Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Maj 2023

26. maj 2023

Obveščanje javnosti

Letno poročilo ECB 2022

Svet ECB je 5. maja 2023 sprejel Letno poročilo ECB 2022, ki je bilo 25. maja 2023 predstavljeno Odboru Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve ter v vseh uradnih jezikih Evropske unije objavljeno na spletnem mestu ECB.

Makrobonitetna politika in finančna stabilnost

Pregled finančne stabilnosti – maj 2023

Svet ECB je 24. maja 2023 na podlagi majske izdaje pregleda finančne stabilnosti izmenjal stališča o vprašanjih finančne stabilnosti v euroobmočju in odobril objavo publikacije na spletnem mestu ECB. Ta izdaja vsebuje poleg pregleda glavnih ranljivosti na področju finančne stabilnosti v euroobmočju še tri tematske članke. V prvem preučujemo, kako se zaradi interakcije med likvidnostjo trga in likvidnostjo financiranja lahko poveča stres v finančnem sistemu. V drugem obravnavamo kanale, po katerih bi lahko stres v nebančnih finančnih institucijah vplival na banke v euroobmočju. V tretjem pa se navezujemo na prepoznavanje morebitnih groženj zaradi podnebnih sprememb, ki jih dopolnjujemo z novo analizo o podnebnih tveganjih za državne izdajatelje. Publikacija bo na spletnem mestu ECB predvidoma objavljena 31. maja 2023.

Tržna infrastruktura in plačila

Nove tehnologije za poravnavo plačil velikih vrednosti v centralnobančnem denarju

ECB je 28. aprila 2023 sporočila, da namerava raziskati možne rešitve za poravnavo finančnih transakcij velikih vrednosti v centralnobančnem denarju na platformah s tehnologijo razpršene evidence. Ustanovljena bo posebna tržna kontaktna skupina, ki bo podpirala delo Eurosistema in spodbujala dialog. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Sestava Odbora za tržno infrastrukturo od 1. junija 2023 do 31. maja 2026

Svet ECB je 5. maja 2023 odobril novo sestavo Odbora za tržno infrastrukturo, saj se mandat sedanjih članov izteče 31. maja 2023. Skladno s tem je Svet ECB imenoval naslednje osebe, katerih mandat bo trajal od 1. junija 2023 do 31. maja 2026: (a) Ulrich Bindseil (ECB) kot predsednik in Inge van Dijk (NL) kot podpredsednica odbora; (b) Inge van Dijk (NL), Maria Tereza Cavaco (PT), Alexandre Gautier (FR), Salvatore Luigi Alonzo (IT), Julian Reischle (DE), Carlos Conesa (ES), Marc Lejoly (BE), Kirsi Ripatti (FI) in Petia Niederländer (AT) kot člani in članice odbora iz centralnih bank euroobmočja; (c) Christina Wejshammar (SE) in Peter E. Storgaard (DK) kot član in članica iz centralnih bank zunaj euroobmočja; (d) Etienne Goosse in Jean-Marc Eyssautier kot člana, ki ne prihajata iz centralne banke.

Posodobitev pogodbenega okvira TARGET2-Securities

Svet ECB je 10. maja 2023 pregledal pogodbeni okvir sistema TARGET2-Securities (T2S) in odobril spremenjene sporazume. Namen pregleda je bil zagotoviti, da pogodbeni okvir ustrezno odraža razvoj platforme T2S skozi čas in njeno trenutno stanje. Potem ko bodo posodobljeni dokumenti podpisani s strani udeleženih strank, bodo objavljeni.

Poročilo o kartičnih goljufijah v letih 2020 in 2021

Svet ECB se je 19. maja 2023 seznanil s poročilom Eurosistema o kartičnih goljufijah v letih 2020 in 2021 ter odobril njegovo objavo. V poročilu so predstavljeni splošni trendi in vzorci glede goljufij pri kartičnih plačilih v obdobju 2020–2021 za kartice, izdane v enotnem območju plačil v eurih. Vsebuje tudi pregled vpliva regulativnih ukrepov in pandemije koronavirusa (COVID-19) na kartične goljufije. Poročilo in sporočilo za medije sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o omejitvi trgovanja z diskontiranimi dolžniškimi vrednostnimi papirji, ki jih izda centralna banka Magyar Nemzeti Bank, in podaljšanju veljavnosti zgornje meje obrestne mere

Svet ECB je 26. aprila 2023 Mnenje CON/2023/10 sprejel na lastno pobudo ECB.

Mnenje ECB o predlogu uredbe o spremembi uredb (EU) št. 648/2012, (EU) št. 575/2013 in (EU) 2017/1131 v zvezi z ukrepi za zmanjšanje prekomerne izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank iz tretjih držav in izboljšanje učinkovitosti klirinških trgov Unije ter predlogu direktive o spremembi direktiv 2009/65/ES, 2013/36/EU in (EU) 2019/2034 glede obravnave tveganja koncentracije do centralnih nasprotnih strank in tveganja nasprotne stranke pri poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti s centralnim kliringom

Svet ECB je 26. aprila 2023 Mnenje CON/2023/11 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o likvidaciji kreditnih institucij

Svet ECB je 19. maja 2023 Mnenje CON/2023/12 sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za finance.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB o zunanjih revizorjih centralne banke Bank Ćentrali ta` Malta/Central Bank of Malta

Svet ECB je 24. aprila 2023 sprejel Priporočilo ECB/2023/12 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta.

Bančni nadzor v ECB

Vodnik ECB o postopkih v zvezi s kvalificiranim deležem

ECB je 23. maja 2023 objavila Vodnik o postopkih v zvezi s kvalificiranim deležem in poročilo o odzivih na posvetovanje s povzetkom in oceno pripomb, prejetih med tem javnim posvetovanjem. Dokumenti in s tem povezano sporočilo za javnost so na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije