Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2022 m. sausio–vasario mėn.

2022 m. vasario 18 d.

Rinkos operacijos

Dienos paskolų teikimas reikalavimus atitinkančioms Eurosistemos sandorio šalims, turinčioms ribotą galimybę naudotis pinigų politikos operacijomis

2022 m. sausio 27 d. Valdančioji taryba patvirtino suderintą tvarką, taikomą reikalavimus atitinkančių Eurosistemos sandorio šalių, kurių galimybė naudotis pinigų politikos operacijomis yra ribojama dėl atsargumo arba dėl to, kad jos neįvykdė įsipareigojimų, prieigai prie TARGET2 dienos paskolų ir automatinio įkeitimo per TARGET2-Securities. Valdančioji taryba taip pat nusprendė reikalavimus atitinkančioms Eurosistemos sandorio šalims, kurių prieiga yra ribojama, suteikti galimybę naudotis ribinio skolinimosi galimybėmis tuo atveju, kai dienos pabaigoje yra neapmokėtas dienos paskolų likutis, viršijantis taikomą limitą, taikant baudžiamąsias palūkanas. Išsamesnė informacija apie šiuos pakeitimus bus paskelbta 2022 m. viduryje atnaujintoje gairių dėl pinigų politikos įgyvendinimo versijoje, parengtoje 2021–2022 m.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Skelbiamas išsamus veiksmų planas, susijęs su rekomendacijomis, pateiktomis po incidentų, turėjusių įtakos TARGET paslaugoms 2020 m.

2021 m. gruodžio 16 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti išsamų veiksmų planą, susijusį su rekomendacijomis, pateiktomis Valdančiosios tarybos pavedimu 2020 m. lapkričio mėn. atlikus nepriklausomą peržiūrą po to, kai įvyko penki stambūs incidentai, 2020 m. turėję įtakos TARGET2 ir TARGET2-Securities. Su keliomis rekomendacijomis susijusios priemonės 2021 m. jau įgyvendintos arba suderintos, o dauguma kitų priemonių bus įgyvendintos iki 2022 m. pabaigos. Rinkos dalyviai apie jų taikymą bus reguliariai informuojami. Veiksmų planas ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Reguliari euro zonos mokėjimo sistemų klasifikacija

2021 m. gruodžio 17 d. Valdančioji taryba patvirtino reguliarios mokėjimo sistemų klasifikacijos, remiantis 2018 ir 2019 m. duomenimis, rezultatus. Ši metinė euro zonoje esančių mokėjimo sistemų peržiūra atliekama siekiant nustatyti sistemas, klasifikuotinas kaip sistemiškai svarbios mokėjimo sistemos ir kurioms turėtų būti taikomas SSMS reglamentas, ir sistemas, klasifikuotinas kaip nesisteminės didelės vertės mokėjimo sistemos ir nesisteminės mažmeninės mokėjimo sistemos. Klasifikacijos rezultatai bus paskelbti ECB interneto svetainėje 2022 m. pirmąjį ketvirtį.

Reguliarus korespondentinės centrinės bankininkystės modelio (KCBM) dokumentų atnaujinimas

2021 m. gruodžio 17 d. Valdančioji taryba patvirtino atnaujintą KCBM procedūrų vadovo versiją bei atnaujintą KCBM procedūrų Eurosistemos sandorio šalims versiją ir suteikė leidimą šiuos dokumentus skelbti. KCBM dokumentai periodiškai peržiūrimi ir atnaujinami. Dabartinės peržiūros metu buvo pakeisti su kai kuriomis šalimis susiję faktai ir atnaujinta informacija apie tai, kaip tvarkomos piniginės baudos, skirtos taikant atsiskaitymo drausmės tvarką, nustatytą Centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamente. Atnaujinti dokumentai netrukus bus paskelbti ECB interneto svetainėje.

Patariamoji ataskaita dėl skolos vertybinių popierių išleidimo ir platinimo Europos Sąjungoje

2021 m. gruodžio 17 d. Valdančioji taryba susipažino su patariamąja ataskaita dėl skolos vertybinių popierių išleidimo ir platinimo Europos Sąjungoje ir ją patvirtino. Ataskaitą parengė kontaktinė grupė skolos priemonių išleidimo rinkoje klausimais. Kontaktinę grupę 2020 m. balandžio mėn. įkūrė Valdančioji taryba kaip laikiną grupę, kuriai buvo pavesta išnagrinėti, kas trukdo toliau didinti efektyvumą ir integraciją skolos vertybinių popierių išleidimo ir pirminio platinimo srityje. Šios grupės darbą, kuriame dalyvavo visi pagrindiniai Europos skolos priemonių išleidimo vertės grandinės dalyviai, koordinavo ECB. Ataskaitoje įvardijama su dabartine padėtimi susijusi galima rizika, sąnaudos ir efektyvumo trūkumai ir nagrinėjami galimi būdai, kaip suderinti skolos vertybinių popierių išleidimo ir pirminio platinimo Europoje praktiką ir padidinti efektyvumą. Ataskaita ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl elektroninio mokėjimo galimybės suteikimo vartotojams Belgijoje

2021 m. gruodžio 22 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/38 Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique valdytojo prašymu.

ECB nuomonė dėl Italijos dalyvavimo Tarptautinio valiutos fondo programose: Skurdo mažinimo ir augimo patikos fondas ir skolos mažinimas Sudane

2021 m. gruodžio 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/39 Italijos ekonomikos ir finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatomos suderintos dirbtinio intelekto taisyklės

2021 m. gruodžio 29 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/40 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl Airijos prisijungimo prie naujos skolinimosi iš Tarptautinio valiutos fondo tvarkos

2022 m. sausio 5 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/1 Airijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Central Bank of Ireland sukuriamos duomenų bazės, kurioje pateikiami duomenys apie banko seifus ir mokėjimo sąskaitas

2022 m. sausio 7 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/2 Airijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms, kiek tai susiję su pertvarkymu

2022 m. sausio 13 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2022/3 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros institucija

2022 m. vasario 16 d. Valdančioji taryba ECB iniciatyva priėmė Nuomonę CON/2022/4.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos ir reglamento dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos

2022 m. vasario 16 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/5 Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB valdymas

Rinkos infrastruktūros valdybos narių kadencijos pratęsimas

2021 m. gruodžio 22 d. Valdančioji taryba nusprendė pratęsti dabartinių Rinkos infrastruktūros valdybos narių kadenciją vieniems metams, iki 2023 m. gegužės 31 d. Ši Valdyba vadovauja kasdieniam TARGET2-Securities (T2S) ir kitų TARGET paslaugų darbui. Ji taip pat palaiko ryšį su rinkos dalyviais per T2S valdymo struktūrą.

Naujas Rinkos infrastruktūros valdybos narys

2022 m. sausio 20 d. Valdančioji taryba paskyrė Banca d’Italia Mokėjimo sistemų direktorato vadovą Salvatore Luigi Alonzo Rinkos infrastruktūros valdybos nariu, atstovaujančiu Banca d’Italia, kadencijai iki 2023 m. gegužės 31 d. Jo kadencija sutaps su visų kitų šios Valdybos narių kadencijomis. P. Alonzo pakeis į pensiją išėjusį p. Giandomenico Scarpelli.

ECB 2021 m. metinės ataskaitos

2022 m. vasario 16 d. Valdančioji taryba patvirtino audituotas ECB 2021 finansinių metų finansines ataskaitas. Metinės ataskaitos ir atitinkamas pranešimas spaudai 2022 m. vasario 17 d. paskelbti ECB interneto svetainėje.

Didesnis ECB Etikos komiteto nuomonių skaidrumas

2022 m. vasario 16 d. Valdančioji taryba nusprendė išplėsti ECB Etikos komiteto skelbiamų nuomonių dėl numatomos dabartinių ir būsimų ECB aukšto rango tarnautojų privačios veiklos aprėptį, taikant šį sprendimą nuomonėms nuo 2022 m. vasario mėn. Šia papildoma skaidrumo priemone Valdančioji taryba pabrėžia savo įsipareigojimą laikytis gero elgesio ir gero vidaus valdymo principų.

Statistika

Gairių dėl pinigų finansų įstaigų balansinių straipsnių ir palūkanų normų statistikos daliniai pakeitimai

2022 m. sausio 6 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires (ES) 2022/67 (ECB/2022/1), kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2021/830 (ECB/2021/11) dėl pinigų finansų įstaigų balansinių straipsnių ir palūkanų normų statistikos. Daliniai pakeitimai yra techninio pobūdžio ir atlikti siekiant didesnio aiškumo. Gairės įsigaliojo 2022 m. vasario 1 d.

2020 metų ataskaita dėl individualizuotos statistinės informacijos, kurią renka ECB, padedamas NCB, konfidencialumo apsaugos

2022 m. vasario 10 d. Valdančioji taryba patvirtino individualizuotos statistinės informacijos, kurią renka ECB, padedamas NCB, konfidencialumo apsaugos metinę ataskaitą ir suteikė leidimą skelbti jos santrauką. Ataskaitoje vertinama, kaip laikomasi ECB nustatytų bendrųjų taisyklių ir minimaliųjų standartų, kuriais siekiama užkirsti kelią konfidencialios statistinės informacijos neteisėtam atskleidimui ir naudojimui be leidimo. Ataskaitoje daroma išvada, kad Europos centrinių bankų sistemoje toliau užtikrinama, kad konfidenciali statistinė informacija būtų veiksmingai saugoma taikant būtinas priemones, ir kad 2020 m. neužfiksuota jokių incidentų. Ataskaitos santrauka netrukus bus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Banknotai ir monetos

Gairių dėl Eurosistemos gamybos ir pirkimų sistemos sukūrimo daliniai pakeitimai

2021 m. gruodžio 17 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires (ES) 2021/2322 (ECB/2021/56), kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/280 (ECB/2014/44) dėl Eurosistemos gamybos ir pirkimų sistemos sukūrimo. Daliniai pakeitimai atlikti siekiant dar patikslinti tiek vidinius susitarimus, kuriais užtikrinama, kad valstybinės spaustuvės ir jos valdžios institucijos sąskaitos būtų visiškai atskirtos (pagal nesusiejimo principą), tiek savo spaustuvę uždarančio NCB galimybes horizontaliai bendradarbiauti.

ECB bankų priežiūra

EBI gairių dėl didelių pozicijų ribų viršijimo laikymasis

Iki 2021 m. gruodžio 17 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB laikosi EBI gairių, kuriomis nustatomi išskirtinių atvejų, kai įstaigos viršija Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 1 dalyje nustatytas didelių pozicijų ribas, vertinimo kriterijai, taip pat laikas bei priemonės atitikčiai atkurti pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 396 straipsnio 3 dalį (EBA/GL/2021/09). Gairės skirtos padėti kompetentingoms institucijoms vertinti didelių pozicijų ribų, nustatytų Kapitalo reikalavimų reglamente, viršijimo atvejus ir užtikrinti, kad tai būtų daroma apdairiai ir suderintai, bet ir nekomplikuotai.

Bendrų ESMA ir EBI gairių dėl valdymo organo narių ir pagrindines užduotis atliekančių asmenų tinkamumo vertinimo laikymasis

Iki 2021 m. gruodžio 29 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB laikosi bendrų ESMA ir EBI gairių dėl valdymo organo narių ir pagrindines užduotis atliekančių asmenų tinkamumo vertinimo pagal direktyvas 2013/36/ES ir 2014/65/ES (ESMA35-36-2319 - EBA/GL/2021/06). Gairėmis siekiama dar patobulinti ir dar labiau suderinti tinkamumo vertinimo praktiką ES finansų sektoriuje tam, kad finansų įstaigos taikytų patikimą vidaus valdymo tvarką.

ECB sprendimas dėl priežiūros informacijos perdavimo

Iki 2022 m. sausio 19 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui patvirtinti Sprendimą (ES) [2022/134] (ECB/2022/2), nustatantį bendras taisykles, pagal kurias Europos Centrinis Bankas, vykdydamas Reglamentu (ES) Nr. 1024/2013 jam pavestus uždavinius, perduoda priežiūros informaciją institucijoms ir įstaigoms.

Peržiūrėtų EBI gairių dėl indėlių garantijų sistemų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis laikymasis

Iki 2022 m. sausio 31 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB laikosi peržiūrėtų EBI gairių dėl indėlių garantijų sistemų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis pagal Direktyvą 2014/49/ES, panaikinančių ir pakeičiančių Gaires EBA/GL/2016/04 (EBA/GL/2021/10). Peržiūrėtomis Gairėmis siekiama dar sustiprinti dabartinę indėlių garantijų sistemų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tvarką ir šių sistemų bei įvairių valdžios institucijų bendradarbiavimą.

EBI gairių dėl gaivinimo planų rodiklių laikymasis

Iki 2022 m. vasario 2 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB laikosi EBI gairių dėl gaivinimo planų rodiklių (EBA/GL/2021/11). Naujosios gairės pakeičia ankstesnes EBI gaires dėl minimalaus kokybinių ir kiekybinių gaivinimo plano rodiklių sąrašo (EBA/GL/2015/02) ir nustato papildomas gaires dėl tam tikrų gaivinimo planų rodiklių sistemos dalių.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai