European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Grudzień 2018

Operacje rynkowe

Akceptacja zaktualizowanego systemu oceny kredytowej Banco de España na potrzeby ramowych zasad oceny kredytowej w Eurosystemie

7 grudnia 2018 Rada Prezesów podjęła decyzję o zatwierdzeniu na potrzeby ramowych zasad oceny kredytowej w Eurosystemie (ECAF) wewnętrznego systemu oceny kredytowej stosowanego przez Banco de España. Pełna lista wewnętrznych systemów oceny kredytowej oraz szczegółowe informacje o ECAF są dostępne na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Sprawozdanie końcowe z ćwiczeń z komunikacji kryzysowej UNITAS

29 listopada 2018 Rada Prezesów zatwierdziła sprawozdanie końcowe z ćwiczeń z komunikacji kryzysowej w razie ogólnorynkowej sytuacji kryzysowej (UNITAS), które zostały przeprowadzone 28 czerwca 2018, na podstawie scenariusza cyberataku, z udziałem europejskich podmiotów infrastruktury rynku finansowego i nadzorujących je banków centralnych. Podsumowanie ćwiczeń zostanie opublikowane na stronie internetowej EBC.

Oczekiwania nadzorcze dotyczące odporności cybernetycznej

29 listopada 2018 Rada Prezesów zatwierdziła ostateczną wersję oczekiwań nadzorczych dotyczących odporności cybernetycznej infrastruktur rynku finansowego. Dokument ten, przedstawiający oczekiwania Eurosystemu dotyczące cyberodporności, został opublikowany wraz z dokumentacją towarzyszącą na stronie internetowej EBC 3 grudnia 2018.

Wskazówki dla „białych zespołów” w etycznych testach typu red teaming na podstawie rozpoznania zagrożeń (TIBER-EU)

13 grudnia 2018 Rada Prezesów zatwierdziła dokument pt. TIBER-EU White Team Guidance. Jest on integralną częścią ramowych zasad TIBER-EU (skrót od Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming), czyli testów polegających na symulowanym ataku na własną organizację. Przedstawia wskazówki co do ról i zadań tzw. białego zespołu, który w testowanym podmiocie odpowiada za planowanie testu i zarządzanie nim. Dokument jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) i powiązane akty prawne

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/55 w dniu 7 grudnia 2018 na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie zmian w odniesieniu do zasad dotyczących odpowiedzialności członków zarządu i pracowników Banca Naţională a României

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2018/56 w dniu 11 grudnia 2018 na wniosek Senatu Rumunii.

Statystyka

Rozporządzenie w sprawie statystyki rynków pieniężnych

7 grudnia 2018 Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2018/33 zmieniające rozporządzenie EBC/2014/48 w sprawie statystyki rynków pieniężnych. Rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej EBC.

Zarządzanie wewnętrzne

Kapitał EBC – copięcioletnia aktualizacja klucza subskrypcji

29 listopada 2018 Rada Prezesów przyjęła: (a) decyzję EBC/2018/27 w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego i uchylająca decyzję EBC/2013/28, (b) decyzję EBC/2018/28 w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, zmieniającą decyzję EBC/2014/61 i uchylającą decyzję EBC/2013/30, (c) decyzję EBC/2018/29 określającą warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału i uchylającą decyzję EBC/2013/29, (d) decyzję EBC/2018/30 określającą środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej Europejskiego Banku Centralnego oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym i uchylającą decyzję EBC/2013/26, (e) decyzję EBC/2018/31 zmieniającą decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro. W dniu 30 listopada 2018 Rada Ogólna przyjęła decyzję EBC/2018/32 w sprawie opłacenia kapitału Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne spoza strefy euro i uchylającą decyzję EBC/2013/31. Decyzje te, związane z przeprowadzaną co pięć lat aktualizacją klucza kapitałowego EBC, zostały opublikowane w języku angielskim na stronie internetowej EBC i w odpowiednim terminie zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Nowy członek Komitetu ds. Etyki

5 grudnia 2018 Erkki Liikanen został mianowany przez Radę Prezesów członkiem Komitetu EBC ds. Etyki, jako następca Klausa Liebschera, z dniem 1 stycznia 2019.

Nadzór bankowy

Oświadczenie o postawie SSM wobec ryzyka

7 grudnia 2018 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację oświadczenia o postawie SSM wobec ryzyka. Oświadczenie zostało opublikowane na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu 10 grudnia 2018.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami