Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

май 2023 г.

26 май 2023 г.

Външни комуникации

Годишен доклад на ЕЦБ за 2022 г.

На 5 май 2023 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за 2022 г., който беше представен на Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент и публикуван на уебсайта на ЕЦБ на всички официални езици на Европейския съюз на 25 май 2023 г.

Макропруденциална политика и финансова стабилност

Преглед на финансовата стабилност – май 2023 г.

Въз основа на Прегледа на финансовата стабилност от май 2023 г. на 24 май 2023 г. Управителният съвет проведе разискване по въпроси, свързани с финансовата стабилност в еврозоната, и разреши публикуването на прегледа на уебсайта на ЕЦБ. Освен че представя обзор на ключовите за финансовата стабилност уязвимости в еврозоната, това издание включва и три специални статии. В първата се изследва как взаимодействието между пазарна ликвидност и ликвидност за финансиране може да повиши напрежението във финансовата система. Във втората се разглеждат каналите, чрез които напрежението в небанковите финансови институции би могло да засегне банките от еврозоната. Третата се спира подробно на дейностите по установяването на потенциални заплахи, произтичащи от изменението на климата, и е допълнена с основна информация за свързаните с климата рискове за държавите. Предвижда се Прегледът на финансовата стабилност да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 31 май 2023 г.

Пазарна инфраструктура и плащания

Нови технологии за сетълмент на сделки на едро в резервни пари

На 28 април 2023 г. ЕЦБ обяви намерението си да проучи потенциални решения за сетълмент в резервни пари на финансови сделки на едро, регистрирани на платформи, използващи технология на разпределените регистри. Ще бъде създадена специална контактна група за пазарите, която да подпомага работата на Евросистемата и да насърчава диалога. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Състав на Съвета за пазарна инфраструктура от 1 юни 2023 г. до 31 май 2026 г.

На 5 май 2023 г. Управителният съвет одобри новия състав на Съвета за пазарна инфраструктура (MIB), тъй като мандатът на настоящите членове изтича на 31 май 2023 г. В съответствие с това Управителният съвет назначи следните лица с мандат от 1 юни 2023 г. до 31 май 2026 г. (а) Улрих Биндзайл (ЕЦБ) за председател и Инге ван Дайк (NL) за заместник-председател на MIB; (б) Инге ван Дайк (NL), Мария Тереза Кавако (PT), Александър Готие (FR), Салваторе Луиджи Алондзо (IT), Юлиан Райшле (DE), Карлос Конеса (ES), Марк Лежоли (BE), Кирси Рипати (FI) и Петя Нидерлендер (AT) за членове на MIB от централните банки от еврозоната; (в) Кристина Вейсхамар (SE) и Петер Е. Сторгаард (DK) като членове на MIB от централните банки извън еврозоната; (г) Етиен Гус и Жан-Марк Изсотие като членове на MIB не от централна банка.

Актуализиране на договорната рамка на TARGET2-Securities

На 10 май 2023 г. Управителният съвет преразгледа договорната рамка на TARGET2-Securities (T2S) и одобри договорените в тази връзка изменения. Целта на прегледа бе да се гарантира, че договорната рамка отразява по подходящ начин развитието във времето и актуалното състояние на платформата на Т2S. Актуализираните документи ще бъдат публикувани след като бъдат подписани от съответните страни.

Доклад относно измамите с банкови карти през 2020 г. и 2021 г.

На 19 май 2023 г. Управителният съвет разгледа доклада на Евросистемата относно измамите с банкови карти през 2020 г. и 2021 г. и разреши публикуването му. В доклада се представят общите тенденции и закономерности през периода 2020–2021 г. при измамите с банкови карти, издадени в Единната зона за плащания в евро. Прави се обзор на въздействието на регулаторните мерки и пандемията от коронавирус (COVID-19) върху измамите с банкови карти. Докладът и свързаното с него прессъобщение са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно ограничаването на прехвърляемостта на сконтови облигации, емитирани от Magyar Nemzeti Bank, и увеличаването на горната граница на лихвения процент

На 26 април 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/10, изготвено по собствена инициатива на ЕЦБ.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент за изменение на регламенти (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2017/1131 по отношение на прекомерните експозиции към централни контрагенти от трети държави и за подобряване на ефективността на клиринговите пазари на Съюза и предложение за директива за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/2034 по отношение на третирането на риска от концентрация, свързан с централните контрагенти, и риска от контрагента при сделките с деривати, преминаващи централен клиринг

На 26 април 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/11 по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно ликвидацията на кредитни институции

На 19 май 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/12 по искане на Министерството на финансите на Кипър.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ относно външните одитори на Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

На 24 април 2023 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2023/12 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta.

Банков надзор в ЕЦБ

Ръководство на ЕЦБ относно процедурите за квалифицирани дялови участия

На 23 май 2023 г. ЕЦБ публикува своето Ръководство относно процедурите за квалифицирани дялови участия заедно с обобщение и оценка на коментарите, получени по време на проведената публична консултация. Документацията и прессъобщението по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите