Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

mei 2023

26 mei 2023

Externe communicatie

Jaarverslag 2022 van de ECB

Op 5 mei 2023 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het Jaarverslag 2022 van de ECB. Dit werd op 25 mei 2023 aangeboden aan de Commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement en gepubliceerd in alle officiële talen van de Europese Unie op de website van de ECB.

Macroprudentieel beleid en financiële stabiliteit

Financial Stability Review – mei 2023

Op 24 mei 2023 heeft de Raad van Bestuur van gedachten gewisseld over de financiële stabiliteit in het eurogebied, naar aanleiding van de Financial Stability Review (FSR) van mei 2023. De Raad heeft eveneens de publicatie van de FSR op de website van de ECB goedgekeurd. Naast een overzicht van de belangrijkste kwetsbaarheden met betrekking tot de financiële stabiliteit in het eurogebied staan in deze uitgave drie speciale thema’s centraal. Het eerste bestudeert hoe de interactie tussen marktliquiditeit en financieringsliquiditeit stress in het financieel stelsel kan vergroten. Het tweede kijkt naar de kanalen die stress bij niet-bancaire financiële instellingen door kunnen geven aan banken in het eurogebied. De derde bijdrage borduurt voort op het werk om mogelijke bedreigingen van klimaatverandering in kaart te brengen, compleet met een beknopte bijdrage over aanverwante risico’s voor overheden. De FSR wordt naar verwachting op 31 mei 2023 gepubliceerd op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Nieuwe technologieën voor de afwikkeling van wholesale transacties in centralebankgeld

Op 28 april 2023 heeft de ECB aangekondigd mogelijke oplossingen voor de afwikkeling van wholesale financiële transacties in centralebankgeld via distributed ledger-technologie te willen verkennen. Er zal een speciale marktcontactgroep worden opgericht om de werkzaamheden van het Eurosysteem te ondersteunen en de dialoog te bevorderen. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Samenstelling van de Raad voor marktinfrastructuur van 1 juni 2023 tot en met 31 mei 2026

Op 5 mei 2023 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de nieuwe samenstelling van de Raad voor marktinfrastructuur (MIB) aangezien het mandaat van de huidige leden op 31 mei 2023 afloopt. De Raad van Bestuur heeft de volgende personen benoemd met een mandaat dat loopt van 1 juni 2023 tot en met 31 mei 2026: a) Ulrich Bindseil (ECB) als voorzitter en Inge van Dijk (NL) als vicevoorzitter van de MIB; b) Inge van Dijk (NL), Maria Tereza Cavaco (PT), Alexandre Gautier (FR), Salvatore Luigi Alonzo (IT), Julian Reischle (DE), Carlos Conesa (ES), Marc Lejoly (BE), Kirsi Ripatti (FI) en Petia Niederländer (AT) als leden van de MIB van de centrale banken in het eurogebied; c) Christina Wejshammar (SE) en Peter E. Storgaard (DK) als leden van de MIB van de centrale banken van buiten het eurogebied; d) Etienne Goosse en Jean-Marc Eyssautier als niet-centralebankleden van de MIB.

Bijgewerkt contractueel kader voor TARGET2-Securities

Op 10 mei 2023 heeft de Raad van Bestuur het contractueel kader voor TARGET2-Securities (T2S) herzien en zijn goedkeuring gehecht aan de daarmee verband houdende gewijzigde overeenkomsten. Het doel van de herziening was ervoor te zorgen dat het contractueel kader een juiste afspiegeling vormt van de ontwikkelingen in de loop der tijd en de huidige stand van het T2S-platform. De bijgewerkte documenten zullen na ondertekening door de betrokken partijen gepubliceerd worden.

Verslag over kaartfraude in 2020 en 2021

Op 19 mei 2023 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van het verslag van het Eurosysteem inzake fraude met betaalkaarten over 2020 en 2021, en toestemming gegeven voor de publicatie ervan. Het verslag laat algemene trends en patronen zien op het gebied van fraude met kaartbetalingen in de periode 2020-2021 voor kaarten die binnen het gemeenschappelijk betalingsgebied voor de euro worden uitgegeven. Het biedt ook een overzicht van het effect van regelgevende maatregelen en de coronapandemie op kaartfraude. Het verslag en het persbericht daarover zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake de beperking van de verhandelbaarheid van door Magyar Nemzeti Bank uitgegeven discontobiljetten en de uitbreiding van het renteplafond

Op 26 april 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/10 aangenomen, dat is uitgebracht op eigen initiatief van de ECB.

ECB-advies inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2017/1131 voor wat betreft maatregelen ter beperking van buitensporige blootstellingen aan centrale tegenpartijen uit derde landen en ter verbetering van de efficiëntie van de clearingmarkten in de Unie en een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2013/36/EU en (EU) 2019/2034 wat betreft de behandeling van het concentratierisico met betrekking tot centrale tegenpartijen en het risico van tegenpartijen bij centraal geclearde derivatentransacties

Op 26 april 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/11 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.

ECB-advies inzake de liquidatie van kredietinstellingen

Op 19 mei 2023 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Cypriotische ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2023/12.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB betreffende de externe accountants van de Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Op 24 april 2023 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met Aanbeveling ECB/2023/12 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

ECB-Bankentoezicht

ECB-gids inzake procedures voor gekwalificeerde deelnemingen

Op 23 mei 2023 heeft de ECB haar gids inzake procedures voor gekwalificeerde deelnemingen gepubliceerd, samen met een feedbackdocument met een overzicht en beoordeling van de tijdens de daarmee verband houdende openbare raadpleging ontvangen commentaren. De documenten en een persbericht daarover zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media