Výroba a zásoby bankoviek

Výroba eurových bankoviek je spoločnou úlohou národných centrálnych bánk a ECB. Najskôr sa stanoví potrebné množstvo bankoviek na daný rok. Je potrebné vyrobiť dostatočné množstvo nových bankoviek, aby bolo možné nahradiť neupotrebiteľné bankovky a pokryť očakávané (sezónne) i neočakávané zvýšenie dopytu. Prognózy dopytu po eurových bankovkách na nasledujúci rok poskytujú národné centrálne banky; centrálnu prognózu pripravuje ECB. Pod dohľadom ECB národné centrálne banky bankovky redistribuujú, aby v jednotlivých krajinách nedochádzalo k ich nedostatku alebo prebytku.

Tlač

V záujme efektívnej výroby bankoviek sa zodpovednosť za tlač rozdeľuje medzi jednotlivé národné centrálne banky. ECB rozdeľuje objem výroby bankoviek medzi jednotlivé národné centrálne banky, ktoré následne zabezpečujú príslušný podiel celkovej ročnej produkcie jednej alebo viacerých nominálnych hodnôt. Každá banka zároveň nesie náklady spojené s výrobou príslušného objemu bankoviek. Belgická, nemecká, talianska a španielska centrálna banka napríklad v roku 2012 vyrobili 1,5 miliardy päťdesiateurových bankoviek.

Bankovky sa vyrábajú v približne 16 tlačiarňach s vysokým stupňom ochrany v rôznych častiach Európy. Potom sa distribuujú medzi jednotlivé národné centrálne banky.

Spoločná výroba a jednotný systém riadenia kvality zabezpečujú dodržanie identických noriem v prípade všetkých eurových bankoviek. V rámci výroby prebiehajú stovky manuálnych a automatických skúšok, ktoré zaručujú, že bankovky sú identické bez ohľadu na to, v ktorej tlačiarni boli vyrobené.

Rovnako ako eurové bankovky prvej série sa aj bankovky série Európa tlačia na papier zhotovený z čistej bavlny, ktorý bankovkám prepožičiava ich charakteristickú pružnosť a ktorý je odolnejší ako bežný papier. Určité ochranné prvky, napríklad vodoznak a zabudované prúžky, sú súčasťou samotného papiera.

V rámci výroby eurových bankoviek sa používajú rôzne typy tlačových dosiek a farieb a viacero technológií tlače: ofsetová tlač, hĺbkotlač, razba za horúca v prípade hologramu a sieťotlač v prípade čísel s premenlivou farbou.

Tlač novej bankovky 50 €

Strategická zásoba Eurosystému

V septembri 2002 Rada guvernérov rozhodla o vytvorení strategickej zásoby Eurosystému (Eurosystem Strategic Stock – ESS). Táto zásoba sa môže použiť za výnimočných okolností, napríklad ak logistické zásoby Eurosystému nebudú stačiť pokryť neočakávané zvýšenie dopytu po bankovkách, alebo ak dôjde k náhlemu prerušeniu ich prísunu.

Účelom logistickej a strategickej zásoby je zabezpečiť, aby národné centrálne banky dokázali pokryť akékoľvek zmeny dopytu po bankovkách, či už v rámci eurozóny alebo mimo nej. Logistické zásoby sa používajú na krytie dopytu po bankovkách za bežných okolností, t. j. keď je potrebné:

  • vymeniť bankovky nevhodné na ďalší obeh (bankovky zlej kvality),
  • vyrovnať očakávané zvýšenie dopytu po bankovkách v obehu,
  • vyrovnať sezónne výkyvy dopytu a
  • optimalizovať prepravu bankoviek medzi pobočkami národných centrálnych bánk.

Narábate vo svojej práci s hotovosťou? Všetky informačné materiály o eurových bankovkách