Výroba a zásoby bankoviek

V apríli 2001 Rada guvernérov ECB rozhodla, že po prechode na novú menu sa budú eurové bankovky vyrábať decentralizovane a koordinovane. To znamená, že od roku 2002 je každá národná centrálna banka eurozóny zodpovedná za výrobu len určitej časti celkového objemu eurových bankoviek a zabezpečuje výrobu len určitých nominálnych hodnôt. Každá banka zároveň nesie náklady spojené s výrobou príslušného objemu bankoviek.

V septembri 2002 Rada guvernérov rozhodla o vytvorení strategickej zásoby Eurosystému (Eurosystem Strategic Stock – ESS). Táto zásoba sa môže použiť za výnimočných okolností, napríklad ak logistické zásoby Eurosystému nebudú stačiť pokryť neočakávané zvýšenie dopytu po bankovkách, alebo ak dôjde k náhlemu prerušeniu ich prísunu.

Účelom logistickej a strategickej zásoby je zabezpečiť, aby národné centrálne banky dokázali pokryť akékoľvek zmeny dopytu po bankovkách, či už v rámci eurozóny alebo mimo nej. Logistické zásoby sa používajú na krytie dopytu po bankovkách za bežných okolností, t. j. keď je potrebné:

  • vymeniť bankovky nevhodné na ďalší obeh (bankovky zlej kvality),
  • vyrovnať očakávané zvýšenie dopytu po bankovkách v obehu,
  • vyrovnať sezónne výkyvy dopytu a
  • optimalizovať prepravu bankoviek medzi pobočkami národných centrálnych bánk.

Druhá séria eurových bankoviek

V eurozóne sa postupne zavádzajú eurové bankovky série Európa. Zatiaľ boli vydané nové bankovky štyroch nominálnych hodnôt: 5 €, 10 €, 20 € a 50 €. Nová bankovka 50 € bola uvedená do obehu 4. apríla 2017.

Viac informácií o sérii Európa

Narábate vo svojej práci s hotovosťou? Všetky informačné materiály o eurových bankovkách