Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Mai 2023

26. mai 2023

Avalikkuse teavitamine

EKP aastaaruanne 2022

5. mail 2023 võttis EKP nõukogu vastu EKP 2022. aasta aruande, mis esitati Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonile ning avaldati EKP veebilehel Euroopa Liidu kõigis ametlikes keeltes 25. mail 2023.

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja finantsstabiilsus

Finantsstabiilsuse ülevaade – mai 2023

24. mail 2023 toimus EKP nõukogus arvamustevahetus euroala finantsstabiilsusega seotud küsimuste üle lähtuvalt 2023. aasta mai finantsstabiilsuse ülevaatest. Nõukogu andis loa avaldada ülevaade EKP veebilehel. Lisaks kokkuvõttele euroala finantsstabiilsuse peamistest haavatavustest sisaldab ülevaade kolme teemakäsitlust. Esimeses uuritakse, kuidas turu likviidsuse ja rahastamislikviidsuse vastastikmõju võib võimendada finantssüsteemi stressitegureid. Teises teemakäsitluses uuritakse, milliste kanalite kaudu võib mittepangast finantsasutuste stress mõjutada euroala panku. Kolmas artikkel käsitleb kliimamuutustest tulenevate võimalike ohtude tuvastamisega seotud tegevust, keskendudes seonduvatele riigi maksejõuetusriskidele. Ülevaade on kavas EKP veebilehel avaldada 31. mail 2023.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Keskpangarahas hulgiarvelduste uued tehnoloogiad

28. aprillil 2023 teatas EKP kavatsusest uurida võimalikke lahendusi hajusraamatu tehnoloogia platvormidel registreeritavate hulgifinantstehingute keskpangarahas arveldamiseks. Eurosüsteemi töö toetuseks ja dialoogi edendamiseks luuakse spetsiaalne turuekspertide kontaktrühm. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuuri nõukogu koosseis 1. juunist 2023 kuni 31. maini 2026

5. mail 2023 kiitis EKP nõukogu heaks turuinfrastruktuuri nõukogu uue koosseisu, kuna praeguste liikmete volitused lõpevad 31. mail 2023. Sellest tulenevalt nimetas EKP nõukogu ametisse järgmised isikud, kelle volitused kestavad 1. juunist 2023 kuni 31. maini 2026: a) turuinfrastruktuuri nõukogu esimees on Ulrich Bindseil (EKP) ja aseesimees Inge van Dijk (Madalmaad); b) euroala keskpanku esindavad turuinfrastruktuuri nõukogu liikmed on Inge van Dijk (Madalmaad), Maria Tereza Cavaco (Portugal), Alexandre Gautier (Prantsusmaa), Salvatore Luigi Alonzo (Itaalia), Julian Reischle (Saksamaa), Carlos Conesa (Hispaania), Marc Lejoly (Belgia), Kirsi Ripatti (Soome) ja Petia Niederländer (Austria); c) euroalaväliseid keskpanku esindavad turuinfrastruktuuri nõukogu liikmed on Christina Wejshammar (Rootsi) ja Peter E. Storgaard (Taani); d) turuinfrastruktuuri nõukogu keskpangavälised liikmed on Etienne Goosse ja Jean-Marc Eysautier.

TARGET2-Securities lepingulise raamistiku ajakohastamine

10. mail 2023 vaatas EKP nõukogu läbi TARGET2-Securities (T2S) lepingulise raamistiku ja kiitis heaks sellega seotud muudetud lepingud. Läbivaatamise eesmärk oli tagada, et lepinguline raamistik kajastaks nõuetekohaselt T2Si platvormi muudatusi ja praegust olukorda. Ajakohastatud dokumendid avaldatakse pärast seda, kui asjaomased pooled on need allkirjastanud.

2020. ja 2021. aasta aruanne maksekaardipettuste kohta

19. mail 2023 tutvus EKP nõukogu maksekaardipettusi käsitleva aruandega aastate 2020–2021 kohta ning andis loa see avaldada. Aruandes antakse ülevaade ühtses euromaksete piirkonnas väljastatud kaartidega seotud maksepettuste üldistest suundumustest aastatel 2020–2021. Samuti tehakse kokkuvõte regulatiivsete meetmete ja koroonaviiruse (COVID-19) pandeemia mõjust kaardipettustele. Aruanne ja sellekohane pressiteade on kättesaadavad EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus seoses Magyar Nemzeti Banki emiteeritud vekslite kaubeldavuse piiramise ja intressimäära ülempiiri nõude pikendamisega

26. aprillil 2023 võttis EKP nõukogu vastu EKP omal algatusel koostatud arvamuse CON/2023/10.

EKP arvamus ettepaneku kohta võtta vastu määrus, millega muudetakse määrusi (EL) nr 648/2012, (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2017/1131 seoses meetmetega, mille eesmärk on leevendada ülemääraseid riskipositsioone kolmandate riikide kesksetes vastaspooltes ja suurendada liidu kliirimisturgude tõhusust, ning ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2009/65/EÜ, 2013/36/EL ja (EL) 2019/2034 seoses kesksete vastaspoolte suhtes oleva kontsentratsiooniriski ja keskselt kliiritavate tuletistehingute vastaspoole riski käsitlemisega

26. aprillil 2023 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2023/11.

EKP arvamus krediidiasutuste likvideerimise kohta

19. mail 2023 võttis EKP nõukogu Küprose rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2023/12.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Malta keskpanga välisaudiitorite kohta

24. aprillil 2023 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2023/12 Euroopa Liidu Nõukogule Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta välisaudiitorite kohta.

EKP pangandusjärelevalve

EKP juhend olulise osaluse menetluste kohta

23. mail 2023 avaldas EKP olulise osaluse menetluste juhendi koos tagasiside aruandega, milles esitatakse asjakohase avaliku konsultatsiooni käigus saadud märkuste ülevaade ja hinnang. Dokumendid ja seonduv pressiteade on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid