Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Máj 2023

ha26. mája 2023

Externá komunikácia

Výročná správa ECB za rok 2022

Dňa 5. mája 2023 Rada guvernérov schválila Výročnú správu ECB za rok 2022. Výročná správa bola predložená Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci a zverejnená na internetovej stránke ECB 25. mája 2023 vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Makroprudenciálna politika a finančná stabilita

Správa o finančnej stabilite z mája 2023

Dňa 24. mája 2023 Rada guvernérov po výmene názorov na otázky finančnej stability v eurozóne na základe správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review) z mája 2023 schválila jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Okrem prehľadu hlavných rizík ohrozujúcich finančnú stabilitu v eurozóne toto vydanie obsahuje aj tri články. Prvý sa zaoberá tým, ako vzájomné pôsobenie medzi likviditou trhu a likviditou financovania môže znásobiť napätie vo finančnom systéme. Druhý analyzuje spôsoby prenosu napätia v nebankových finančných inštitúciách na banky v eurozóne. Tretí približuje prácu na identifikácii potenciálnych hrozieb vyplývajúcich z klimatických zmien a zahŕňa aj informácie o súvisiacich rizikách týkajúcich sa jednotlivých krajín. Správa má byť zverejnená na internetovej stránke ECB 31. mája 2023.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Nové technológie vyrovnania veľkoobchodných transakcií v peniazoch centrálnej banky

Dňa 28. apríla 2023 ECB oznámila svoj zámer uskutočniť analýzu potenciálnych riešení vyrovnania veľkoobchodných finančných transakcií v peniazoch centrálnej banky vedených v platformách založených na technológii distribuovanej databázy transakcií. Na podporu práce Eurosystému a dialógu o tejto otázke bude vytvorená osobitná trhová kontaktná skupina. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zloženie Rady pre trhovú infraštruktúru od 1. júna 2023 do 31. mája 2026

Dňa 5. mája 2023 Rada guvernérov schválila nové zloženie Rady pre trhovú infraštruktúru, keďže mandát súčasných členov sa skončí 31. mája 2023. Rada guvernérov vymenovala nasledujúcich členov s mandátom od 1. júna 2023 do 31. mája 2026: a) Ulrich Bindseil (ECB): predseda; Inge van Dijková (NL): podpredsedníčka; b) Inge van Dijková (NL), Maria Tereza Cavacová (PT), Alexandre Gautier (FR), Salvatore Luigi Alonzo (IT), Julian Reischle (DE), Carlos Conesa (ES), Marc Lejoly (BE), Kirsi Ripattiová (FI) a Petia Niederländerová (AT): zástupcovia centrálnych bánk krajín eurozóny; c) Christina Wejshammarová (SE) a Peter E. Storgaard (DK): zástupcovia centrálnych krajín mimo eurozóny; d) Etienne Goosse a Jean-Marc Eyssautier: členovia nezastupujúci centrálne banky.

Aktualizácia zmluvného rámca TARGET2-Securities

Dňa 10. mája 2023 Rada guvernérov uskutočnila revíziu zmluvného rámca TARGET2-Securities (T2S) a schválila príslušné revidované dohody. Účelom revízie bolo zabezpečiť, aby zmluvný rámec v priebehu času náležite zohľadňoval aktuálny vývoj, ako aj momentálny stav platformy T2S. Aktualizované dokumenty budú zverejnené po ich podpísaní zainteresovanými stranami.

Správa o kartových podvodoch v rokoch 2020 a 2021

Dňa 19. mája 2023 Rada guvernérov vzala na vedomie správu Eurosystému o kartových podvodoch v rokoch 2020 a 2021 a schválila jej zverejnenie. Správa informuje o všeobecných trendoch a charakteristikách podvodov v období 2020 – 2021 pri platbách kartami vydanými v jednotnej oblasti platieb v eurách. Analyzuje tiež vplyv regulačných opatrení a pandémie koronavírusu (COVID-19) na kartové podvody. Správa a súvisiaca tlačová správa sú dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k obmedzeniu obchodovateľnosti diskontných zmeniek vydaných Magyar Nemzeti Bank a k zvýšeniu hornej hranice úrokovej sadzby

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/10, vypracované z vlastnej iniciatívy ECB, dňa 26. apríla 2023.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) 2017/1131, pokiaľ ide o nadmerné expozície voči centrálnym protistranám z tretích krajín a zlepšenie efektívnosti zúčtovacích trhov Únie, a k návrhu smernice, ktorou sa menia smernice 2009/65/ES, 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/2034, pokiaľ ide o zaobchádzanie s rizikom koncentrácie voči centrálnym protistranám a s rizikom protistrany pri centrálne zúčtovávaných transakciách s derivátmi

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/11 dňa 26. apríla 2023 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k likvidácii úverových inštitúcií

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/12 dňa 19. mája 2023 na žiadosť cyperského ministerstva financií.

Riadenie

Odporúčanie ECB o externom audítorovi Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Dňa 24. apríla 2023 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2023/12 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta.

Bankový dohľad ECB

Všeobecné zásady ECB ku konaniam týkajúcim sa kvalifikovaných účastí

Dňa 23. mája 2023 ECB zverejnila všeobecné zásady ku konaniam týkajúcim sa kvalifikovaných účastí, ako aj súhrn odpovedí na pripomienky prijaté počas súvisiacej verejnej konzultácie. Dokumenty a súvisiaca tlačová správa sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá