Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset
(muut kuin korkopäätökset)

Toukokuu 2023

26.5.2023

Viestintä

EKP:n vuosikertomus 2022

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.5.2023 EKP:n vuoden 2022 vuosikertomuksen, joka julkaistiin EKP:n verkkosivuilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä 25.5.2023 ja esiteltiin samana päivänä Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle.

Makrovakauspolitiikka ja rahoitusvakaus

Rahoitusvakauskatsaus – toukokuu 2023

EKP:n neuvosto keskusteli 24.5.2023 euroalueen rahoitusvakauteen liittyvistä kysymyksistä rahoitusvakauskatsauksen (Financial Stability Review) toukokuun 2023 numeron pohjalta ja hyväksyi sen julkaistavaksi EKP:n verkkosivuilla. Toukokuun numerossa on yleiskatsaus rahoitusvakauden keskeisistä haavoittuvuustekijöistä euroalueella ja lisäksi kolme erikoisartikkelia. Ensimmäisessä tarkastellaan, miten markkinalikviditeetin ja rahoituslikviditeetin välinen vuorovaikutus saattaa lisätä rahoitusjärjestelmään kohdistuvaa stressiä. Toisessa tarkastellaan, minkä kanavien välityksellä pankkisektorin ulkopuolisten rahoituslaitosten stressi saattaisi vaikuttaa euroalueen pankkeihin. Kolmannessa kuvataan työtä, jolla pyritään tunnistamaan ilmastonmuutoksen mahdollisesti tuomia uhkia, ja esitetään alustava katsaus siihen liittyvistä riskeistä valtioille. Katsaus on tarkoitus julkaista EKP:n verkkosivuilla 31.5.2023.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Uusien teknologioiden mahdollinen käyttö tukkurahoitustapahtumia koskevissa katteensiirroissa

EKP ilmoitti 28.4.2023 aikovansa tutkia mahdollisia ratkaisuja, joissa hajautetun tilikirjan teknologiaan pohjautuville alustoille kirjatuissa tukkurahoitustapahtumissa katteensiirto suoritettaisiin keskuspankkirahassa. Tarkoituksena on perustaa markkinatoimijoiden yhteistyöryhmä eurojärjestelmän työn tukemiseksi ja keskustelun edistämiseksi. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Markkinainfrastruktuurilautakunnan kokoonpano 1.6.2023–31.5.2026

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.5.2023 markkinainfrastruktuurilautakunnan (MIB) uuden kokoonpanon, sillä nykyisten jäsenten toimikausi päättyy 31.5.2023. Toimikaudelle 1.6.2023–31.5.2026 nimitettiin 1) Ulrich Bindseil (EKP) puheenjohtajaksi ja Inge van Dijk (NL) varapuheenjohtajaksi, 2) Inge van Dijk (NL), Maria Tereza Cavaco (PT), Alexandre Gautier (FR), Salvatore Luigi Alonzo (IT), Julian Reischle (DE), Carlos Conesa (ES), Marc Lejoly (BE), Kirsi Ripatti (FI) ja Petia Niederländer (AT) euroalueen keskuspankkeja edustaviksi jäseniksi, 3) Christina Wejshammar (SE) ja Peter E. Storgaard (DK) euroalueen ulkopuolisia keskuspankkeja edustaviksi jäseniksi sekä 4) Etienne Goosse ja Jean-Marc Eyssautier keskuspankkien ulkopuolisiksi jäseniksi.

TARGET2-Securities -järjestelmän sopimusten päivitys

EKP:n neuvosto tarkisti 10.5.2023 TARGET2-Securities (T2S) ‑järjestelmän sopimuskokonaisuutta ja hyväksyi muutetut sopimukset. Tarkoituksena oli varmistaa, että sopimuskokonaisuudessa on asianmukaisesti huomioitu T2S-alustan tuleva kehitys ja nykytila. Päivitetyt asiakirjat julkaistaan kaikkien osapuolten allekirjoitusten jälkeen.

Korttimaksupetoksia koskeva raportti 2020–2021

EKP:n neuvosto tutustui 19.5.2023 korttimaksupetoksia koskevaan eurojärjestelmän raporttiin ja hyväksyi sen julkaistavaksi. Raportissa tarkastellaan yleisiä trendejä ja toimintamalleja yhtenäisellä euromaksualueella (SEPA) myönnettyjä maksukortteja koskevissa petoksissa vuosina 2020–2021. Siinä esitetään myös yhteenveto sääntelytoimien ja koronaviruspandemian (covid-19) vaikutuksista korttimaksupetoksiin. Raportti ja siihen liittyvä lehdistötiedote on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Magyar Nemzeti Bankin liikkeeseen laskemien diskontattujen velkasitoumusten jälkimarkkinakelpoisuuden rajoittamisesta sekä korkokaton voimassaoloajan jatkamisesta

EKP:n neuvosto antoi 26.4.2023 omasta aloitteestaan lausunnon CON/2023/10.

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetukseksi asetusten (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2017/1131 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kolmansien maiden keskusvastapuoliin liittyvistä liiallisista vastuista ja unionin määritysmarkkinoiden tehokkuuden parantamisesta sekä ehdotuksesta direktiiviksi direktiivien 2009/65/EY, 2013/36/EU ja (EU) 2019/2034 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse keskusvastapuoliin liittyvän keskittymäriskin käsittelystä sekä keskitetysti määritettyihin johdannaistransaktioihin liittyvästä vastapuoliriskistä

EKP:n neuvosto antoi 26.4.2023 Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2023/11.

EKP:n lausunto luottolaitosten selvitystilamenettelystä

EKP:n neuvosto antoi 19.5.2023 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2023/12.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Maltan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 24.4.2023 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen EKP/2023/12 Central Bank of Maltan ulkopuolisista tilintarkastajista.

EKP:n pankkivalvonta

Huomattavien omistusosuuksien arviointiopas

EKP julkaisi 23.5.2023 huomattavien omistusosuuksien arviointioppaan ja palauteyhteenvedon, joka sisältää arvion kuulemismenettelyssä saadusta palautteesta. Asiakirjat ja niitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle