwikkeling

Op 13 januari 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/3 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering

Op 16 februari 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/4 aangenomen, dat is uitgebracht op eigen initiatief van de ECB.

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een richtlijn en een verordening tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering

Op 16 februari 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/5 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Corporate governance

Verlenging van de ambtstermijn van de leden van de Raad voor marktinfrastructuur

Op 22 december 2021 heeft de Raad van Bestuur besloten de ambtstermijn van de huidige leden van de Raad voor marktinfrastructuur (Market Infrastructure Board – MIB) met een jaar te verlengen, tot en met 31 mei 2023. De MIB beheert het dagelijkse bedrijf van TARGET2-Securities (T2S) en de overige TARGET-diensten, en onderhoudt ook contacten met belanghebbenden op de markt via de T2S-governancestructuur.

Nieuw lid van de Raad voor marktinfrastructuur

Op 20 januari 2022 heeft de Raad van Bestuur dhr. Salvatore Luigi Alonzo, hoofd van het directoraat Betalingssystemen bij de Banca d’Italia, benoemd tot lid van de Raad voor marktinfrastructuur (MIB) als vertegenwoordiger van de Banca d’Italia. Zijn termijn loopt af op 31 mei 2023, tegelijk met die van alle andere MIB-leden. Dhr. Alonzo vervangt dhr. Giandomenico Scarpelli, die met pensioen is gegaan.

Jaarstukken van de ECB over 2021

Op 16 februari 2022 heeft de Raad van Bestuur de door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening van de ECB over het boekjaar 2021 goedgekeurd. De jaarstukken en een persbericht daarover zijn op 17 februari 2022 gepubliceerd op de website van de ECB.

Meer transparantie bij de adviezen van het Ethisch Comité van de ECB

Op 16 februari 2022 heeft de Raad van Bestuur besloten de proactieve publicatie van adviezen van het Ethisch Comité van de ECB uit te breiden en adviezen te publiceren over voorgenomen privéactiviteiten van huidige en toekomstige hoge functionarissen van de ECB die vanaf januari 2022 worden gemeld. Met deze nieuwe transparantiemaatregel onderstreept de Raad van Bestuur zijn gehechtheid aan goed gedrag en goede governance.

Statistieken

Wijzigingen van het Richtsnoer betreffende balanspoststatistieken en rentestatistieken van monetaire financiële instellingen

Op 6 januari 2022 heeft de Raad van Bestuur Richtsnoer (EU) 2022/67 (ECB/2022/1) tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2021/830 (ECB/2021/11) betreffende balanspoststatistieken en rentestatistieken van monetaire financiële instellingen aangenomen. De wijzigingen werden doorgevoerd om duidelijkheid te brengen en zijn van technische aard. Ze zijn in werking getreden op 1 februari 2022.

Jaarverslag 2020 over de bescherming van het vertrouwelijke karakter van de statistische gegevens die de ECB verzamelt, daarin bijgestaan door de nationale centrale banken

Op 10 februari 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het jaarverslag over de bescherming van het vertrouwelijk karakter van de statistische gegevens die de ECB verzamelt, daarin bijgestaan door de nationale centrale banken, en toestemming gegeven voor de publicatie van de samenvatting van dit verslag. In het verslag wordt een beoordeling gemaakt van de tenuitvoerlegging van door de ECB vastgestelde gemeenschappelijke regels en minimumnormen om onwettige openbaarmaking en ongeoorloofd gebruik van vertrouwelijke statistische informatie te voorkomen. De conclusie van het verslag luidt dat het Europees Stelsel van centrale banken blijft zorgen voor een veilige bescherming van deze informatie volgens de noodzakelijke maatregelen, en dat er in 2020 geen incidenten zijn vastgesteld. De samenvatting komt binnenkort beschikbaar op de website van de ECB.

Bankbiljetten en munten

Wijzigingen van het Richtsnoer houdende de instelling van het productie- en aanbestedingsstelsel van het Eurosysteem

Op 17 december 2021 heeft de Raad van Bestuur Richtsnoer (EU) 2021/2322 (ECB/2021/56) tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) houdende de instelling van het productie- en aanbestedingsstelsel van het Eurosysteem aangenomen. De wijzigingen hebben tot doel de interne regelingen die een volledige scheiding waarborgen tussen een overheidsdrukkerij en de administratie van haar overheidsinstantie (het ‘arm’s length principle’) nader te bepalen en meer duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot horizontale samenwerking voor een NCB die haar drukkerij sluit.

ECB-Bankentoezicht

Naleving van de richtsnoeren van de EBA over de overschrijding van limieten voor grote blootstellingen

Op 17 december 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, zich houdt aan de EBA-richtsnoeren tot nadere bepaling van de criteria voor de beoordeling van de uitzonderlijke gevallen waarin instellingen de in artikel 395, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013 vastgestelde limieten voor grote blootstellingen overschrijden en van de in artikel 396, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde termijn en maatregelen voor de terugkeer naar naleving (EBA/GL/2021/09). De richtsnoeren moeten bevoegde autoriteiten ondersteunen bij hun beoordeling van de overschrijdingen van de limieten voor grote blootstellingen die in de verordening kapitaalvereisten (CRR) zijn vastgesteld en ervoor zorgen dat deze op een prudente en geharmoniseerde wijze wordt toegepast, terwijl de benadering eenvoudig blijft.

Naleving van gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie

Op 29 december 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, zich houdt aan de gemeenschappelijke ESMA- en EBA-richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie krachtens Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn 2014/65/EU (ESMA35-36-2319 - EBA/GL/2021/06). Met deze richtsnoeren wordt beoogd de geschiktheidsbeoordelingen in de financiële sector in de EU verder te verbeteren en te harmoniseren, met het oog op deugdelijke governanceregelingen in financiële instellingen.

Besluit van de ECB betreffende de toezending van toezichtinformatie

Op 19 januari 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om in te stemmen met Besluit (EU) 2022/134 (ECB/2022/2) tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake de toezending van toezichtinfomatie aan autoriteiten en organen door de Europese Centrale Bank voor het vervullen van de bij Verordening (EU) nr. 1024/2013 aan haar opgedragen taken.

Naleving van de herziene EBA-richtsnoeren inzake stresstests van depositogarantiestelsels

Op 31 januari 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, zich houdt aan de herziene EBA-richtsnoeren inzake stresstests van depositogarantiestelsels uit hoofde van Richtlijn 2014/49/EU, tot intrekking en vervanging van EBA-richtsnoeren EBA/GL/2016/04 (EBA/GL/2021/10). Met de herziene richtsnoeren worden het huidige kader voor stresstests van depositogarantiestelsels en de samenwerking tussen de depositogarantiestelsels en verschillende autoriteiten verder versterkt.

Naleving van de EBA-richtsnoeren inzake indicatoren voor herstelplannen

Op 2 februari 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, de EBA-richtsnoeren inzake indicatoren voor herstelplannen (EBA/GL/2021/11) naleeft. De nieuwe richtsnoeren vervangen de vorige EBA-richtsnoeren inzake de minimumlijst van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren voor herstelplannen (EBA/GL/2015/02) en verschaffen aanvullende sturing over sommige delen van het kader betreffende in herstelplannen op te nemen indicatoren.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media