Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Δεκέμβριος 2018

Δραστηριότητες αγορών

Αποδοχή της χρήσης του αναθεωρημένου συστήματος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της Banco de España για τους σκοπούς του πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας

Στις 7 Δεκεμβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του έκανε δεκτή τη χρήση του εσωτερικού συστήματος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (in-house credit assessment system – ICAS) της Banco de España για τους σκοπούς του πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας (Eurosystem credit assessment framework – ECAF). Ο πλήρης κατάλογος των ICAS και αναλυτικότερες πληροφορίες για το ECAF διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Έκθεση ολοκλήρωσης της άσκησης επικοινωνίας σε περίπτωση κρίσης «UNITAS»

Στις 29 Νοεμβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση ολοκλήρωσης της άσκησης επικοινωνίας σε περίπτωση κρίσης «UNITAS», η οποία καλύπτει όλο το εύρος της αγοράς. Η εν λόγω άσκηση διενεργήθηκε στις 28 Ιουνίου 2018 με συμμετοχή ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών υποδομών και φορέων επίβλεψης των κεντρικών τραπεζών, με βάση σενάριο κυβερνοεπίθεσης. Περίληψη υψηλού επιπέδου της άσκησης θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Προσδοκίες όσον αφορά την επίβλεψη της ανθεκτικότητας έναντι κυβερνοεπιθέσεων

Στις 29 Νοεμβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το τελικό έγγραφο σχετικά με τις προσδοκίες όσον αφορά την επίβλεψη της ανθεκτικότητας των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών έναντι κυβερνοεπιθέσεων. Το έγγραφο που καθορίζει τις προσδοκίες του Ευρωσυστήματος όσον αφορά την ανθεκτικότητα έναντι κυβερνοεπιθέσεων δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 3 Δεκεμβρίου 2018, μαζί με τα σχετικά έγγραφα.

Κατευθύνσεις της ομάδας White Team σχετικά με το πλαίσιο δοκιμών Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming (πλαίσιο TIBER-EU)

Στις 13 Δεκεμβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το έγγραφο κατευθύνσεων της ομάδας White Team σχετικά με το πλαίσιο TIBER-EU. Οι κατευθύνσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου δοκιμών TIBER-EU, παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της ομάδας White Team, η οποία βρίσκεται εντός της οντότητας που υποβάλλεται σε δοκιμή και είναι αρμόδια για τον συνολικό σχεδιασμό και τη διαχείριση της δοκιμής. Το έγγραφο κατευθύνσεων διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) και συναφών νομικών πράξεων

Στις 7 Δεκεμβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/55, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις των διατάξεων περί ευθύνης των μελών του συμβουλίου και του προσωπικού της Banca Naţională a României

Στις 11 Δεκεμβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2018/56, κατόπιν αιτήματος της Γερουσίας της Ρουμανίας.

Στατιστικά στοιχεία

Κανονισμός σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών

Στις 7 Δεκεμβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό ΕΚΤ/2018/33 που τροποποιεί τον κανονισμό ΕΚΤ/2014/48 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών. Ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εταιρική διακυβέρνηση

Κεφάλαιο της ΕΚΤ - πενταετής αναπροσαρμογή της κλείδας κατανομής

Στις 29 Νοεμβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε (i) την απόφαση ΕΚΤ/2018/27 σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/28· (ii) την απόφαση ΕΚΤ/2018/28 σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ, την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2014/61 και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/30· (iii) την απόφαση ΕΚΤ/2018/29 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/29· (iv) την απόφαση ΕΚΤ/2018/30 σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/26· και (v) την απόφαση ΕΚΤ/2018/31 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ. Στις 30 Νοεμβρίου 2018 το Γενικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2018/32 σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/31. Οι αποφάσεις, οι οποίες αντανακλούν την ανά πενταετία αναθεώρηση της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, είναι διαθέσιμες στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και θα δημοσιευθούν προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νέος μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΚΤ

Στις 5 Δεκεμβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Erkki Liikanen μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΚΤ, ο οποίος θα διαδεχθεί τον κ. Klaus Liebscher από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Τραπεζική εποπτεία

Δήλωση σχετικά με τη διάθεση ανάληψης κινδύνου στον ΕΕΜ

Στις 7 Δεκεμβρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση στην πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσίευση της δήλωσης σχετικά με τη διάθεση ανάληψης κινδύνου στον ΕΕΜ. Η δήλωση δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία στις 10 Δεκεμβρίου 2018.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου