Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

December 2018

Markttransacties

Goedkeuring van het gewijzigde kredietbeoordelingssysteem van de Banco de España voor gebruik binnen het kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem

Op 7 december 2018 heeft de Raad van Bestuur besloten het interne kredietbeoordelingssysteem (in-house credit assessment system – ICAS) van de Banco de España te accepteren voor gebruik binnen het kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem (Eurosystem Credit Assessment Framework – ECAF). De volledige lijst met ICAS's, en meer gedetailleerde informatie over het ECAF, is beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Afsluitend verslag over de UNITAS-crisiscommunicatie-oefening

Op 29 november 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het afsluitende verslag over de marktbrede UNITAS-crisiscommunicatie-oefening. De oefening, die op 28 juni 2018 werd uitgevoerd, was gebaseerd op een gesimuleerde cyberaanval en werd samen met Europese financiële infrastructuren en toezichthouders van centrale banken uitgevoerd. Een samenvatting op hoog niveau van de oefening zal worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Oversightverwachtingen ten aanzien van de cyberweerbaarheid

Op 29 november 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de definitieve oversightverwachtingen ten aanzien van de cyberweerbaarheid voor financiëlemarktinfrastructuren. Het document met de verwachtingen van het Eurosysteem betreffende de cyberweerbaarheid, samen met de relevante documentatie, is op 3 december 2018 op de website van de ECB gepubliceerd.

Leidraad ten aanzien van het White Team binnen het kader voor ethisch hacken op basis van informatie over bedreigingen (Threat intelligence-based Ethical Red Teaming Framework White Team Guidance)

Op 13 december 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de Leidraad ten aanzien van het White Team binnen het TIBER-EU-kader. De leidraad vormt een belangrijk onderdeel van het TIBER-EU-kader en verschaft verdere sturing wat betreft de rollen en verantwoordelijkheden van het White Team, het team binnen de getoetste entiteit dat verantwoordelijk is voor de algemene planning en beheer van de test. De leidraad is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake een gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) en verband houdende rechtshandelingen

Op 7 december 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/55.

ECB-advies betreffende wijzigingen aan de aansprakelijkheidsregeling betreffende de leden van de raad van bestuur en werknemers van Banca Naţională a României

Op 11 december 2018 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Roemeense Senaat, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2018/56.

Statistieken

ECB-verordening betreffende statistieken inzake geldmarkten

Op 7 december 2018 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2018/33 tot wijziging van Verordening ECB/2014/48 houdende geldmarktstatistieken. De verordening wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Corporate governance

Vijfjaarlijkse aanpassing van de kapitaalverdeelsleutel van de ECB

Op 29 november 2018 heeft de Raad van Bestuur van de ECB zijn goedkeuring gehecht aan: (i) Besluit ECB/2018/27 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank en tot intrekking van Besluit ECB/2013/28; (ii) Besluit ECB/2018/28 betreffende het volstorten van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, tot wijziging van Besluit ECB/2014/61 en tot intrekking van Besluit ECB/2013/30; (iii) Besluit ECB/2018/29 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal en tot intrekking van Besluit ECB/2013/29; (iv) Besluit ECB/2018/30 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de Europese Centrale Bank en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves en tot intrekking van Besluit ECB/2013/26; en (v) Besluit ECB/2018/31 tot wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten. Op 30 november 2018 heeft de Algemene Raad zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2018/32 betreffende het volstorten van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de niet-eurogebied nationale centrale banken en tot intrekking van Besluit ECB/2013/31. De besluiten, die voortvloeien uit de vijfjaarlijkse herziening van de kapitaalverdeelsleutel van de ECB, zijn in het Engels op de website van de ECB verschenen en worden te zijner tijd in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.

Nieuw lid van het Ethisch Comité van de ECB

Op 5 december heeft de Raad van Bestuur Erkki Liikanen benoemd tot lid van het Ethisch Comité van de ECB als opvolger per 1 januari 2019 van Klaus Liebscher.

Bankentoezicht

Verklaring risicobereidheid SSM

Op 7 december 2018 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht tot publicatie van de verklaring betreffende de risicobereidheid van het SSM. Deze verklaring is op maandag 10 december 2018 gepubliceerd op de website van ECB-Bankentoezicht.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media