SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Maj 2023

26. maj 2023

Ekstern kommunikation

ECB's årsberetning 2022

Den 5. maj 2023 vedtog Styrelsesrådet ECB's årsberetning 2022, som blev forelagt Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg og offentliggjort på ECB's websted 25. maj 2023 på alle Den Europæiske Unions officielle sprog.

Makroprudentiel politik og finansiel stabilitet

Financial Stability Review – maj 2023

Den 24. maj 2023 drøftede Styrelsesrådet spørgsmål vedrørende finansiel stabilitet i euroområdet på grundlag af maj 2023-udgaven af Financial Stability Review og gav tilladelse til, at publikationen blev offentliggjort på ECB's websted. Ud over at give et overblik over de væsentlige sårbarheder i den finansielle stabilitet i euroområdet indeholder denne udgave tre specialartikler. I den første artikel undersøges det, hvordan samspillet mellem markedslikviditet og finansieringslikviditet kan forstærke stress i det finansielle system. I den anden artikel undersøges de kanaler, hvorigennem stress i finansielle institutioner, der ikke er banker, kan påvirke euroområdets banker. Den tredje artikel omhandler arbejdet med at identificere potentielle trusler fra klimaændringer og indeholder en indledende analyse af risiciene på statsligt niveau. Denne udgave vil efter planen blive offentliggjort på ECB's websted 31. maj 2023.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Nye teknologier til engrosafvikling i centralbankpenge

Den 28. april 2023 meddelte ECB, at den havde til hensigt at undersøge potentielle nye løsninger til afvikling i centralbankpenge af finansielle transaktioner, der er registreret på platforme til distributed ledger-teknologi. Der nedsættes en særlig markedskontaktgruppe, som skal støtte Eurosystemets arbejde og fremme dialogen. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Markedsinfrastrukturrådets sammensætning 1. juni 2023-31. maj 2026

Den 5. maj 2023 godkendte Styrelsesrådet den nye sammensætning af Markedsinfrastrukturrådet (MIB), da de nuværende medlemmers mandat udløber 31. maj 2023. Styrelsesrådet udnævnte derfor følgende personer for perioden 1. juni 2023 til 31. maj 2026: a) Ulrich Bindseil (ECB), formand for MIB, og Inge van Dijk (NL), MIB's næstformand; b) Inge van Dijk (NL), Maria Tereza Cavaco (PT), Alexandre Gautier (FR), Salvatore Luigi Alonzo (IT), Julian Reischle (DE), Carlos Conesa (ES), Marc Lejoly (BE), Kirsi Ripatti (FI) og Petia Niederländer (AT), medlemmer af MIB fra euroområdets centralbanker; c) Christina Wejshammar (SE) og Peter E. Storgaard (DK), medlemmer af MIB fra centralbankerne uden for euroområdet, samt d) Etienne Goosse og Jean-Marc Eyssautier, medlemmer af MIB, der ikke kommer fra centralbanker.

Opdatering af de kontraktmæssige rammer for Target2-Securities

Den 10. maj 2023 gennemgik Styrelsesrådet de kontraktmæssige rammer for Target2-Securities (T2S) og godkendte de tilknyttede kontraktændringer. Formålet med gennemgangen var at sikre, at de kontraktmæssige rammer korrekt afspejler udviklingen over tid og T2S-platformens aktuelle tilstand. De opdaterede dokumenter offentliggøres, når de undertegnet af de relevante parter.

Rapport om kortsvindel i 2020 og 2021

Den 19. maj 2023 tog Styrelsesrådet Eurosystemets rapport om kortsvindel i 2020 og 2021 til efterretning og gav tilladelse til, at den blev offentliggjort. I rapporten redegøres der for de generelle tendenser og mønstre i svindel med betalingskort i perioden 2020-21 for kort udstedt i det fælles eurobetalingsområde. Den giver også et overblik over, hvordan lovgivningsmæssige foranstaltninger og covid-19-pandemien har påvirket kortsvindel. Rapporten og den tilknyttede pressemeddelelse findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om begrænsningen af omsætteligheden af veksler udstedt af Magyar Nemzeti Bank og forlængelsen af et renteloft

Den 26. april 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/10, som er udarbejdet på ECB's eget initiativ.

ECB's udtalelse om et forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2017/1131 for så vidt angår foranstaltninger til at imødegå uforholdsmæssigt store eksponeringer mod tredjelandes centrale modparter og forbedre effektiviteten af Unionens clearingmarkeder og et forslag til direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2013/36/EU og (EU) 2019/2034 for så vidt angår behandling af koncentrationsrisici over for centrale modparter samt modpartsrisikoen i forbindelse med centralt clearede derivattransaktioner

Den 26. april 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/11 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

ECB's udtalelse om likvidation af kreditinstitutter

Den 19. maj 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/12 på anmodning af det cypriotiske finansministerium.

Corporate governance

ECB's henstilling om eksterne revisorer for Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Den 24. april 2023 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2023/12 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

ECB Banktilsyn

ECB's vejledning om procedurer vedrørende kvalificerede andele

Den 23. maj 2023 offentliggjorde ECB sin vejledning om procedurer vedrørende kvalificerede andele sammen med en feedbackredegørelse, som giver et overblik over og en vurdering af de kommentarer, som ECB modtog under den tilknyttede offentlige høring. Dokumenterne og den tilhørende pressemeddelelse findes på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt