SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

December 2018

Markedsoperationer

Banco de Españas ændrede kreditvurderingssystem godkendes til anvendelse inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering

Den 7. december 2018 besluttede Styrelsesrådet at godkende Banco de Españas ændrede interne kreditvurderingssystem til brug inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering. Den fuldstændige liste over disse interne kreditvurderingssystemer samt flere oplysninger om Eurosystemets rammer for kreditvurdering findes på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Afsluttende rapport om UNITAS-krisekommunikationsøvelsen

Den 29. november 2018 godkendte Styrelsesrådet den afsluttende rapport om den markedsomfattende UNITAS-krisekommunikationsøvelse, der var baseret på et cyberangrebsscenarie. Øvelsen blev gennemført den 28. juni 2018 med deltagelse af europæiske finansielle infrastrukturer og centralbanker med ansvar for overvågning. En overordnet sammenfatning af rapporten bliver offentliggjort på ECB's websted.

Forventninger til overvågningen af cyberrobusthed

Den 29. november 2018 vedtog Styrelsesrådet de endelige forventninger til overvågningen af finansielle markedsinfrastrukturers cyberrobusthed. Dokumentet, der definerer Eurosystemets forventninger til cyberrobusthed, blev sammen med den relevante dokumentation offentliggjort på ECB's websted 3. december 2018.

White Team-vejledning inden for TIBER-EU (Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming Framework)

Den 13. december 2018 godkendte Styrelsesrådet TIBER-EU White Team Guidance. Vejledningen er en integrerende del af TIBER-EU-rammen, som indeholder yderligere vejledning om White Teams rolle og ansvar. Et White Team er en gruppe internt i den testede enhed, som er ansvarlig for den overordnede planlægning og gennemførelse af testen. Vejledningen findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) og relaterede retsakter

Den 7. december 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/55 på anmodning af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om ændringer i ansvarsordningen for ledelsesmedlemmer og medarbejdere i Banca Naţională a României

Den 11. december 2018 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2018/56 på anmodning af det rumænske senat.

Statistik

Forordning om pengemarkedsstatistik

Den 7. december 2018 vedtog Styrelsesrådet ECB's forordning ECB/2018/33 om ændring af forordning ECB/2014/48 om pengemarkedsstatistik. Forordningen bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Corporate governance

ECB's kapital – femårlig justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud

Den 29. november 2018 vedtog Styrelsesrådet i) afgørelse ECB/2018/27 om de nationale centralbankers fordelingsnøgle for kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/28, ii) afgørelse ECB/2018/28 om indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker i medlemsstater, der har euroen som valuta, om ændring af afgørelse ECB/2014/61 og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/30, iii) afgørelse ECB/2018/29 om de nærmere vilkår for omfordeling af ECB's kapitalandele mellem de nationale centralbanker og justering af den indbetalte kapital og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/29, iv) afgørelse ECB/2018/30 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af Den Europæiske Centralbanks egenkapital og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/26 og v) afgørelse ECB/2018/31 om ændring af afgørelse ECB/2010/29 om udstedelse af eurosedler. Den 30. november 2018 vedtog Det Generelle Råd afgørelse ECB/2018/32 om indbetaling af Den Europæiske Centralbanks kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/31. Disse afgørelser afspejler den femårlige gennemgang af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB. De er offentliggjort på engelsk på ECB's websted og vil på et senere tidspunkt blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Nyt medlem af ECB's etiske komite

Den 5. december 2018 udnævnte Styrelsesrådet Erkki Liikanen som medlem af ECB's etiske komite. Han efterfølger Klaus Liebscher pr. 1. januar 2019.

Banktilsyn

Erklæring fra SSM om risikovillighed

Den 7. december 2018 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om, at SSM’s erklæring om risikovillighed offentliggøres. Erklæringen blev offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted 10. december 2018.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt