Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Maj 2023

26 maja 2023

Komunikacja zewnętrzna

Raport roczny EBC za rok 2022

5 maja 2023 Rada Prezesów przyjęła raport roczny EBC za rok 2022, który został przedstawiony Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego oraz udostępniony na stronie internetowej EBC we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej 25 maja 2023.

Polityka makroostrożnościowa i stabilność finansowa

Financial Stability Review – maj 2023

24 maja 2023 w Radzie Prezesów odbyła się wymiana poglądów na temat problemów związanych ze stabilnością finansową strefy euro na podstawie sprawozdania o stabilności finansowej (Financial Stability Review) z maja 2023, po czym Rada wyraziła zgodę na publikację tego sprawozdania na stronie internetowej EBC. To wydanie zawiera, oprócz przeglądu kluczowych zagrożeń dla stabilności finansowej w strefie euro, trzy artykuły tematyczne. W jednym z nich przeanalizowano, jak wzajemne oddziaływanie między płynnością rynku a płynnością pozyskiwania finansowania może potęgować napięcia w systemie finansowym. Drugi dotyczy kanałów, za pośrednictwem których napięcia w niebankowych instytucjach finansowych mogą wpływać na banki ze strefy euro. Trzeci z artykułów przybliża działania mające na celu identyfikację potencjalnych ryzyk wynikających ze zmiany klimatu oraz obejmuje wstępną analizę na temat odnośnych ryzyk dla państw. Sprawozdanie ma się ukazać na stronie internetowej EBC 31 maja 2023.

Infrastruktura rynku i płatności

Nowe technologie na potrzeby hurtowego rozrachunku w pieniądzu banku centralnego

28 kwietnia 2023 EBC ogłosił zamiar przeprowadzenia prac badawczych dotyczących potencjalnych rozwiązań w zakresie rozrachunku hurtowych transakcji finansowych w pieniądzu banku centralnego rejestrowanych na platformach opartych na technologii rozproszonych rejestrów. Utworzona zostanie specjalna grupa ds. kontaktów z rynkiem, która będzie wspierać prace Eurosystemu i prowadzić dialog. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Skład Rady ds. Infrastruktury Rynku na kadencję 1 czerwca 2023 – 31 maja 2026

5 maja 2023 Rada Prezesów zatwierdziła nowy skład Rady ds. Infrastruktury Rynku (MIB), której kadencja w obecnym składzie wygasa 31 maja 2023. W związku z tym decyzją Rady Prezesów w skład Rady ds. Infrastruktury Rynku na kadencję 1 czerwca 2023 – 31 maja 2026 weszły następujące osoby: a) Ulrich Bindseil (EBC) jako przewodniczący MIB oraz Inge van Dijk (NL) jako wiceprzewodnicząca MIB; b) Inge van Dijk (NL), Maria Tereza Cavaco (PT), Alexandre Gautier (FR), Salvatore Luigi Alonzo (IT), Julian Reischle (DE), Carlos Conesa (ES), Marc Lejoly (BE), Kirsi Ripatti (FI) i Petia Niederländer (AT) jako członkowie MIB z ramienia banków centralnych ze strefy euro; c) Christina Wejshammar (SE) i Peter E. Storgaard (DK) jako członkowie MIB z ramienia banków centralnych spoza strefy euro; d) Etienne Goosse i Jean-Marc Eyssautier jako członkowie MIB niereprezentujący banków centralnych.

Aktualizacja ram umownych systemu TARGET2-Securities

10 maja 2023 Rada Prezesów dokonała przeglądu ram umownych systemu TARGET2-Securities (T2S) i zatwierdziła odnośne zmienione umowy. Celem przeglądu było dopilnowanie, żeby ramy umowne były odpowiednio dopasowane do zachodzących z czasem zmian oraz obecnego stanu platformy T2S. Zaktualizowane dokumenty zostaną opublikowane po podpisaniu ich przez właściwe strony.

Raport w sprawie oszustw z wykorzystaniem kart płatniczych za lata 2020 i 2021

19 maja 2023 Rada Prezesów zapoznała się z raportem Eurosystemu w sprawie oszustw z wykorzystaniem kart płatniczych za lata 2020 i 2021 i wyraziła zgodę na jego publikację. Raport przedstawia analizę ogólnych trendów i schematów w zakresie oszustw dokonywanych w latach 2020–2021 przy użyciu kart płatniczych wydanych w obrębie jednolitego obszaru płatności w euro. Opisano w nim także, jaki wpływ na takie oszustwa miały środki regulacyjne i pandemia koronawirusa (COVID‑19). Raportkomunikat prasowy na jego temat są dostępne na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie ograniczenia zbywalności bonów dyskontowych emitowanych przez Magyar Nemzeti Bank oraz przedłużenia obowiązywania maksymalnego oprocentowania depozytów

26 kwietnia 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/10 sporządzoną z własnej inicjatywy EBC.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 648/2012, (UE) nr 575/2013 i (UE) 2017/1131 w zakresie środków mających na celu ograniczenie nadmiernych ekspozycji wobec kontrahentów centralnych z państw trzecich oraz zwiększenie efektywności unijnych rynków usług rozliczeniowych oraz w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy zmieniającej dyrektywy 2009/65/WE i 2013/36/UE oraz dyrektywę (UE) 2019/2034 w odniesieniu do sposobu traktowania ryzyka koncentracji z tytułu ekspozycji wobec kontrahentów centralnych i ryzyka kontrahenta w przypadku rozliczanych centralnie transakcji na instrumentach pochodnych

26 kwietnia 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/11 wydaną na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie likwidacji instytucji kredytowych

19 maja 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/12 wydaną na wniosek cypryjskiego ministerstwa finansów.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

24 kwietnia 2023 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2023/12 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta.

Nadzór Bankowy EBC

Przewodnik EBC do postępowań w sprawie znacznych pakietów akcji

23 maja 2023 EBC opublikował przewodnik do postępowań w sprawie znacznych pakietów akcji oraz podsumowanie z omówieniem i oceną uwag otrzymanych podczas konsultacji publicznych w tej sprawie. Powyższe dokumenty i komunikat prasowy na ten temat są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami