Производство и наличности на банкноти

През април 2001 г. Управителният съвет на ЕЦБ взема решение производството на евробанкноти да бъде децентрализирано в рамките на една обединена система след първоначалното преминаване към еврото. Ето защо от 2002 г. насам на всяка национална централна банка от еврозоната се разпределя дял от общото годишно производство на евробанкноти по отношение на определени купюри. Съответната банка поема разходите за производството на разпределения ѝ дял.

През септември 2002 г. Управителният съвет решава да създаде стратегически резерв на Евросистемата. Този резерв е предназначен за използване при извънредни обстоятелства, например когато логистичните запаси в Евросистемата са недостатъчни за покриване на неочаквано повишение на търсенето на евробанкноти, или при внезапно прекъсване на доставките.

Логистичният и стратегическият резерв гарантират, че националните централни банки могат да се справят навреме с всякакви промени в търсенето на банкноти, независимо дали търсенето е в еврозоната или извън нея. Логистичният резерв посреща търсенето на банкноти в нормални обстоятелства и има за цел:

  • да замести негодните (с лошо качество) банкноти, върнати от обращението;
  • да покрие очаквано увеличение на паричната маса в обращение;
  • да посрещне сезонни колебания в търсенето, както и
  • да оптимизира транспортирането на банкнотите между клоновете на централните банки.

Втора серия евробанкноти

Серията евробанкноти „Европа“ се въвежда постепенно в еврозоната. До момента са емитирани четири нови купюри от тази серия: 5 €, 10 €, 20 € и 50 €. Банкнотата от 50 € влезе в обращение на 4 април 2017 г.

Работите ли с пари в брой? Запознайте се с всички наши информационни материали за евробанкнотите.