Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2018 m. gruodžio mėn.

Rinkos operacijos

Atnaujintos Banco de España kredito vertinimo sistemos pripažinimas tinkama naudoti Eurosistemos kredito vertinimo sistemoje

2018 m. gruodžio 7 d. Valdančioji taryba nusprendė leisti naudoti Banco de España vidinę kredito vertinimo sistemą Eurosistemos kredito vertinimo sistemoje (EKVS). ECB interneto svetainėje paskelbtas visas vidinių kredito vertinimo sistemų sąrašas ir išsamesnė informacija apie EKVS.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Baigiamoji ataskaita dėl komunikavimo krizės atveju pratybų „UNITAS“

2018 m. lapkričio 29 d. Valdančioji taryba pritarė baigiamajai ataskaitai dėl komunikavimo visą rinką apimančios krizės atveju pratybų UNITAS“. Pratybos vyko 2018 m. birželio 28 d. imituojant kibernetinę ataką, jose dalyvavo Europos finansinės infrastruktūros ir pratybų dalyvius prižiūrėję centriniai bankai. Glausta santrauka apie pratybas bus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Kibernetinio atsparumo priežiūros lūkesčiai

2018 m. lapkričio 29 d. Valdančioji taryba patvirtino galutinius finansų rinkos infrastruktūrų kibernetinio atsparumo priežiūros lūkesčius. Dokumentas, kuriame apibrėžti su kibernetiniu atsparumu susiję Eurosistemos lūkesčiai, ir kiti susiję dokumentai 2018 m. gruodžio 3 d. buvo paskelbti ECB interneto svetainėje.

Grėsmių tyrimo taikant etiško grėsmių imitavimo metodus sistemos (angl. Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming, TIBER-EU) „baltosios komandos“ (angl. white team) gairės

2018 m. gruodžio 13 d. Valdančioji taryba patvirtino Grėsmių tyrimo taikant etiško grėsmių imitavimo metodus sistemos „baltosios komandos“ gaires. Šios gairės yra neatsiejama sistemos TIBER-EU dalis. Jose išsamiau paaiškintos „baltosios komandos“ funkcijos ir pareigos. Ši komanda – tai tikrinamame subjekte sudaroma grupė, atsakinga už bendrą testavimo planavimą ir valdymą. Gairės paskelbtos ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), ir susiję teisės aktai

2018 m. gruodžio 7 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/55 Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl Banca Naţională a României valdybos narių ir darbuotojų atsakomybės tvarkos dalinių pakeitimų

2018 m. gruodžio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/56 Rumunijos Senato prašymu.

Statistika

Reglamentas dėl pinigų rinkos statistikos

2018 m. gruodžio 7 d. Valdančioji taryba priėmė Reglamentą ECB/2018/33, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas ECB/2014/48 dėl pinigų rinkos statistikos. Reglamentas bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB valdymas

ECB kapitalas – kas penkerius metus atliekamas kapitalo pasirašymo rakto koregavimas

2018 m. lapkričio 29 d. Valdančioji taryba priėmė i) Sprendimą ECB/2018/27 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos Centrinio Banko kapitalo pasirašymo rakte ir Sprendimo ECB/2013/28 panaikinimo; ii) Sprendimą ECB/2018/28 dėl Europos Centrinio Banko kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/61 ir panaikinamas Sprendimas ECB/2013/30; iii) Sprendimą ECB/2018/29, kuriuo nustatomos Europos Centrinio Banko kapitalo dalių tarpusavio pervedimų tarp nacionalinių centrinių bankų ir apmokėto kapitalo pakoregavimo sąlygos ir kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/29; iv) Sprendimą ECB/2018/30, kuriuo nustatomos įnašui į Europos Centrinio Banko sukauptą nuosavo turto vertę ir nacionalinių centrinių bankų reikalavimų, lygių pervestoms užsienio atsargoms, pakoregavimui reikalingos priemonės ir kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2013/26 ir v) Sprendimą ECB/2018/31, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos. 2018 m. lapkričio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2018/32 dėl Europos Centrinio Banko kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai, ir dėl Sprendimo ECB/2013/31 panaikinimo. Sprendimai, atspindintys kas penkerius metus atliekamus ECB kapitalo rakto koregavimus, paskelbti anglų kalba ECB interneto svetainėje, o vėliau bus paskelbti ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Naujas ECB Etikos komiteto narys

2018 m. gruodžio 5 d. Valdančioji taryba paskyrė Erkki Liikannen ECB Etikos komiteto nariu. Nuo 2019 m. sausio 1 d. jis pakeis Klaus Liebscher.

Bankų priežiūra

BPM norimos prisiimti rizikos pareiškimas

2018 m. gruodžio 7 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti pareiškimą dėl BPM norimos prisiimti rizikos. Pareiškimas 2018 m. gruodžio 10 d. buvo paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai