Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2018. gada decembris

Tirgus operācijas

Banco de España pārskatītā kredītnovērtējuma sistēma apstiprināta izmantošanai Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmas ietvaros

Padome 2018. gada 7. decembrī pieņēma lēmumu apstiprināt Banco de España iekšējo kredītnovērtējuma sistēmu (ICAS) izmantošanai Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmas (ECAF) ietvaros. Pilns ICAS saraksts, kā arī sīkāka informācija par ECAF pieejama ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Noslēguma ziņojums par UNITAS krīzes komunikācijas pārbaudi

Padome 2018. gada 29. novembrī apstiprināja noslēguma ziņojumu par UNITAS visa tirgus mēroga krīzes komunikācijas pārbaudi, kas tika veikta 2018. gada 28. jūnijā, piedaloties Eiropas finanšu infrastruktūrām un centrālo banku pārraugiem, balstoties uz kiberuzbrukuma scenāriju. Vispārējs kopsavilkums par pārbaudi tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Gaidas attiecībā uz noturības pret kiberuzbrukumiem pārraudzību

Padome 2018. gada 29. novembrī apstiprināja gaidas attiecībā uz finanšu tirgus infrastruktūru noturības pret kiberuzbrukumiem pārraudzību (galīgo versiju). Dokuments, kurā definētas Eurosistēmas gaidas saistībā ar noturību pret kiberuzbrukumiem, kopā ar attiecīgo dokumentāciju 2018. gada 3. decembrī publicēts ECB interneta vietnē.

Ētiskas datorsistēmu uzlaušanas, ko veic apdraudējuma datu vākšanas nolūkos (TIBER-EU), ietvara norādes par baltās komandas darbību

Padome 2018. gada 13. decembrī apstiprināja TIBER-EU norādes par baltās komandas darbību. Norādes ir TIBER-EU ietvara neatņemama sastāvdaļa un sniedz turpmāku skaidrojumu par baltās komandas lomu un pienākumiem. Baltā komanda ir darbinieku grupa, kas pārbaudāmajā iestādē atbild par pārbaudes vispārējo plānošanu un vadību. Norādes pieejamas ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), un citus saistītos tiesību aktus

Padome 2018. gada 7. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2018/55 pēc Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par atbildības regulējuma grozījumiem attiecībā uz Banca Naţională a României valdes locekļiem un darbiniekiem

Padome 2018. gada 11. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2018/56 pēc Rumānijas Senāta lūguma.

Statistiska

Regula par naudas tirgu statistiku

Padome 2018. gada 7. decembrī pieņēma Regulu ECB/2018/33, ar ko groza regulu ECB/2014/48 par naudas tirgu statistiku. Regula tiks publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

Korporatīvā vadība

ECB kapitāls – kapitāla parakstīšanas atslēgas koriģēšana, ko veic reizi piecos gados

Padome 2018. gada 29. novembrī pieņēma 1) Lēmumu ECB/2018/27 par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu Eiropas Centrālās bankas kapitāla parakstīšanas atslēgā un par Lēmuma ECB/2013/28 atcelšanu, 2) Lēmumu ECB/2018/28 par to, kā dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitālu, kā arī par Lēmuma ECB/2014/61 grozīšanu un Lēmuma ECB/2013/30 atcelšanu, 3) Lēmumu ECB/2018/29, ar kuru nosaka noteikumus un nosacījumus Eiropas Centrālās bankas kapitāla daļu pārvešanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai un atceļ Lēmumu ECB/2013/29, 4) Lēmumu ECB/2018/30, ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi, lai veiktu ieguldījumu Eiropas Centrālās bankas uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un koriģētu nacionālo centrālo banku pārvestajiem ārējo rezervju aktīviem ekvivalentos prasījumus, un ar kuru atceļ Lēmumu ECB/2013/26, un 5) Lēmumu ECB/2018/31, ar ko groza Lēmumu ECB/2010/29 par euro banknošu emisiju. Padome 2018. gada 30. novembrī pieņēma Lēmumu ECB/2018/32 par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā Eiropas Centrālās bankas kapitālu, un par Lēmuma ECB/2013/31 atcelšanu. Šie lēmumi, kuri atspoguļo ECB kapitāla parakstīšanas atslēgas koriģēšanu, ko veic reizi piecos gados, angļu valodā publicēti ECB interneta vietnē un drīzumā tiks publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".

Jauna ECB Ētikas komitejas locekļa iecelšana

Padome 2018. gada 5. decembrī iecēla Erki Līkanenu (Erkki Liikanen) par ECB Ētikas komitejas locekli, ar 2019. gada 1. janvāri nomainot amatā Klausu Lībšeru (Klaus Liebscher).

Banku uzraudzība

Paziņojums par risku uzņemšanos VUM

Padome 2018. gada 7. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt paziņojumu par risku uzņemšanos VUM. Paziņojums 2018. gada 10. decembrī tika publicēts ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem