Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

květen 2023

26. května 2023

Externí komunikace

Výroční zpráva ECB za rok 2022

Rada guvernérů schválila 5. května 2023 výroční zprávu ECB za rok 2022, která byla 25. května 2023 předložena Hospodářskému a měnovému výboru Evropského parlamentu a zveřejněna na internetových stránkách ECB ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Makroobezřetnostní politika a finanční stabilita

Publikace Financial Stability Review – May 2023

V Radě guvernérů se 24. května 2023 uskutečnila výměna názorů na otázky finanční stability v eurozóně na základě letošního květnového vydání publikace Financial Stability Review a Rada schválila její zveřejnění na internetových stránkách ECB. Kromě toho, že poskytuje přehled hlavních zranitelných míst pro finanční stabilitu v eurozóně, obsahuje toto vydání tři zvláštní tematické části. První se zabývá tím, jak může interakce mezi tržní likviditou a likviditou financování zesilovat zátěž ve finančním systému. Druhá zkoumá kanály, jejichž prostřednictvím by napětí v nebankovních finančních institucích mohlo ovlivnit banky v eurozóně. Třetí se hlouběji zabývá prací na identifikaci potenciálních hrozeb vyplývajících ze změny klimatu a doplňuje ji článek představující základní informace o souvisejících rizicích pro státy. Zveřejnění této zprávy na internetových stránkách ECB je plánováno na 31. května 2023.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Nové technologie pro velkoobchodní vypořádání měnové báze

Dne 28. dubna 2023 ECB oznámila svůj záměr prozkoumat možná řešení pro vypořádání velkoobchodních finančních transakcí zaznamenaných na platformách technologie distribuovaného registru v penězích centrální banky. K podpoře činnosti Eurosystému a dialogu bude zřízena specializovaná kontaktní skupina pro trh. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Složení Rady pro tržní infrastrukturu od 1. června 2023 do 31. května 2026

Rada guvernérů schválila 5. května 2023 nové složení Rady pro tržní infrastrukturu (MIB), neboť mandát stávajících členů skončí 31. května 2023. Rada guvernérů proto jmenovala následující osoby s mandátem od 1. června 2023 do 31. května 2026: a) Ulrich Bindseil (ECB) se stane předsedou a Inge van Dijk (NL) místopředsedkyní MIB; b) Inge van Dijk (NL), Maria Tereza Cavaco (PT), Alexandre Gautier (FR), Salvatore Luigi Alonzo (IT), Julian Reischle (DE), Carlos Conesa (ES), Marc Lejoly (BE), Kirsi Ripatti (FI) a Petia Niederländer (AT) členy MIB zastupujícími centrální banky zemí eurozóny; c) Christina Wejshammar (SE) a Peter E. Storgaard (DK) členy MIB zastupujícími centrální banky zemí mimo eurozónu; d) Etienne Goosse a Jean-Marc Eyssautier členy MIB nezastupujícími centrální banky.

Aktualizace smluvního rámce TARGET2-Securities

Rada guvernérů přezkoumala 10. května 2023 smluvní rámec TARGET2-Securities (T2S) a schválila související pozměněné dohody. Účelem přezkumu bylo zajistit, aby smluvní rámec náležitě odrážel vývoj v čase a současný stav platformy T2S. Aktualizované dokumenty budou zveřejněny po jejich podpisu příslušnými stranami.

Zpráva o podvodech s platebními kartami v letech 2020 a 2021

Rada guvernérů vzala 19. května 2023 na vědomí zprávu Eurosystému o podvodech s platebními kartami v letech 2020 a 2021 a schválila její zveřejnění. Zpráva představuje obecné trendy a vzorce podvodů s platebními kartami v období 2020–2021 v případě karet vydaných v rámci jednotné oblasti pro platby v eurech. Poskytuje také přehled o dopadu regulačních opatření a koronavirové pandemie (COVID-19) na podvody s platebními kartami. Zpráva a související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k omezení obchodovatelnosti diskontních směnek vydaných Magyar Nemzeti Bank a k prodloužení platnosti horního limitu úrokové míry

Rada guvernérů přijala 26. dubna 2023 stanovisko CON/2023/10 připravené z vlastního podnětu ECB.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, (EU) č. 575/2013 a (EU) 2017/1131, pokud jde o opatření ke zmírnění nadměrných expozic vůči ústředním protistranám ze třetích zemí a ke zlepšení účinnosti clearingových trhů Unie, a k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, 2013/36/EU a (EU) 2019/2034, pokud jde o přístup k riziku koncentrace vůči ústředním protistranám a k riziku selhání protistrany u derivátových transakcí, jejichž clearing provádí ústřední protistrana

Rada guvernérů přijala 26. dubna 2023 stanovisko CON/2023/11 na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Stanovisko ECB k likvidaci úvěrových institucí

Rada guvernérů přijala 19. května 2023 stanovisko CON/2023/12 na žádost kyperského ministerstva financí.

Správa a řízení

Doporučení ECB o externím auditorovi Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta

Rada guvernérů přijala 24. dubna 2023 doporučení ECB/2023/12 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta.

Bankovní dohled ECB

Všeobecné zásady ECB týkající se řízení souvisejících s kvalifikovanými účastmi

Dne 23. května 2023 zveřejnila ECB své všeobecné zásady pro řízení týkající se kvalifikovaných účastí spolu s odpovědí, poskytující přehled a posouzení připomínek obdržených během související veřejné konzultace. Tyto dokumenty a související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média