Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

December 2018

Operácie na trhu

Prijatie upraveného systému Banco de España na hodnotenie kreditného rizika na použitie v rámci Eurosystému na hodnotenie kreditného rizika

Dňa 7. decembra 2018 Rada guvernérov rozhodla o schválení používania interného systému hodnotenia kreditného rizika (in-house credit assessment system – ICAS) Banco de España v rámci Eurosystému na hodnotenie kreditného rizika (Eurosystem Credit Assessment Framework – ECAF). Úplný zoznam systémov ICAS ako aj podrobnejšie informácie o rámci ECAF sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Záverečná správa o teste krízovej komunikácie UNITAS

Dňa 29. novembra 2018 Rada guvernérov schválila záverečnú správu o teste komunikácie v prípade celotrhovej krízy (UNITAS) vykonanom 28. júna 2018 spolu s európskymi finančnými infraštruktúrami a orgánmi dohľadu centrálnych bánk na základe simulácie kybernetického útoku. Prehľad záverov testu bude zverejnený na internetovej stránke ECB.

Očakávania dohľadu v oblasti kybernetickej odolnosti

Dňa 29. novembra 2018 Rada guvernérov schválila konečné znenie očakávaní dohľadu v oblasti kybernetickej odolnosti určených infraštruktúram finančného trhu. Dokument, ktorý stanovuje očakávania Eurosystému vo vzťahu ku kybernetickej odolnosti, bol spolu so súvisiacou dokumentáciou zverejnený na internetovej stránke ECB 3. decembra 2018.

Všeobecné zásady činnosti „bieleho tímu“ v rámci TIBER-EU

Dňa 13. decembra 2018 Rada guvernérov schválila dokument TIBER-EU White Team Guidance – všeobecné zásady činnosti tzv. bieleho tímu v rámci etického testovania metódou „red teaming“ na základe spravodajských informácií o hrozbách (Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming – TIBER‑EU). Zásady sú neoddeliteľnou súčasťou rámca TIBER-EU a bližšie špecifikujú úlohy a zodpovednosti bieleho tímu, ktorý je v rámci testovaného subjektu zodpovedný za celkové plánovanie a vedenie testu. Zásady sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zmenenému návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ako aj súvisiace právne predpisy

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/55 dňa 7. decembra 2018 na žiadosť Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k zmenám ustanovení o zodpovednosti členov bankovej rady a zamestnancov Banca Naţională a României

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2018/56 dňa 11. decembra 2018 na žiadosť rumunského senátu.

Štatistika

Nariadenie ECB o štatistike peňažných trhov

Dňa 7. decembra 2018 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2018/33, ktorým sa mení nariadenie ECB/2014/48 o štatistike peňažných trhov. Nariadenie bude zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Správa a riadenie

Päťročná úprava kľúča na upisovanie základného imania ECB

Dňa 28. novembra 2018 Rada guvernérov prijala i) rozhodnutie ECB/2018/27 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/28, ii) rozhodnutie ECB/2018/28 o splatení základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou je euro, o zmene rozhodnutia ECB/2014/61 a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/30, iii) rozhodnutie ECB/2018/29 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/29, iv) rozhodnutie ECB/2018/30 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania Európskej centrálnej banky a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám, a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/26 a v) rozhodnutie ECB/2018/31, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek. Dňa 30. novembra 2018 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2018/32 o splatení základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/31. Uvedené rozhodnutia, prijaté v nadväznosti na päťročnú úpravu kľúča na upisovanie základného imania ECB, boli v anglickom znení zverejnené na internetovej stránke ECB a budú následne zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Nový člen Etického výboru ECB

Dňa 5. decembra 2018 Rada guvernérov s účinnosťou od 1. januára 2019 do Etického výboru ECB vymenovala Erkkiho Liikanena ako následníka Klausa Liebschera.

Bankový dohľad

Vyhlásenie o postoji SSM k riziku

Dňa 7. decembra 2018 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť vyhlásenie o postoji jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) k riziku. Vyhlásenie bolo 10. decembra 2018 zverejnené na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá