Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

декември 2018 г.

Пазарни операции

Приемане на преработената система за кредитна оценка на Banco de España за използване в Рамката на Евросистемата за кредитна оценка

На 7 декември 2018 г. Управителният съвет взе решение да приеме вътрешната система за кредитна оценка (ВСКО) на Banco de España за прилагане в Рамката на Евросистемата за кредитна оценка (РЕКО). Пълният списък на вътрешните системи за кредитна оценка, както и подробна информация за РЕКО, са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Заключителен доклад за изпитанието на комуникациите при кризи „UNITAS“

На 29 ноември 2018 г. Управителният съвет одобри заключителния доклад за изпитанието на комуникациите при кризи „UNITAS“ за целия пазар, проведено на 28 юни 2018 г. В изпитанието са обхванати европейските финансови инфраструктури и централни банки като наблюдатели въз основа на сценарий за кибератака. Резюме на изпитанието на високо равнище ще бъде публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Надзорни очаквания по отношение на киберустойчивостта

На 29 ноември 2018 г. Управителният съвет одобри окончателните надзорни очаквания по отношение на киберустойчивостта на инфраструктури на финансовия пазар. Документът, в който са определени очакванията на Евросистемата по отношение на киберустойчивостта, и свързаната с тях документация са публикувани на уебсайта на ЕЦБ на 3 декември 2018 г.

Насоки за дейността на белия екип по рамката за съставяне на „червени екипи за етично хакерство“ въз основа на оперативни сведения за заплахи (TIBER-EU)

На 13 декември 2018 г. Управителният съвет одобри Насоки за дейността на белия екип по рамката „TIBER-EU“. Насоките са неразделна част от рамката „TIBER-EU“ и съдържат допълнителни предписания относно ролите и отговорностите на белия екип – екипът в изпитваната институция, който отговаря за цялостното планиране и управление на теста. Насоките са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове

На 7 декември 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/55 по искане на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно измененията в режима на отговорност на членовете на Управителния съвет и служителите на Banca Naţională a României

На 11 декември 2018 г. Управителният съвет прие Становище CON/2018/56 по искане на Сената на Румъния.

Статистика

Регламент относно статистиката на паричните пазари

На 7 декември 2018 г. Управителният съвет прие Регламент EЦБ/2018/33 за изменение на Регламент ЕЦБ/2014/48 относно статистиката на паричните пазари. Регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Административно управление

Капитал на ЕЦБ – петгодишна корекция на алгоритъма за записване на капитала

На 29 ноември 2018 г. Управителният съвет прие: i) Решение ЕЦБ/2018/27 относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/28; ii) Решение ЕЦБ/2018/28 относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, за изменение на Решение ЕЦБ/2014/61 и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/30; iii) Решение ЕЦБ/2018/29 за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на Европейската централна банка между националните централни банки, за коригиране на внесения капитал и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/29; iv) Решение ЕЦБ/2018/30 относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на Европейската централна банка, за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи, и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/26; и v) Решение ЕЦБ/2018/31 за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 относно емитирането на евробанкноти. На 30 ноември 2018 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2018/32 относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки извън еврозоната и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/31. Решенията, отразяващи петгодишното преразглеждане на капиталовия алгоритъм на ЕЦБ, са поместени на английски език на уебсайта на ЕЦБ и ще бъдат публикувани своевременно в Официален вестник на Европейския съюз.

Нов член на Комитета по етика на ЕЦБ

На 5 декември 2018 г. Управителният съвет назначи г-н Ерки Лийканен за член на Комитета по етика на ЕЦБ като приемник на г-н Клаус Либшер от 1 януари 2019 г.

Банков надзор

Изявление относно склонността за поемане на риск в ЕНМ

На 7 декември 2018 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да публикува изявлението относно склонността за поемане на риск в ЕНМ. Изявлението бе публикувано на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ на 10 декември 2018 г.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите