Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Styczeń–luty 2022

18 lutego 2022

Operacje rynkowe

Udzielanie kredytu śróddziennego kwalifikowanym kontrahentom Eurosystemu z ograniczonym dostępem do operacji polityki pieniężnej

27 stycznia 2022 Rada Prezesów zatwierdziła zharmonizowane podejście dotyczące dostępu do kredytu śróddziennego w ramach TARGET2 i autokolateralizacji w ramach TARGET2-Securities dla kwalifikowanych kontrahentów Eurosystemu, których dostęp do operacji polityki pieniężnej został ograniczony ze względu na wymogi ostrożności lub w następstwie niewykonania zobowiązania. Ponadto Rada Prezesów postanowiła, że kwalifikowani kontrahenci Eurosystemu, których dostęp został ograniczony, będą mogli korzystać z kredytu w banku centralnym w wypadku niespłaconego salda kredytu śróddziennego na koniec dnia przekraczającego obowiązujące limity, z zastosowaniem odsetek karnych. Szczegółowe informacje dotyczące tych zmian zostaną podane w połowie 2022 w ramach najbliższej – dotyczącej lat 2021 i 2022 – aktualizacji wytycznych w sprawie realizacji polityki pieniężnej.

Infrastruktura rynku i płatności

Publikacja kompleksowego planu działania w odpowiedzi na zalecenia wydane w następstwie incydentów z 2020 dotyczących usług TARGET

16 grudnia 2021 Rada Prezesów zatwierdziła publikację kompleksowego planu działania w odpowiedzi na zalecenia wydane w ramach niezależnego przeglądu zleconego przez Radę Prezesów w listopadzie 2020 w następstwie pięciu poważnych incydentów z 2020 dotyczących TARGET2 i TARGET2-Securities. Środki odnoszące się do niektórych zaleceń zostały już uzgodnione lub wdrożone w 2021, natomiast większość pozostałych środków zostanie wdrożona do końca 2022. Uczestnicy rynku będą informowani o ich wprowadzaniu. Plan działaniakomunikat prasowy w tej sprawie są dostępne na stronie internetowej EBC.

Regularna klasyfikacja systemów płatności w strefie euro

17 grudnia 2021 Rada Prezesów zatwierdziła wyniki regularnej klasyfikacji systemów płatności na podstawie danych za lata 2018 i 2019. Celem corocznego przeglądu jest zidentyfikowanie systemów płatności w strefie euro, które mogłyby zostać zaklasyfikowane jako systemy płatności o znaczeniu systemowym (SIPS) i powinny podlegać rozporządzeniu SIPS, a także systemów, które mogłyby zostać zaklasyfikowane jako systemy płatności wysokokwotowych niemające znaczenia systemowego i systemy płatności detalicznych niemające znaczenia systemowego. Wyniki klasyfikacji zostaną opublikowane na stronie internetowej EBC w pierwszym kwartale 2022.

Regularna aktualizacja dokumentów dotyczących systemu banków centralnych korespondentów (CCBM)

17 grudnia 2021 Rada Prezesów zatwierdziła zaktualizowany zbiór procedur dotyczących CCBM i zaktualizowany zbiór procedur dotyczących CCBM dla kontrahentów Eurosystemu oraz zezwoliła na ich publikację. Dokumentacja dotycząca CCBM podlega okresowym przeglądom i aktualizacjom. W ramach obecnego przeglądu wprowadzono zmiany merytoryczne dotyczące poszczególnych krajów i szereg uaktualnień opisujących obsługę sankcji pieniężnych w ramach zasad dyscypliny rozrachunku określonych w rozporządzeniu w sprawie rozrachunku papierów wartościowych i centralnych depozytów papierów wartościowych. Zaktualizowane dokumenty będą wkrótce dostępne na stronie internetowej EBC.

Sprawozdanie doradcze w sprawie emisji i dystrybucji długu w Unii Europejskiej

17 grudnia 2021 Rada Prezesów zapoznała się ze sprawozdaniem doradczym w sprawie emisji i dystrybucji długu w Unii Europejskiej, sporządzonym przez grupę ds. kontaktów z rynkiem emisji długu (Debt Issuance Market Contact Group, DIMCG), oraz zatwierdziła jego publikację. Grupa DIMCG została utworzona przez Radę Prezesów w kwietniu 2020 jako tymczasowe forum mające zidentyfikować problemy uniemożliwiające dalszą poprawę skuteczności i integracji w zakresie emisji i pierwotnej dystrybucji długu. Prace grupy, w których uczestniczyły wszystkie główne podmioty europejskiego łańcucha wartości emisji długu, były koordynowane przez EBC. W sprawozdaniu wskazano potencjalne czynniki ryzyka, koszty i niedociągnięcia związane z obecnym systemem oraz zbadano potencjalne sposoby na harmonizację i poprawę skuteczności emisji i pierwotnej dystrybucji długu w Europie. Sprawozdaniekomunikat prasowy w tej sprawie są dostępne na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie zapewnienia konsumentom opcji płatności elektronicznych w Belgii

22 grudnia 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/38 wydaną na wniosek prezesa Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique.

Opinia EBC w sprawie udziału Włoch w programach Międzynarodowego Funduszu Walutowego: funduszu powierniczym wspierającym ograniczanie ubóstwa i wzrost gospodarczy oraz umorzeniu zadłużenia Sudanu

28 grudnia 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/39 wydaną na wniosek włoskiego ministerstwa gospodarki i finansów.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji

29 grudnia 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/40 wydaną na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie przestrzegania przez Irlandię nowego porozumienia pożyczkowego (New Arrangements to Borrow) z Międzynarodowym Funduszem Walutowym

5 stycznia 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/1 wydaną na wniosek irlandzkiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie utworzenia przez Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland bazy danych dotyczącej skrytek bankowych oraz rachunków bankowych i płatniczych

7 stycznia 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/2 wydaną na wniosek irlandzkiego ministra finansów.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego zmiany rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w odniesieniu do restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

13 stycznia 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/3 wydaną na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu

16 lutego 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/4 sporządzoną z własnej inicjatywy EBC.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy i rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

16 lutego 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/5 wydaną na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Zarządzanie wewnętrzne

Odnowienie kadencji członków Rady ds. Infrastruktury Rynku

22 grudnia 2021 Rada Prezesów postanowiła, że kadencja obecnych członków Rady ds. Infrastruktury Rynku (MIB) zostanie przedłużona o jeden rok, tj. do 31 maja 2023. Rada ds. Infrastruktury Rynku zarządza bieżącym działaniem TARGET2-Securities (T2S) i pozostałych usług TARGET. Współpracuje również z podmiotami rynkowymi w ramach struktury zarządzania T2S.

Nowy członek Rady ds. Infrastruktury Rynku

20 stycznia 2022 Rada Prezesów mianowała Salvatore Luigiego Alonza, kierującego Dyrekcją ds. Systemów Płatności w Banca d’Italia, członkiem Rady ds. Infrastruktury Rynku (MIB) z ramienia Banca d’Italia na okres do 31 maja 2023, zbieżny z kadencjami wszystkich innych członków MIB. Salvatore Luigi Alonzo zastępuje Giandomenica Scarpelliego, który przeszedł na emeryturę.

Roczny raport finansowy EBC za 2021

16 lutego 2022 Rada Prezesów zatwierdziła zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy 2021. Roczny raport finansowy wraz z komunikatem prasowym został opublikowany na stronie internetowej EBC 17 lutego 2022.

Większa przejrzystość opinii Komitetu EBC ds. Etyki

16 lutego 2022 Rada Prezesów podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu publikacji opinii wydawanych przez Komitet EBC ds. Etyki w sprawie planowanej działalności prywatnej obecnych i przyszłych urzędników wysokiego szczebla EBC od stycznia 2022. Tym dodatkowym środkiem zwiększającym przejrzystość Rada Prezesów podkreśla swoje zaangażowanie na rzecz właściwego postępowania i dobrego zarządzania.

Statystyka

Zmiany do wytycznych w sprawie statystyki pozycji bilansowych i statystyki stóp procentowych monetarnych instytucji finansowych

6 stycznia 2022 Rada Prezesów przyjęła wytyczne (UE) 2022/67 (EBC/2022/1) zmieniające wytyczne (UE) 2021/830 (EBC/2021/11) w sprawie statystyki pozycji bilansowych i statystyki stóp procentowych monetarnych instytucji finansowych. Zmiany zostały wprowadzone dla zapewnienia jasności i mają charakter techniczny. Weszły w życie 1 lutego 2022.

Raport roczny za 2020 w sprawie ochrony poufności indywidualnych informacji statystycznych zbieranych przez EBC z pomocą krajowych banków centralnych

10 lutego 2022 Rada Prezesów zatwierdziła roczny raport w sprawie ochrony poufności indywidualnych informacji statystycznych zbieranych przez EBC z pomocą krajowych banków centralnych i zezwoliła na publikację jego streszczenia. W raporcie oceniono wdrażanie wspólnych zasad i minimalnych standardów określonych przez EBC w celu zapobiegania bezprawnemu ujawnianiu i nieuprawnionemu wykorzystywaniu poufnych informacji statystycznych. Stwierdzono, że Europejski System Banków Centralnych w dalszym ciągu zapewnia skuteczną ochronę poufnych informacji statystycznych z zastosowaniem niezbędnych środków oraz że w 2020 nie zarejestrowano żadnych incydentów. Streszczenie raportu będzie wkrótce dostępne na stronie internetowej EBC.

Banknoty i monety

Zmiany do wytycznych w sprawie ustanowienia przez Eurosystem systemu produkcji i zamówień banknotów euro

17 grudnia 2021 Rada Prezesów przyjęła wytyczne (UE) 2021/2322 (EBC/2021/56) zmieniające wytyczne (UE) 2015/280 (EBC/2014/44) w sprawie ustanowienia przez Eurosystem systemu produkcji i zamówień banknotów euro. Celem zmian jest doprecyzowanie wewnętrznych rozwiązań zapewniających pełną odrębność księgowości publicznych zakładów drukarskich i władz publicznych (zasada niezależności podmiotów) oraz precyzujących możliwości współpracy horyzontalnej dla krajowych banków centralnych zamykających swoje zakłady drukarskie.

Nadzór Bankowy EBC

Zgodność z wytycznymi EUNB w sprawie naruszeń limitów dużych ekspozycji

17 grudnia 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC przestrzega wytycznych EUNB określających kryteria oceny wyjątkowych przypadków przekroczenia przez instytucje limitów dużych ekspozycji określonych w art. 395 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz czas i środki powrotu do stanu zgodności zgodnie z art. 396 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA/GL/2021/09). Celem wytycznych jest wsparcie właściwych organów w ocenie naruszeń limitów dużych ekspozycji określonych w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) oraz zapewnienie, by ta ocena była przeprowadzania w sposób ostrożny i zharmonizowany, z jednoczesnym zachowaniem prostoty podejścia.

Zgodność ze wspólnymi wytycznymi ESMA i EUNB w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje

29 grudnia 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC przestrzega wspólnych wytycznych ESMA i EUNB w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje na podstawie dyrektywy 2013/36/UE i dyrektywy 2014/65/UE (ESMA35-36-2319 – EBA/GL/2021/06). Celem wytycznych jest dalsza poprawa i harmonizacja ocen odpowiedniości w obrębie sektorów finansowych UE dla zapewnienia solidnych zasad zarządzania wewnętrznego w instytucjach finansowych.

Decyzja EBC w sprawie przekazywania informacji nadzorczych

19 stycznia 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie decyzji (UE) [2022/134] (EBC/2022/2) określającej wspólne zasady przekazywania przez Europejski Bank Centralny informacji nadzorczych organom i instytucjom na potrzeby wykonywania zadań powierzonych Europejskiemu Bankowi Centralnemu na mocy rozporządzenia Rady (UE) nr 1024/2013.

Zgodność ze zmienionymi wytycznymi EUNB w sprawie testów warunków skrajnych systemów gwarancji depozytów

31 stycznia 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC przestrzega zmienionych wytycznych EUNB w sprawie testów warunków skrajnych systemów gwarancji depozytów przeprowadzanych zgodnie z dyrektywą 2014/49/UE, uchylających i zastępujących wytyczne EBA/GL/2016/04 (EBA/GL/2021/10). Zmienione wytyczne zapewniają dalsze wzmocnienie obecnych ram testowania systemów gwarancji depozytów w warunkach skrajnych oraz współpracy między systemami gwarancji depozytów a różnymi organami.

Zgodność z wytycznymi EUNB w sprawie wskaźników planu naprawy

2 lutego 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC przestrzega wytycznych EUNB w sprawie wskaźników planu naprawy (EBA/GL/2021/11). W nowych wytycznych, którymi zastąpiono poprzednie wytyczne EUNB w sprawie minimalnego wykazu jakościowych i ilościowych wskaźników planu naprawy (EBA/GL/2015/02), wprowadzono dodatkowe wytyczne dotyczące niektórych zasad w zakresie wskaźników planu naprawy.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami