Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Detsember 2018

Turuoperatsioonid

Hispaania keskpanga ajakohastatud krediidihindamissüsteemi aktsepteerimine kasutamiseks eurosüsteemi krediidihindamisraamistikus

7. detsembril 2018 otsustas EKP nõukogu aktsepteerida Hispaania keskpanga krediidihindamissüsteemi kasutamist eurosüsteemi krediidihindamisraamistikus. Krediidihindamissüsteemide täielik loetelu ning täpsem teave eurosüsteemi krediidihindamisraamistiku kohta on avaldatud EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Lõpparuanne kriisikommunikatsiooniõppuse UNITAS kohta

29. novembril 2018 kiitis EKP nõukogu heaks turuülese kriisikommunikatsiooniõppuse UNITAS lõpparuande. Küberrünnaku stsenaariumil põhinenud õppus viidi läbi 28. juunil 2018 koos Euroopa finantsinfrastruktuuride ja nende üle järelevalvet tegevate keskpankadega. Kokkuvõte õppusest avaldatakse EKP veebilehel.

Kübervastupidavusvõime järelevalvega seotud ootused

29. novembril 2018 kiitis EKP nõukogu heaks finantsturu infrastruktuuride kübervastupidavusvõime järelevalvega seotud lõplikud ootused. Eurosüsteemi ootused kübervastupidavusvõime suhtes koos asjakohaste dokumentidega avaldati EKP veebilehel 3. detsembril 2018.

Ohuteabel põhineva eetilise koostöö ELi raamistiku (ELi TIBER-raamistik) dokument „White Team Guidance”

13. detsembril 2018 kiitis EKP nõukogu heaks ELi TIBER-raamistiku suuniseid sisaldava dokumendi „White Team Guidance”. Suunised on ELi TIBER-raamistiku lahutamatu osa ja annavad täpsemad juhised selle kohta, millised on katsealuses üksuses katse üldise planeerimise ja haldamise eest vastutava rühma (White Team) ülesanded ja vastutusvaldkonnad. Suunised on kättesaadavad EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus seoses muudetud ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), ja sellega seotud õigusakte

7. detsembril 2018 võttis EKP nõukogu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2018/55.

EKP arvamus Banca Naţională a României juhatuse liikmete ja töötajate vastutuse korra muutmise kohta

11. detsembril 2018 võttis EKP nõukogu Rumeenia senati taotlusel vastu arvamuse CON/2018/56.

Statistika

Määrus rahaturgude statistika kohta

7. detsembril 2018 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2018/33, millega muudetakse määrust EKP/2014/48 rahaturgude statistika kohta. Määrus avaldatakse Euroopa Liidu teatajas ja EKP veebilehel.

Üldjuhtimine

EKP kapitali märkimise aluse iga viie aasta järel tehtav kohandamine

29. novembril 2018 võttis EKP nõukogu vastu järgmised õigusaktid: i) otsus EKP/2018/27 riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta Euroopa Keskpanga kapitali märkimise aluses ja otsuse EKP/2013/28 kehtetuks tunnistamise kohta; ii) otsus EKP/2018/28 Euroopa Keskpanga kapitali sissemaksmise kohta eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade poolt, otsuse EKP/2014/61 muutmise kohta ja otsuse EKP/2013/30 kehtetuks tunnistamise kohta; iii) otsus EKP/2018/29, millega kehtestatakse tingimused Euroopa Keskpanga kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/29; iv) otsus EKP/2018/30, millega kehtestatakse meetmed Euroopa Keskpanga akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/26; v) otsus EKP/2018/31, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta. 30. novembril 2018 võttis EKP üldnõukogu vastu otsuse EKP/2018/32 EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt ja otsuse EKP/2013/31 kehtetuks tunnistamise kohta. Otsused, mis käsitlevad EKP kapitali märkimise aluse iga viie aasta järel tehtavat läbivaatamist, on avaldatud EKP veebilehel inglise keeles ning avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas.

EKP eetikakomitee uus liige

5. detsembril 2018 nimetas EKP nõukogu EKP eetikakomitee liikmeks Erkki Liikaneni, kes asub Klaus Liebscheri ametijärglasena oma liikmekohuseid täitma alates 1. jaanuarist 2019.

Pangandusjärelevalve

Ühtse järelevalvemehhanismi seisukoht riskivalmiduse kohta

7. detsembril 2018 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada ühtse järelevalvemehhanismi seisukoht riskivalmiduse kohta. Seisukoht avaldati EKP pangandusjärelevalve veebilehel 10. detsembril 2018.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid