Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

December 2018

Marknadsoperationer

Reviderat kreditbedömningssystem hos Banco de España accepteras för användning inom Eurosystemets ramverk för kreditbedömning

Den 7 december 2018 beslutade ECB-rådet att godkänna Banco de Españas interna kreditbedömningssystem (ICAS) för användning inom Eurosystemets ramverk för kreditbedömning (ECAF). På ECB:s webbplats finns den fullständiga listan över interna kreditbedömningssystem och även mer detaljerad information om ECAF.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Slutrapport om kriskommunikationsövningen UNITAS

Den 29 november 2018 godkände ECB-rådet slutrapporten om den marknadsomfattande kriskommunikationsövningen UNITAS, som genomfördes den 28 juni 2018 med europeiska finansiella infrastrukturer och centralbanker, i egenskap av tillsynsmyndigheter. I kriskommunikationsövningen simulerades ett cyberattackscenario. En övergripande sammanfattning av övningen kommer att publiceras på ECB:s webbplats.

Tillsynsförväntningar avseende cyberresiliens

Den 29 november 2018 godkände ECB-rådet de slutliga tillsynsförväntningarna avseende cyberresiliens för finansiella marknadsstrukturer. Eurosystemets tillsynsförväntningar avseende cyberresiliens definieras i ett dokument som tillsammans med relevant dokumentation publicerades på ECB:s webbplats den 3 december 2018.

TIBER-EU White Team Guidance, vägledning från TIBER-EU (Threat Intelligence-based Ethical Red Teaming, etiska s.k. red teaming-tester på basis av hotunderrättelser)

Den 13 december 2018 godkände ECB-rådet TIBER-EU-vägledningen för det vita teamet. Denna vägledning utgör en integrerad del av TIBER-EU-ramverket och ger ytterligare anvisningar avseende roller och ansvar för det vita teamet, dvs. den testade enhetens team som ansvarar för övergripande planering och ledning av testet. Vägledningen finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande över ett ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) och tillhörande rättsakter

Den 7 december 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/55 på begäran av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om ändringar av ansvarsordningen avseende styrelsemedlemmar och anställda hos Banca Naţională a României

Den 11 december 2018 antog ECB-rådet yttrande CON/2018/56 på begäran av den rumänska senaten.

Statistik

Förordning om penningmarknadsstatistik

Den 7 december 2018 antog ECB-rådet förordning ECB/2018/33 om ändring av förordning ECB/2014/48 om penningmarknadsstatistik. Förordningen kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning samt på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB:s kapital – femårsjustering av fördelningsnyckel

Den 29 november 2018 antog ECB-rådet följande beslut: i) Beslut ECB/2018/27 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/28. ii) Beslut ECB/2018/28 om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in Europeiska centralbankens kapital, om ändring av beslut ECB/2014/61 samt om upphävande av beslut ECB/2013/30. iii) Beslut ECB/2018/29 om villkoren för överlåtelse av andelar i Europeiska centralbankens kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/29. iv) Beslut ECB/2018/30 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till Europeiska centralbankens samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts och om upphävande av beslut ECB/2013/26. v) Beslut ECB/2018/31 om ändring av beslut ECB/2010/29 om utgivningen av eurosedlar. Den 30 november 2018 antog ECB-rådet beslut ECB/2018/32 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in Europeiska centralbankens kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/31. Besluten, som återspeglar den granskning av ECB:s kapitalnyckel som görs vart femte år, har publicerats på engelska på ECB:s webbplats och kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ny ledamot i ECB:s etikkommitté

Den 5 december 2018 utnämnde ECB-rådet Erkki Liikanen till ledamot av ECB:s etikkommitté. Han efterträder Klaus Liebscher från och med den 1 januari 2019.

Banktillsyn

Ställningstagande om SSM:s riskaptit

Den 7 december 2018 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera ställningstagandet om SSM:s riskaptit. Ställningstagandet publicerades på ECB:s webbplats för banktillsyn den 10 december 2018.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media