Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Joulukuu 2018

Markkinaoperaatiot

Espanjan keskuspankin päivitetty luottoriskinarviointijärjestelmä hyväksytty käytettäväksi eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa

EKP:n neuvosto päätti 7.12.2018 hyväksyä Espanjan keskuspankin luottoriskinarviointijärjestelmän käyttämisen eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa. EKP:n verkkosivuilla on täydellinen lista hyväksytyistä kansallisten keskuspankkien omista luottoriskinarviointijärjestelmistä sekä tarkempaa tietoa eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnista.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

UNITAS-kriisiviestintäharjoituksen loppuraportti

EKP:n neuvosto hyväksyi 29.11.2018 loppuraportin 28.6.2018 järjestetystä markkinoiden laajuisesta UNITAS-kriisiviestintäharjoituksesta, jossa simuloitiin kyberhyökkäystä. Kriisiviestintäharjoituksessa oli mukana eurooppalaisia rahoitusmarkkinainfrastruktuurin tarjoajia ja infrastruktuurien yleisvalvonnasta vastaavia keskuspankkeja. Harjoituksesta julkaistaan tiivistelmä EKP:n verkkosivuilla.

Kyberresilienssiä koskevat valvontaodotukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 29.11.2018 lopulliset euroalueen rahoitusmarkkinainfrastruktuurien kyberresilienssiä koskevat valvontaodotukset. Valvontaodotukset ja niihin liittyvät asiakirjat julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 3.12.2018.

TIBER-EU-testausohjeet

EKP:n neuvosto hyväksyi 13.12.2018 uhkatiedusteluun perustuvassa eettisessä kyberresilienssin testauksessa käytettäviä ns. TIBER-EU-testejä koskevat ohjeet testattavien laitosten sisäisille vastuuryhmille (TIBER-EU White Team Guidance). Ohjeet ovat yksi TIBER-EU-testijärjestelmän ydinasiakirjoista, ja niissä käydään tarkemmin läpi ryhmän (joka vastaa testin suunnittelusta ja hallinnasta laitoksen sisällä) tehtävät ja vastuualueet. Ohjeet ovat luettavissa englanninkielisinä EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkivalvontaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 ja siihen liittyvien säädösten muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 7.12.2018 Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2018/55.

EKP:n lausunto Banca Naţională a Româniein johtokunnan jäseniä ja työntekijöitä koskevan vastuujärjestelmän muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 11.12.2018 Romanian senaatin pyynnöstä lausunnon CON/2018/56.

Tilastot

EKP:n asetus rahamarkkinatilastoista

EKP:n neuvosto antoi 7.12.2018 asetuksen EKP/2018/33, jolla muutetaan rahamarkkinatilastoista annettua asetusta EKP/2014/48. Asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n pääoman uusi jakoperuste (viisivuotistarkistus)

EKP:n neuvosto antoi 29.11.2018 seuraavat päätökset: 1) päätös EKP/2018/27 kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa ja päätöksen EKP/2013/28 kumoamisesta; 2) päätös EKP/2018/28 niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta, päätöksen EKP/2014/61 muuttamisesta ja päätöksen EKP/2013/30 kumoamisesta; 3) päätös EKP/2018/29 kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen EKP/2013/29 kumoamisesta; 4) päätös EKP/2018/30 toimenpiteistä, joita Euroopan keskuspankin kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät, ja päätöksen EKP/2013/26 kumoamisesta; sekä 5) päätös EKP/2018/31 euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta. EKP:n yleisneuvosto antoi 30.11.2018 päätöksen EKP/2018/32 euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta ja päätöksen EKP/2013/31 kumoamisesta. EKP:n pääoman jakoperusteen viisivuotistarkistuksen yhteydessä tehdyt päätökset ovat luettavissa englanninkielisinä EKP:n verkkosivuilla, ja ne julkaistaan piakkoin Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

EKP:n eettisen komitean uusi jäsen

EKP:n neuvosto nimitti 5.12.2018 Erkki Liikasen EKP:n eettisen komitean jäseneksi Klaus Liebscherin tilalle. Nimitys tulee voimaan 1.1.2019.

Pankkivalvonta

Valvontalinjaus

EKP:n neuvosto jätti 7.12.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista valvontalinjaus. Valvontalinjaus julkaistiin EKP:n pankkivalvontasivuilla 10.12.2018.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle