Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Januari–februari 2022

18 februari 2022

Marknadsoperationer

Tillhandahållande av intradagskredit till Eurosystemets godkända motparter med begränsad tillgång till penningpolitiska transaktioner

Den 27 januari 2022 godkände ECB-rådet ett harmoniserat tillvägagångssätt för tillgång till Target2-intradagskredit och automatisk kollateralisering i Target2-Securities för motparter som är godkända för Eurosystemet, men vars tillträde till penningpolitiska transaktioner har begränsats av antingen försiktighetsskäl eller pga. fallissemang. ECB-rådet beslutade vidare att tillåta att motparter som är godkända för Eurosystemet med begränsad tillgång ska få utnyttja utlåningsfaciliteten vid obetalda intradagskreditsaldon utöver tillämpbara limiter, till en straffränta. Mer information om dessa ändringar kommer att ges runt mitten av 2022 i den kommande uppdateringen av riktlinjerna om genomförande av det penningpolitiska ramverket 2021/2022.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Publicering av en omfattande åtgärdsplan för att verkställa rekommendationer till följd av de incidenter som påverkade Target2-tjänster 2020

Den 16 december 2021 godkände ECB-rådet publicering av en omfattande åtgärdsplan för att verkställa rekommendationerna om en oberoende granskning på uppdrag av ECB-rådet i november 2020, till följd av fem större incidenter som påverkade Target2 och Target2-Securities 2020. Åtgärder i syfte att verkställa ett flertal rekommendationer har redan beslutats eller vidtagits under 2021, medan de flesta övriga rekommendationer kommer att genomföras under 2022. Marknadsaktörerna kommer att underrättas om genomförandet. Åtgärdsplanen och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Regelbunden klassificering av betalningssystem i euroområdet

Den 17 december 2021 godkände ECB-rådet resultatet av den regelbundna klassificering av betalningssystem som gjorts baserat på uppgifter för 2018 och 2019. Syftet med den årliga granskningen är att identifiera betalningssystem i euroområdet som skulle klassificeras som systemviktiga och vara föremål för SIPS-förordningen samt även för sådana som skulle klassificeras som icke-systemviktiga betalningssystem för större betalningar och icke-systemviktiga betalningssystem för massbetalningar. Resultatet av klassificeringen kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats under första kvartalet 2022.

Regelbunden uppdatering av dokumentation om korrespondentcentralbanksmodellen (CCBM)

Den 17 december 2021 godkände ECB-rådet en uppdatering av CCBM Manual of Procedures samt en uppdatering av CCBM Procedures for Eurosystem counterparties. Publicering godkändes. CCBM-dokumentation granskas och uppdateras regelbundet. Den nya översynen omfattar landspecifika faktiska ändringar och en serie uppdateringar som beskriver hanteringen av sanktionsavgifter enligt den avvecklingsdisciplin som finns i förordningen om värdepapperscentraler. Uppdaterad dokumentation publiceras inom kort på ECB:s webbplats.

Rådgivande rapport om emissioner och distribution av skuldebrev i Europeiska unionen

Den 17 december 2021 tog ECB-rådet del av den rådgivande rapporten om emissioner och distribution av skuldebrev i Europeiska unionen. Rapporten har utarbetats av marknadskontaktgruppen för skuldemission (DIMCG). Publicering har godkänts. DIMCG inrättades av ECB-rådet i april 2020 som ett temporärt forum för att identifiera frågor som utgör hinder för bättre effektivitet och integration vad gäller emission och inledande distribution av skuldebrev. Gruppens arbete berör alla betydande intressenter i den europeiska värdekedjan för emission av skuldebrev och koordineras av ECB. I rapporten identifieras potentiella risker, kostnader och bristande effektivitet med den nuvarande situationen. Här undersöks även olika möjligheter att harmonisera och förbättra effektiviteten i emission och inledande distribution av skuldebrev i Europa. Rapporten och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om tillhandahållandet av elektroniska betalningsmöjligheter till konsumenter i Belgien

Den 22 december 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/38 på begäran av ordföranden för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

ECB:s yttrande om Italiens deltagande i IMF-programmen Poverty Reduction and Growth Trust and debt relief for Sudan

Den 28 december 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/39 på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet.

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om harmoniserade regler avseende artificiell intelligens

Den 29 december 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/40 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om hur de nya reglerna avseende lån från Internationella valutafonden (IMF) efterlevs i Irland

Den 5 januari 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/1 på begäran av den irländska finansministern.

ECB:s yttrande om att Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland inrättar en databas över kassafack samt bank- och betalkonton

Den 7 januari 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/2 på begäran av den irländska finansministern.

ECB:s yttrande om ett förslag till ändring av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag vad gäller resolution

Den 13 januari 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/3 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

ECB:s yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en myndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Den 16 februari 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/4 som förberetts på eget initiativ.

ECB:s yttrande om ett förslag till ett direktiv och en förordning om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism

Den 16 februari 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/5 på begäran av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

Organisationsstyrning

Mandatförlängning för ledamöterna i styrelsen för marknadsinfrastruktur

Den 22 december 2021 beslutade ECB-rådet att förlänga mandaten för de innevarande ledamöterna i styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB) med ett år, dvs. fram till och med den 31 maj 2023. MIB sköter den löpande driften av Target2-Securities och andra Target-tjänster. MIB samarbetar också med marknadsaktörer genom T2S ledningsstruktur.

Ny ledamot i styrelsen för marknadsinfrastruktur

Den 20 januari 2022 utnämnde ECB-rådet Salvatore Luigi Alonzo, chef för Banca d’Italias direktorat för betalningssystem, till ledamot i styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB) som representant för Banca d’Italia. Utnämnandet löper fram till den 31 maj 2023 för att sammanfalla med mandaten för de övriga ledamöterna i MIB:s styrelse. Salvatore Luigi Alonzo ersätter Giandomenico Scarpelli, som gått i pension.

ECB:s årsbokslut 2021

Den 16 februari 2022 godkände ECB-rådet ECB:s reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Årsbokslutet publicerades, tillsammans med ett pressmeddelande, på ECB:s webbplats den 17 februari 2022.

Ökad transparens med yttranden från ECB:s etikkommitté

Den 16 februari 2022 beslutade ECB-rådet att från och med januari 2022 utöka omfattningen av ECB:s proaktiva publicering av yttranden från ECB:s etikkommitté om kommande privata aktiviteter för innevarande och framtida högre ECB-tjänstemän. Med denna ytterligare åtgärd avseende transparens understryker ECB-rådet sitt åtagande för gott uppförande och god styrning.

Statistik

Ändringar i riktlinje om MFI-sektorns statistik över balansräkningsposter och räntor

Den 6 januari 2022 antog ECB-rådet riktlinje (EU) 2022/67 (ECB/2022/1) om ändring av riktlinje (EU) 2021/830 (ECB/2021/11) om de monetära finansinstitutens statistik över balansräkningsposter och räntor. Ändringarna gjordes i förtydligande syfte och är av teknisk karaktär. De trädde i kraft den 1 februari 2022.

Årsrapporten 2020 om skydd av konfidentialiteten för statistikuppgifter som samlats in av ECB med bistånd av de nationella centralbankerna

Den 10 februari 2022 tog ECB-rådet del av årsrapporten om skydd av konfidentialiteten för de statistikuppgifter som samlats in av ECB, med stöd av de nationella centralbankerna. ECB-rådet har även godkänt offentliggörandet av en sammanfattning. Rapporten innehåller en bedömning av hur gemensamma regler och miniminormer, definierade av ECB, har genomförts för att förhindra olagligt röjande och otillåten användning av konfidentiell statistik. I rapporten dras slutsatsen att Europeiska centralbankssystemet fortsätter att säkerställa att konfidentiell statistik har ett säkert skydd i enlighet med nödvändiga åtgärder samt att inga incidenter har noterats under 2020. Sammanfattningen blir snart tillgänglig på ECB:s webbplats.

Sedlar och mynt

Ändringar i riktlinje om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem

Den 17 december 2021 antog ECB-rådet riktlinje (EU) 2021/2322 (ECB/2021/56) om ändring av riktlinje (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem. Ändringarna syftar till att ytterligare specificera interna system som säkerställer att ett offentligt tryckeris räkenskaper ska vara helt åtskilda från dess offentliga myndighets räkenskaper (armslängds avstånd) och klargör vilka möjligheter till horisontellt samarbete som är tillgängliga för en nationell centralbank som lägger ner sitt tryckeri.

ECB:s banktillsyn

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om överträdelser rörande stora exponeringar

Den 17 december 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela EBA om ECB:s avsikt att, för betydande institut som står under ECB:s direkta tillsyn, följa EBA:s riktlinjer avseende kriterier för att bedöma de undantagsfall då institut överträder gränsvärdena för stora exponeringar i artikel 395.1 i förordning (EU) nr 575/2013 samt tiden och åtgärderna för att säkerställa att institutet åter efterlever kraven, enligt artikel 396.3 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2021/09). Riktlinjerna syftar till att stödja behöriga myndigheter vid bedömningen av överträdelser rörande stora exponeringar i enlighet med kapitalkravsförordningen (CRR) samt att säkerställa att den tillämpas på ett försiktigt, harmoniserat och samtidigt enkelt sätt.

Efterlevnad av Esmas och EBA:s gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare

Den 29 december 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att meddela EBA om ECB:s avsikt att, för betydande institut under ECB:s direkta tillsyn, följa Esmas och EBA:s gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare i enlighet med direktiv 2013/36/EU och direktiv 2014/65/EU (ESMA35-36-2319 - EBA/GL/2021/06). Riktlinjerna syftar till att ytterligare förbättra och harmonisera lämplighetsbedömningar inom EU:s finansiella sektorer för att säkerställa sunda system för styrning i finansinstitut.

ECB:s beslut om överföring av tillsynsinformation

Den 19 januari 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att godkänna beslut (EU) [2022/134] (ECB/2022/2) om gemensamma regler för Europeiska centralbankens överföring av tillsynsinformation till myndigheter och organ för att utföra de uppgifter som ECB tilldelats genom rådets förordning (EU) nr 1024/2013.

Efterlevnad av den reviderade EBA-riktlinjen om stresstester på insättningsgarantisystem

Den 31 januari 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela EBA om ECB:s avsikt att, för betydande institut som står under ECB:s direkta tillsyn, följa EBA:s reviderade riktlinje om stresstester på insättningsgarantisystem i enlighet med direktiv 2014/49/EU som ersätter och upphäver riktlinje EBA/GL/2016/04 (EBA/GL/2021/10). Den reviderade riktlinjen stärker ytterligare insättningsgarantisystemens stresstestning och även samarbetet mellan insättningsgarantisystemen och olika myndigheter.

Efterlevnad av EBA s riktlinjer om återhämtningsplaner

Den 2 februari 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela EBA om ECB:s avsikt att, för betydande institut som står under ECB:s direkta tillsyn, följa EBA:s riktlinjer om återhämtningsplaner EBA/GL/2021/11). De nya riktlinjerna ersätter de tidigare EBA-riktlinjerna om minimiförteckningen över kvalitativa och kvantitativa indikatorer för återhämtningsplaner (EBA/GL/2015/02) och ger ytterligare vägledning avseende vissa delar av ramverket för återhämtningsplaner.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media