SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Januar – Februar 2022

18. februar 2022

Markedsoperationer

Intradag kredit til Eurosystemets godkendte modparter med begrænset adgang til pengepolitiske operationer

Den 27. januar 2022 godkendte Styrelsesrådet en harmoniseret fremgangsmåde for adgang til intradag kredit via Target2 og automatisk sikkerhedsstillelse via Target2-Securities for Eurosystemets godkendte modparter, hvis adgang til pengepolitiske operationer har været begrænset af forsigtighedsgrunde eller efter misligholdelse. Styrelsesrådet besluttede endvidere at tillade Eurosystemets godkendte modparter, hvis adgang har været begrænset, at gøre brug af den marginale udlånsfacilitet – mod betaling af strafrente – selvom intradag kreditsaldi ud over gældende grænser ikke er betalt ultimo dagen. Der vil komme nærmere oplysninger om disse ændringer i midten af 2022 i den kommende 2021/22-opdatering af retningslinjerne om gennemførelse af pengepolitikken.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Offentliggørelse af en omfattende handlingsplan for at imødekomme anbefalinger efter hændelser, som påvirkede Target Services i 2020

Den 16. december 2021 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af en omfattende handlingsplan for at imødekomme anbefalingerne fra en uafhængig gennemgang, som Styrelsesrådet i november 2020 gav mandat til, efter de fem større hændelser, der påvirkede Target2 og Target2-Securities i 2020. I 2021 blev der allerede vedtaget eller gennemført foranstaltninger til at imødekomme en række anbefalinger, og størstedelen af de øvrige anbefalinger vil blive gennemført inden udgangen af 2022. Markedsdeltagerne vil blive holdt underrettet om udrulningen af foranstaltningerne. Handlingsplanen og en pressemeddelelse herom findes på ECB's websted.

Regelmæssig klassificering af betalingssystemer i euroområdet

Den 17. december 2021 godkendte Styrelsesrådet resultatet af den regelmæssige klassificering vedrørende betalingssystemer på grundlag af data for 2018 og 2019. Formålet med den årlige gennemgang er at identificere betalingssystemer i euroområdet, som vil blive klassificeret som systemisk vigtige betalingssystemer (SIPS), og som bør være underlagt SIPS-forordningen, og betalingssystemer, som vil blive klassificeret som ikke-systemiske betalingssystemer for store betalinger og ikke-systemiske detailbetalingssystemer. Resultatet af gennemgangen offentliggøres på ECB's websted i 1. kvartal 2022.

Regelmæssig opdatering af dokumentationsgrundlaget for korrespondentcentralbankmodellen (CCBM)

Den 17. december 2021 godkendte Styrelsesrådet den opdaterede manual for procedurer i korrespondentcentralbankmodellen (CCBM Manual of Procedures) og de opdaterede procedurer for Eurosystemets modparter (CCBM Procedures for Eurosystem counterparties) og godkendte offentliggørelsen heraf. Dokumentationsgrundlaget for korrespondentcentralbankmodellen gennemgås og opdateres regelmæssigt. Under denne gennemgang blev der foretaget landespecifikke faktuelle ændringer og en række opdateringer, som beskriver pålæggelsen af bøder under ordningen om afviklingsdisciplin i henhold til forordningen om værdipapircentraler (Central Securities Depository Regulation). Den opdaterede dokumentation vil snart findes på ECB's websted.

Vejledende rapport om udstedelse og tildeling af gældsinstrumenter i Den Europæiske Union

Den 17. december 2021 tog Styrelsesrådet den vejledende rapport om udstedelse og tildeling af gældsinstrumenter i Den Europæiske Union, som er udarbejdet af Markedskontaktgruppen vedrørende gældsudstedelser (Debt Issuance Market Contact Group, DIMCG), til efterretning og godkendte offentliggørelsen heraf. Markedskontaktgruppen blev oprettet af Styrelsesrådet i april 2020 som et midlertidigt forum, som fik til opgave at identificere problemstillinger, der var til hinder for yderligere effektivitets- og integrationsforbedringer i forbindelse med udstedelse og indledende tildeling af gældsinstrumenter. Markedskontaktgruppens arbejde blev koordineret af ECB og involverede alle de vigtigste interessenter i den europæiske værdikæde for gældsudstedelse. I rapporten identificeres potentielle risici, omkostninger og effektivitetsproblemer under de nuværende forhold, og det undersøges, om der er nye måder at harmonisere og forbedre effektiviteten på i forbindelse med udstedelse og indledende tildeling af gældsinstrumenter i Europa. Rapporten og en pressemeddelelse herom findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om levering af en elektronisk betalingsmulighed til forbrugere i Belgien

Den 22. december 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/38 på anmodning af direktøren for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

ECB's udtalelse om Italiens deltagelse i Den Internationale Valutafonds programmer: Fond for fattigdomsreduktion og vækst og gældslettelse for Sudan

Den 28. december 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/39 på anmodning af det italienske økonomi- og finansministerium.

ECB's udtalelse om et forslag til en forordning om harmoniserede regler for kunstig intelligens

Den 29. december 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/40 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om Irlands efterlevelse af de nye kreditordninger indgået med Den Internationale Valutafond

Den 5. januar 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/1 på anmodning af den irske finansminister.

ECB's udtalelse om Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Irelands database over deponeringsbokse og bank- og betalingskonti

Den 7. januar 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/2 på anmodning af den irske finansminister.

ECB's udtalelse om et forslag om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber med hensyn til afvikling

Den 13. januar 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/3 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme

Den 16. februar 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/4, som er udarbejdet på ECB's eget initiativ.

ECB's udtalelse om et forslag til et direktiv og en forordning om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

Den 16. februar 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/5 på anmodning af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union.

Corporate governance

Fornyelse af medlemmerne af Markedsinfrastrukturrådets mandat

Den 22. december 2021 besluttede Styrelsesrådet at forny de nuværende medlemmer af Markedsinfrastrukturrådets mandat med ét år, dvs. indtil 31. maj 2023. Markedsinfrastrukturrådet varetager den daglige drift af TARGET2-Securities (T2S) og de øvrige TARGET Services. Det samarbejder også med markedsinteressenter gennem T2S-ledelsesstrukturen.

Nye medlemmer af Markedsinfrastrukturrådet

Den 20. januar 2022 udnævnte Styrelsesrådet Salvatore Luigi Alonzo, chef for Banca d'Italias direktorat for betalingssystemer, til medlem af Markedsinfrastrukturrådet som repræsentant for Banca d'Italia med virkning indtil 31. maj 2023, således at afslutningen på perioden falder sammen med udløbet af embedsperioden for de øvrige medlemmer af Markedsinfrastrukturrådet. Salvatore Luigi Alonzo træder i stedet for Giandomenico Scarpelli, som går på pension.

ECB's årsregnskab for 2021

Den 16. februar 2022 godkendte Styrelsesrådet ECB's reviderede regnskab for regnskabsåret 2021. Årsregnskabet blev sammen med en pressemeddelelse offentliggjort på ECB's websted 17. februar 2022.

Større gennemsigtighed i udtalelser afgivet af ECB's etiske komité

Den 16. februar 2022 besluttede Styrelsesrådet at udvide ECB's proaktive offentliggørelse af udtalelser afgivet af ECB's etiske komité om planlagte private aktiviteter fra januar 2022, som nuværende og fremtidige højtstående embedsmænd i ECB har informeret komitéen om. Med dette yderligere tiltag til fremme af gennemsigtighed understreger Styrelsesrådet sin forpligtelse til at sikre god adfærd og god virksomhedsledelse.

Statistik

Ændringer til retningslinje om balancepoststatistik og statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser

Den 6. januar 2022 vedtog Styrelsesrådet retningslinje (EU) 2022/67 (ECB/2022/1) om ændring af retningslinje (EU) 2021/830 (ECB/2021/11) om balancepoststatistik og statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser. Ændringerne blev indført for at skabe klarhed og er af teknisk karakter. De trådte i kraft 1. februar 2022.

Årsrapport 2020 om beskyttelse af fortroligheden af de enkeltstående statistiske oplysninger, som ECB indsamler bistået af de nationale centralbanker

Den 10. februar 2022 godkendte Styrelsesrådet årsrapporten om beskyttelse af fortroligheden af enkeltstående statistiske oplysninger, som ECB indsamler bistået af de nationale centralbanker, og gav tilladelse til, at et sammendrag heraf offentliggøres. I rapporten vurderes gennemførelsen af fælles regler og mindstestandarder, som ECB har fastsat for at forhindre ulovlig videregivelse og uretmæssig anvendelse af fortrolige statistiske oplysninger. Den konkluderer, at Det Europæiske System af Centralbanker fortsat sikrer, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at fortrolige statistiske oplysninger er beskyttet på sikker vis, og at der ikke blev registreret nogen hændelser i 2020. Sammendraget vil snart være at finde på ECB's websted.

Sedler og mønter

Ændringer til retningslinje om oprettelse af Eurosystemets system for produktion af og offentligt udbud vedrørende eurosedler

Den 17. december 2021 vedtog Styrelsesrådet retningslinje (EU) 2021/2322 (ECB/2021/56) om ændring af retningslinje (EU) 2015/280 (ECB/2014/44) om oprettelse af Eurosystemets system for produktion af og offentligt udbud vedrørende eurosedler. Formålet med ændringerne er yderligere at specificere interne foranstaltninger, som sikrer, at der er fuld adskillelse mellem et offentligt trykkeris regnskaber og dets offentlige myndigheds regnskaber (armslængdeprincippet), og at præcisere mulighederne for horisontalt samarbejde for de nationale centralbanker, der vælger at lukke deres trykkeri.

ECB Banktilsyn

Overholdelse af EBA's retningslinjer om overskridelse af grænseværdien for store eksponeringer

Den 17. december 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at ECB – for så vidt angår de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – efterlever EBA's retningslinjer vedrørende kriteriet for vurdering af de undtagelsestilfælde, hvor institutter overskrider de begrænsninger for store eksponeringer, som er fastsat i artikel 395, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013, og fristerne for samt foranstaltningerne til igen at overholde grænserne, jf. artikel 396, stk. 3, i forordning (EU) nr. 575/2013 (EBA/GL/2021/09). Formålet med retningslinjerne er at støtte de kompetente myndigheder i deres vurdering af, hvorvidt der foreligger en overskridelse af de begrænsninger for store eksponeringer, der er fastsat i kapitalkravsforordningen, og sikre, at den anvendes på en forsvarlig og harmoniseret måde, samtidig med at processen forenkles.

Overholdelse af ESMA's og EBA's fælles retningslinjer for vurdering af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner

Den 29. december 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at ECB – for så vidt angår signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – efterlever ESMA's og EBA's fælles retningslinjer om vurdering af egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner i henhold til direktiv 2013/36/EU og direktiv 2014/65/EU (ESMA35-36-2319 - EBA/GL/2021/06). Formålet med retningslinjerne er yderligere at forbedre og harmonisere egnethedsvurderinger i EU's finansielle sektorer for at sikre forsvarlige ledelsesordninger i finansielle institutioner.

ECB's afgørelse om overførsel af tilsynsmæssige oplysninger

Den 19. januar 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at godkende afgørelse (EU) 2022/134 (ECB/2022/2) om fastsættelse af fælles regler for Den Europæiske Centralbanks overførsel af tilsynsmæssige oplysninger til myndigheder og organer med henblik på at udføre de opgaver, som den er blevet overdraget ved Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013.

Overholdelse af EBA's opdaterede retningslinjer om stresstest af indskudsgarantiordninger

Den 31. januar 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at ECB – for så vidt angår de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – efterlever EBA's opdaterede retningslinjer om stresstest af indskudsgarantiordninger i henhold til direktiv 2014/49/EU, som ophæver og erstatter retningslinjerne EBA/GL/2016/04 (EBA/GL/2021/10). De opdaterede retningslinjer styrker yderligere de nuværende rammer for stresstest af indskudsgarantiordninger og samarbejdet mellem indskydergarantiordningerne og forskellige myndigheder.

Overholdelse af EBA's retningslinjer om indikatorer i genopretningsplaner

Den 2. februar 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at ECB – for så vidt angår de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – overholder EBA's retningslinjer om indikatorer for genopretningsplaner (EBA/GL/2021/11). De nye retningslinjer erstatter EBA's tidligere retningslinjer for minimumslisten over kvalitative og kvantitative indikatorer i genopretningsplaner (EBA/GL/2015/02) og giver yderligere vejledning om visse dele af rammen for indikatorer i genopretningsplaner.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt