Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (osim odluka kojima se određuju kamatne stope)

siječanj i veljača 2022.

18. veljače 2022.

Tržišne operacije

Unutardnevno kreditiranje prihvatljivih drugih ugovornih strana Eurosustava s ograničenim pristupom operacijama monetarne politike

Upravno vijeće odobrilo je 27. siječnja 2022. usklađeno postupanje u vezi s davanjem pristupa unutardnevnom kreditiranju u sustavu TARGET2 i samokolateralizaciji na platformi TARGET2Securities prihvatljivim drugim ugovornim stranama Eurosustava kojima je pristup operacijama monetarne politike ograničen radi opreznosti u poslovanju ili nakon događaja nastanka statusa neispunjavanja obveza. Nadalje, Upravno vijeće odlučilo je prihvatljivim drugim ugovornim stranama Eurosustava čiji je pristup ograničen dopustiti da se služe stalno raspoloživom mogućnošću granične posudbe ako na kraju dana iznos nevraćenog unutardnevnog kredita nadmaši primjenjive granice, pri čemu se primjenjuju zatezne kamate. Više informacija o tim izmjenama pronaći ćete sredinom 2022. u posuvremenjenim smjernicama o provedbi monetarne politike, s izmjenama iz 2021. i 2022.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Objavljivanje sveobuhvatnog akcijskog plana na temelju preporuka zbog incidenata koji su utjecali na usluge sustava TARGET u 2020.

Upravno vijeće odobrilo je 16. prosinca 2021. objavljivanje sveobuhvatnog akcijskog plana na temelju preporuka koje su proizišle iz neovisne provjere koja je provedena na zahtjev Upravnog vijeća u studenome 2020. nakon pet velikih incidenata koji su utjecali na rad sustava TARGET2 i platforme TARGET2-Securities u 2020. U 2021. već su dogovorene ili provedene mjere na temelju nekoliko preporuka, dok će se većina preostalih mjera provesti do kraja 2022. Tržišni sudionici pravodobno će se obavještavati o njihovoj provedbi. Akcijski plan i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Redovita klasifikacija platnih sustava u europodručju

Upravno vijeće odobrilo je 17. prosinca 2021. ishod redovite klasifikacije platnih sustava na osnovi podataka za 2018. i 2019. Svrha godišnje klasifikacije jest utvrditi koje se platne sustave u europodručju može svrstati u sistemski važne platne sustave i na njih primjenjivati uredbu o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave te koje se platne sustave može svrstati u platne sustave velikih plaćanja i platne sustave za mala plaćanja koji nisu sistemski važni. Ishod klasifikacije objavit će se na mrežnim stranicama ESB‑a u prvom tromjesečju 2022.

Redovito posuvremenjivanje dokumentacije o korespondentnom centralnobankarskom modelu (CCBM)

Upravno vijeće odobrilo je 17. prosinca 2021. posuvremenjeni Priručnik o postupcima korespondentnog centralnobankarskog modela (engl. Correspondent Central Banking Model, CCBM) i posuvremenjene Postupke CCBM‑a za druge ugovorne strane Eurosustava te odobrilo njihovo objavljivanje. Dokumentacija o CCBM‑u redovito se preispituje i posuvremenjuje. Posljednjim su postupkom uvedene činjenične izmjene za pojedine države i niz posuvremenjenja povezanih s novčanim kaznama u režimu discipline namire iz uredbe o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira. Posuvremenjena dokumentacija uskoro će biti objavljena na mrežnim stranicama ESB‑a.

Savjetodavno izvješće o izdavanju i distribuciji dužničkih vrijednosnih papira u Europskoj uniji

Upravno vijeće primilo je 17. prosinca 2021. na znanje savjetodavno izvješće o izdavanju i distribuciji dužničkih vrijednosnih papira u Europskoj uniji, koje je sastavila kontaktna skupina za tržišta dužničkih vrijednosnih papira (engl. Debt Issuance Market Contact Group, DIMCG) i odobrilo je njegovu objavu. Upravno vijeće osnovalo je tu kontaktnu skupinu u travnju 2020. kao privremeni forum koji će istražiti zašto nije bilo daljnjih poboljšanja na području učinkovitosti i integracije u vezi s izdavanjem dužničkih vrijednosnih papira i njihovom primarnom distribucijom. Aktivnosti radne skupine, koje su uključivale sve važne dionike u europskom lancu vrijednosti dužničkih vrijednosnih papira, koordinirao je ESB. U izvješću se utvrđuju mogući rizici, troškovi i neučinkovitost u trenutačnom okružju i razmatraju mogući načini usklađivanja i poboljšanja učinkovitosti izdavanja i primarne distribucije dužničkih vrijednosnih papira u Europi. Izvješće i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o odobravanju mogućnosti elektroničkog plaćanja potrošačima u Belgiji

Upravno vijeće donijelo je 22. prosinca 2021. Mišljenje CON/2021/38 na zahtjev guvernera središnje banke Nationale banke van België / Banque Nationale de Belgique.

Mišljenje ESB‑a o sudjelovanju Italije u programima Međunarodnog monetarnog fonda: Fond za smanjenje siromaštva i rast te otpis duga za Sudan

Upravno vijeće donijelo je 28. prosinca 2021. Mišljenje CON/2021/39 na zahtjev talijanskog Ministarstva gospodarstva i financija.

Mišljenje ESB‑a o Prijedlogu uredbe o utvrđivanju usklađenih pravila o umjetnoj inteligenciji

Upravno vijeće donijelo je 29. prosinca 2021. Mišljenje CON/2021/40 na zahtjev Vijeća Europske unije.

Mišljenje ESB‑a o postupanju Irske u skladu s novim sporazumima o zaduživanju s Međunarodnim monetarnim fondom

Upravno vijeće donijelo je 5. siječnja 2022. Mišljenje CON/2022/1 na zahtjev irskog ministra financija.

Mišljenje ESB‑a o uspostavljanju baze podataka o sefovima te bankovnim računima i računima za plaćanje od strane središnje banke Central Bank of Ireland

Upravno vijeće donijelo je 7. siječnja 2022. Mišljenje CON/2022/2 na zahtjev irskog ministra financija.

Mišljenje ESB‑a o Prijedlogu izmjene Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva u pogledu sanacije

Upravno vijeće donijelo je 13. siječnja 2022. Mišljenje CON/2022/3 na zahtjev Vijeća Europske Unije i Europskog parlamenta.

Mišljenje ESB‑a o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma

Upravno vijeće donijelo je 16. veljače 2022. Mišljenje CON/2022/4 na ESB‑ovu vlastitu inicijativu.

Mišljenje ESB‑a o prijedlogu direktive i uredbe o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma

Upravno vijeće donijelo je 16. veljače 2022. Mišljenje CON/2022/5 na zahtjev Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije.

Upravljanje ESB‑om

Produljenje mandata članova Odbora za tržišnu infrastrukturu

Upravno vijeće odlučilo je 22. prosinca 2021. produljiti mandat sadašnjim članovima Odbora za tržišnu infrastrukturu za jednu godinu, tj. do 31. svibnja 2023. Odbor za tržišnu infrastrukturu odgovoran je za svakodnevno upravljanje platformom TARGET2-Securities i dugim uslugama sustava TARGET. Osim toga, povezuje se s tržišnim dionicima preko upravljačke strukture platforme T2S.

Novi član Odbora za tržišnu infrastrukturu

Upravno vijeće imenovalo je 20. siječnja 2022. voditelja Direkcije za platne sustave u središnjoj banci Banca d’Italia Salvatorea Luigia Alonza predstavnikom te središnje banke u Odboru za tržišnu infrastrukturu u razdoblju do 31. svibnja 2023. jer će tada završiti i mandati drugih članova Odbora. Alonzo će na tom mjestu zamijeniti Giandomenica Scarpellija, koji je otišao u mirovinu.

Godišnji financijski izvještaji ESB‑a za 2021.

Upravno vijeće odobrilo je 16. veljače 2022. revidirane financijske izvještaje ESB‑a za financijsku godinu 2021. Godišnji financijski izvještaji, zajedno s povezanim priopćenjem za javnost, objavljeni su na mrežnim stranicama ESB‑a 17. veljače 2022.

Veća transparentnost mišljenja Odbora ESB‑a za etiku

Upravno vijeće odlučilo je 16. veljače 2022. proširiti proaktivno objavljivanje mišljenja Odbora ESB‑a za etiku o planiranim privatnim aktivnostima trenutačnih i budućih visokih dužnosnika ESB‑a, koje su prijavljene u razdoblju od siječnja 2022. Riječ je o dodatnoj mjeri transparentnosti, kojom Upravno vijeće potvrđuje svoju opredijeljenost za primjereno postupanje i dobro upravljanje.

Statistika

Izmjena smjernice o statistici bilančnih stavki i statistici kamatnih stopa monetarnih financijskih institucija

Upravno vijeće donijelo je 6. siječnja 2022. Smjernicu (EU) 2022/67 (ESB/2022/1) o izmjeni Smjernice (EU) 2021/830 (ESB/2021/11) o statistici bilančnih stavki i statistici kamatnih stopa monetarnih financijskih institucija. Izmjene su pojašnjenja tehničke naravi i stupile su na snagu 1. veljače 2022.

Godišnje izvješće za 2020. o zaštiti povjerljivosti pojedinačnih statističkih informacija koje je ESB prikupio uz pomoć nacionalnih središnjih banaka

Upravno vijeće odobrilo je 10. veljače 2022. godišnje izvješće o zaštiti povjerljivosti pojedinačnih statističkih informacija koje je ESB prikupio uz pomoć nacionalnih središnjih banaka te objavu njegova sažetka. U izvješću se ocjenjuje provedba zajedničkih pravila i minimalnih standarda koje je ESB odredio kako bi se povjerljive statističke informacije zaštitile od nezakonitog objavljivanja i neovlaštene uporabe. U njemu se zaključuje da su povjerljive statističke informacije u Europskom sustavu središnjih banaka i dalje zaštićene u skladu s potrebnim mjerama i da u 2020. godini nije zabilježen nijedan incident. Sažetak izvješća uskoro će biti objavljen na mrežnim stranicama ESB‑a.

Novčanice i kovanice

Izmjena smjernice o uspostavi sustava Eurosustava za izradu i nabavu euronovčanica

Upravno vijeće donijelo je 17. prosinca 2021. Smjernicu (EU) 2021/2322 (ESB/2021/56) o izmjeni Smjernice (EU) 2015/280 (ESB/2014/44) o uspostavi sustava Eurosustava za izradu i nabavu euronovčanica. Izmjenama se pobliže određuju unutarnji mehanizmi kojima se postiže potpuna odvojenost između javne tiskare i računa njezina tijela javne vlasti (načelo nepristranosti) i pojašnjavaju mogućnosti sudjelovanja nacionalne središnje banke koja zatvori svoje tiskare u horizontalnoj suradnji.

Nadzor banaka ESB‑a

Usklađenost s EBA‑inim smjernicama o slučajevima kad institucije premašuju ograničenja velike izloženosti

Upravno vijeće 17. prosinca 2021. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA‑u kako je postupanje ESB‑a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire usklađeno s EBA‑inim Smjernicama o utvrđivanju kriterija za procjenu iznimnih slučajeva kad institucije premašuju ograničenja velike izloženosti iz članka 395. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 te vremena i mjera za ponovno uspostavljanje usklađenosti s člankom 396. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 (EBA/GL/2021/09). Smjernicama se pomaže nadležnim tijelima u procjeni prekoračenja ograničenja velike izloženosti određenih uredbom o kapitalnim zahtjevima (engl. Capital Requirements Regulation, CRR) te razboritoj i usklađenoj provedbi te procjene, pri čemu pristup ostaje jednostavan.

Usklađenost sa zajedničkim ESMA‑inim i EBA‑inim Smjernicama za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija

Upravno vijeće 29. prosinca 2021. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA‑u kako je postupanje ESB‑a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire usklađeno sa zajedničkim ESMA‑inim i EBA‑inim Smjernicama za procjenu primjerenosti članova upravljačkog tijela i nositelja ključnih funkcija u skladu s Direktivom 2013/36/EU i Direktivom 2014/65/EU (ESMA35-36-2319 - EBA/GL/2021/06). Smjernicama se dodatno poboljšavaju i usklađuju procjene prikladnosti u financijskim sektorima EU‑a kako bi sustavi upravljanja u financijskim institucijama bili pouzdani.

ESB‑ova odluka o prijenosu nadzornih informacija

Upravno vijeće 19. siječnja 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri Odluku (EU) 2022/134 (ESB/2022/2) o utvrđivanju zajedničkih pravila o prijenosu nadzornih informacija od strane Europske središnje banke tijelima u svrhu provođenja zadaća koje se ESB‑u dodjeljuju Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013.

Usklađenost s revidiranim EBA‑inim smjernicama o testovima otpornosti sustava osiguranja depozita na stres

Upravno vijeće 31. siječnja 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA‑u kako je postupanje ESB‑a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire usklađeno s revidiranim EBA‑inim Smjernicama o testovima otpornosti sustava osiguranja depozita na stres u skladu s Direktivom 2014/49/EU, kojom se Smjernice EBA/GL/2016/04 stavljaju izvan snage i zamjenjuju (EBA/GL/2021/10). Revidiranim smjernicama dodatno se pojačavaju trenutačni okvir za testiranje otpornosti sustava osiguranja depozita na stres i suradnja tih sustava s različitim nadležnim tijelima.

Usklađenost s EBA‑inim Smjernicama o pokazateljima planova oporavka

Upravno vijeće 2. veljače 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA‑u kako je postupanje ESB‑a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire usklađeno s EBA‑inim Smjernicama o pokazateljima planova oporavka (EBA/GL/2021/11). Nove smjernice zamjenjuju prethodne EBA‑ine Smjernice o minimalnom popisu kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja plana oporavka (EBA/GL/2015/02) i sadržavaju dodatne upute o određenim dijelovima okvira pokazatelja plana oporavka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije